fbpx

Treść artykułu

25 maja 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Konieczność zmiany rozporządzenia nastąpiła m.in. w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników zgłaszanymi po wejściu w życie regulacji dotyczących nowego JPK_VAT. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wynikające z nowego projektu.

1. Faktury uproszczone

W § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia dodano wyłączenie dotyczące faktur uproszczonych. Niniejsza zmiana ma m.in. na celu uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie.

2. Korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej

W § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f Rozporządzenia uregulowano w przypadku korekt podatku przy wierzytelności nieściągalnej obowiązek wykazania w ewidencji terminu płatności lub daty dokonania zapłaty. Zmiana ta ma charakter doprecyzowujący i pozwoli na weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika, oraz znacznie ułatwi weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi” tj. upływ terminu płatności faktury.

3. Zmiana oznaczeń GTU

W § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 Rozporządzenia, w celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w Rozporządzeniu oznaczeniami, zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”.

Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. (np. dookreślono, że oznaczenie „GTU_10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy VAT.).

4. Dokumenty RO oraz WEW bez GTU

W § 10 Rozporządzenia dodano ust. 3a w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU.

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

5. Nowe oznaczenie WSTO_EE oraz IED

Rozporządzenie przewiduje zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”. Zmiana wynika z projektu ustawy wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce, który to projekt uchyla pojęcie sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży i wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).

Z kolei oznaczenie IED będzie wprowadzone dla celów analitycznych i kontrolnych, aby monitorować transakcje objęte zakresem art. 7a ust. 1 i 2 Ustawy VAT, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju, dokonywane przez podatników ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego takie dostawy, którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim.

6. Brak oznaczenia MPP

Zgodnie z Rozporządzeniem w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”.

Ważny fragment

Zmiana jest konsekwencją zgłaszanych uwag do oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupów.

7. Korekty in minus

W § 11 Rozporządzenia dodano ust. 9, w których proponuje się, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt in-minus, wprowadzenie rozwiązania, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a Ustawy VAT, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”.

Zgodnie z projektem przepisy Rozporządzenia mają wejść w życie co do zasady z dniem 1 lipca 2021 r.

Patrząc na stopień skomplikowania nowej struktury JPK_VAT i wiele niejasności (sprzeczne komunikaty między zapisami w Broszurze a udzielanymi przez Krajową Informację Skarbową odpowiedziami) wydaje się, że zmiana rozporządzenia w sprawie JPK jest koniecznością. Miejmy jednak nadzieję, że proponowane zmiany tym razem przyczynią się łatwiejszego raportowania JPK przez podatników.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane