Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że tylko i wyłącznie enumeratywnie wymienione w ustawie rodzaje praw mogą podlegać opodatkowaniu na preferencyjnych warunkach. Z ulgi IP Box mogą skorzystać zarówno podmioty operujące w branży wysokich technologii jak i firmy operujące w sektorze przemysłowo-produkcyjnym.

Drugi wpis z cyklu artykułów IP Box dotyczy katalogu kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą IP Box. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi IP Box.

Czym jest katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej?

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (prawa IP) jest zamkniętym katalogiem rodzajów dochodów, które mogą podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%. Zamknięty katalog oznacza, że przepisu nie można stosować do innych rodzajów dochodu, a do objęcia ulgą klasyfikują się tylko i wyłącznie kategorie wymienione w art. 30ca Ustawy PIT oraz odpowiednio art. 24d Ustawy CIT.

W katalogu znajdują się bardziej zaawansowane kategorie IP, do których wytworzenia wymagana jest specjalistyczna wiedza oraz przeważnie laboratoria (np. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt lecznicy lub produkt ochrony roślin) jak i również rozwiązań produkcyjno-przemysłowych (np. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego).

Tym samym, jak już wskazaliśmy w naszym pierwszym artykule z niniejszego cyklu, do skorzystania z ulgi uprawnieni są również podatnicy, którzy konstruują i wytwarzają nowe produkty, a niekoniecznie operują w branży wysokich technologii.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Zgodnie z art. 30ca Ustawy PIT oraz art. 24d Ustawy CIT kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. Patent – prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy;
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy – zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: PWP) wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci;
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – zgodnie z art. 102 PWP wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację;
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432);
 8. autorskie prawo do programu komputerowego.

Niektóre z rodzajów praw zostaną szerzej opisane w następnych artykułach niniejszego cyklu.

Ochrona prawna kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Ustawodawca wyraźnie podkreślił, że jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej uznaje się wyłącznie te prawa, które podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska

Warto zaznaczyć, że przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji poszczególnych kategorii IP. Z tego też względu, celem prawidłowej kwalifikacji danego prawa jako IP należy odnosić się do innych ustaw szczególnych, m.in.:

 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (PWP);
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej zawiera osiem rodzajów IP (intelectual property). Dzięki temu ulga IP Box nie jest skierowana wyłącznie do jednej branży, lecz w zasadzie mogą nią zostać objęci podatnicy działający w różnych branżach. Punktem wyjścia do skorzystania z omawianej ulgi jest to, aby podatnik osiągał dochody z co najmniej jednego z wymienionych w ustawie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Aby przezwyciężyć niepewności związane ze skorzystaniem z ulgi IP Box, warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.