Do skorzystania z ulgi IP Box niezbędne jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Za działalność badawczo-rozwojową mogą zostać uznane czynności o charakterze twórczym, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków.

Szósty wpis z cyklu artykułów IP Box dotyczy spełnienia warunku prowadzenia działalności badawczo-rozwojowych, aby móc skorzystać z ulgi IP Box. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą IP Box. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi IP Box.

Działalność badawczo-rozwojowa

O działalności badawczo-rozwojowej pisaliśmy już dosyć obszernie w cyklu poświęconym tej tematyce. W kontekście IP Box oraz przede wszystkim branży IT kluczowa jest definicja  zawarta w art. 4 ust. 3  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mówiąca o tym, że prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Prace rozwojowe są to więc prace podejmowane w sposób metodyczny, oparte na wiedzy zdobytej w wyniku działalności badawczej i rozwojowej i doświadczeń praktycznych oraz wytwarzające dodatkową wiedzę, ukierunkowaną na wytworzenie nowych produktów lub procesów bądź na udoskonalenie istniejących produktów lub procesów. Istotnym jest więc, aby w procesie wytwarzania danego produktu/usługi rezultatem było coś unikalnego. W przypadku oprogramowania rezultatem powinien być więc za każdym razem unikalny kod źródłowy.

Potwierdza to również definicja zawarta w akapicie 2.5 Podręcznika Frascati, zgodnie z którym działalność badawcza
i rozwojowa obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób metodyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy – w tym wiedzy o rodzaju ludzkim, kulturze i społeczeństwie – oraz w celu tworzenia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Małgorzata Samborska jest do Twojej dyspozycji.

Warunki do uznania działalności za działalność B+R

Poza spełnieniem definicji prac rozwojowych, wymagane jest również, aby wszystkie prace podjęte do stworzenia unikalnego produktu/usługi:

 • były twórcze;
 • były systematyczne;
 • polegały na zwiększeniu zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;
 • nie były rutynowe oraz okresowe.

Tylko kumulatywne spełnienie powyższych warunków pozwala na uznanie danej działalności za działalność badawczo-rozwojową.

Poniżej szczegółowa analiza każdego z warunków.

 • Twórczy

Ustawy podatkowe nie zawierają definicja słowa „twórczy”, tym samym zasadnym jest odniesienie się do wykładni tego słowa dokonanej w Słowniku Języka Polskiego.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego słowo „twórczy” oznacza „mający na celu tworzenie, odkrywczy, kreatywny”.

Natomiast zgodnie z ust. 2.17 Podręcznika Frascati projekt jest twórczy, kiedy opiera się na oryginalnych, nieoczywistych koncepcjach i hipotezach: „Celem projektu B+R muszą być nowe koncepcje lub pomysły, które wzbogacają istniejącą wiedzę. Wyklucz to z działalności B+R wszelkie rutynowe zmiany w produktach lub procesach, a zatem z kreatywnością w sferze B+R nieodłącznie związany jest wkład człowieka.”

Zbliżoną, lecz jeszcze inną definicją, posłużył się ustawodawca w Rozdziale 3.2.1.1 akapit 32 Objaśnień podatkowych dotyczących ulgi IP Box (dalej: Objaśnienia), gdzie wyjaśniono, że „cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że „ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia

 • Systematyczność

Również „systematyczność” nie została zdefiniowana w ustawach o podatkach dochodowych, tym samym ponownie należy oprzeć się na definicji słownikowej. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza:

 • robiący coś regularnie i starannie,
 • o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu,
 • o działaniach: prowadzony  w sposób uporządkowany, według pewnego systemu.

Natomiast w akapicie 2.19 Podręcznika Frascati zawarto definicję słowa metodyczny (z ang. „systematic”), które oznacza, że działalność B+R jest prowadzona w sposób zaplanowany, przy czym rejestruje się zarówno przebieg procesu, jak i jego wynik.

Podobnie słowo „systematyczność” została zdefiniowana w Objaśnieniach. W akapicie 39 Objaśnień wskazano, że „właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej  w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.”

 • Zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań

Powyższy warunek odnosi się do rezultatu prac badawczo-rozwojowych. Spójnik „oraz” świadczy o pewnym podziale na „zwiększeniu zasobów wiedzy” jak i również „wykorzystania zasobów wiedzy”. Zgodnie z wyżej przytoczonymi definicjami badań naukowych, badań aplikacyjnych oraz prac rozwojowych, „zwiększenie zasobów wiedzy” będzie przede wszystkim dotyczyło badań, natomiast „wykorzystanie zasobów wiedzy” prac rozwojowych.

Ma to swoje uzasadnienie w tym, iż zgodnie z definicją prac rozwojowych, nie jest kluczowe, aby rezultatem prac było zwiększenie wiedzy, lecz wystarczy, aby wykorzystana była dostępna aktualnie wiedza.

Powyższe wynika również z Objaśnień, w których wskazano, że „działalność badawczo-rozwojowa to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, w tym badań naukowych (nakierowanych na nową wiedzę i umiejętności) oraz prac rozwojowych (nakierowanych na wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności) w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (również w formie nowych technologii).”

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej
 • Rutynowy oraz okresowy

Ustawa PIT nie definiuje pojęcia „rutynowy”, dlatego organy podatkowe często odwołują się do pojęć ze słownika języka polskiego.

W przepisach nie znajdziemy również  definicji słowa „okresowy”. Podobnie jak powyżej należy odnieść się do wykładni językowej tego określenia. Słownik Języka Polskiego PWN wskazuje na następujące znaczenia słowa „okresowy”: „powtarzający się, występujący co pewien czas” oraz „dotyczący danego okresu”. Na podstawie przedstawionej definicji, znaczenie słowa „okresowy” sugeruje, że chodzi o podejmowanie czynności podobnych do siebie i w jakiś sposób się powtarzających.

Spełnienie definicji działalności badawczo-rozwojowej obwarowane jest wieloma warunkami. Prowadzenie prac B+R jest niezbędnym warunkiem do korzystania z ulgi IP Box.

Aby przezwyciężyć niepewności związane ze skorzystaniem z ulgi IP Box, warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

AUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.