W ramach ulgi IP Box dochód do opodatkowania 5% stawką liczony jest jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (KPWI) oraz wskaźnika Nexus. Do obliczenia dochodu należy od przychodu z KPWI odjąć koszty bezpośrednie oraz pośrednie. Dla obliczenia proporcji kosztów pośrednich można przyjąć proporcję przychodową.

Ósmy wpis z cyklu „12 Przykazań ulgi IP Box” prezentuje ogólne zasady obliczania podstawy opodatkowania dla IP Box. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą IP Box. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi IP Box.

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Wysokość dochodu, który będzie podlegał opodatkowaniu preferencyjną stawką 5% liczona jest jako iloczyn

W celu prawidłowego wyliczenia podstawy opodatkowania preferencyjną stawką podatkową wymagane jest uprzednie obliczenie dochodu z KPWI. Dochodem (stratą) z KPWI jest zgodnie z art. 30ca ust. 7 Ustawy PIT obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy PIT dochód (strata) (analogicznie na gruncie Ustawy CIT dochód osiągnięty w danym roku podatkowym):

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy PIT dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy CIT dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów istotne jest więc, aby uwzględnić koszty również pośrednio związane z KPWI.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Jak obliczyć podstawę opodatkowania KPWI?

Precyzyjne określenie wielkości przychodów, np. z przeniesienia prawa autorskiego do programu komputerowego czy komercjalizacji opatentowanego wynalazku, jest możliwe na podstawie wystawionych faktur sprzedażowych w korespondencji z postanowieniami zawieranych umów.

Problematyczna może się natomiast okazać sytuacja, w której w ramach działalności gospodarczej wytwarzane jest oprogramowanie, z którego dochód kwalifikuje się do objęcia ulgą IP Box, oraz czynności „utrzymaniowe”, które do ulgi się nie kwalifikują. W takim przypadku trudno jest przypisać konkretną kwotę kosztów pośrednich (np. Internet, telefon, leasing samochodu) do tych dwóch kategorii przychodów.

Odnosząc się natomiast do kosztów pośrednich, zgodnie z art. 22 ust. 3 Ustawy PIT, który stanowi, że jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Na podstawie powyższego przepisu, stosowne byłoby kumulowanie wszystkich kosztów pośrednich ponoszonych w ramach działalności gospodarczej oraz alokowanie tych kosztów według proporcji ustalonej jako stosunek przychodów z KPWI i innych przychodów.

Przykładami kosztów pośrednich ponoszonych w ramach działalności gospodarczej mogą być na przykład wydatki na:

 • leasing samochodu,
 • sprzęt biurowy,
 • usługi księgowe,
 • energia elektryczna itp.

Uwzględnianie kosztów pośrednich przy obliczaniu dochodu kwalifikowanego zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych, m.in. Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 stycznia 2020 r.:

Reasumując – koszty pośrednio związane z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej w części, w jakiej będą proporcjonalnie przypisane do przychodów przypadających ze zbycia kwalifikowanych praw własności intelektualnej, gdzie proporcja zostanie ustalona jako stosunek przychodów ze zbycia kwalifikowanych praw własności intelektualnej do przychodów ogółem Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie, mogą stanowić koszty, o które należy pomniejszych przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w celu obliczenia kwalifikowanego dochodu.

Podsumowując, do prawidłowego obliczenia dochodu kwalifikowanego należy uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednio poniesione na wytworzenie danego KPWI oraz koszty pośrednie.

Aby wyzbyć się niepewności związanych ze skorzystaniem z ulgi IP Box, w naszej opinii warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

AUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.