fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Z projektów nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e Ustawy CIT oraz rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 Ustawy PIT wynika, że Ministerstwo Finansów kolejny raz zdecydowało się na odroczenie przepisów o podatku u źródła w zakresie wypłat powyżej 2 mln PLN do jednego kontrahenta nieposiadającego siedziby na terytorium Polski w ciągu roku podatkowego.

Coraz bliżej kolejnego odroczenia przepisów o WHT

11 czerwca 2021 Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie  Rządowego Centrum Legislacji zapowiadane projekty rozporządzeń ponownie odraczające stosowanie przepisów w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, o czym pisaliśmy już w artykule pt. „Zapowiedź kolejnego odroczenia przepisów o WHT”.

Projekty rozporządzeń mają wejść w życie 30 czerwca i zakładają, przedłużenie odroczenia do 31 grudnia 2021 r. Jak wskazano w uzasadnieniach do obu rozporządzeń kolejne odroczenie wynika z wyjątkowych uwarunkowań trwającej COVID-19, w związku z którą niezasadne jest obciążanie płatników i podatników dodatkowymi obowiązkami m.in. dokumentacyjnymi jak w tym przypadku.

Ważny fragment

W zakresie wydania rozporządzeń powołano się na ważny interes państwa oraz zasady demokratycznego państwa prawnego, które nie powodują sprzeczności w niniejszym przypadku, gdyż zaproponowane rozwiązanie (tj. ponowne odroczenie stosowania przepisów) jest dla płatników WHT korzystne.

Jak wskazano w dokumencie „Ocena Skutków Regulacji”, zaprezentowane projekty rozporządzeń nie będą miały wpływu na wydatki sektora finansów publicznych. Według Ministerstwa Finansów ponowne odroczenie stosowania przepisów o podatku u źródła nie będzie generować dodatkowych kosztów, ani po stronie budżetu państwa, ani tez jednostek samorządu terytorialnego, ani też nie wpłynie na zwiększenie obowiązków po stronie administracji krajowej. Poprzez przedłużenie wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e CIT przewidywana jest natomiast strata w budżecie państwa rzędu 417 mln PLN, w II półroczu 2021 r., co zgodnie z zapowiedziami ma pozostać bez wpływu na budżety (dochody) poszczególnych jednostek samorządowych.

W oparciu natomiast o dane zgromadzone w odniesieniu do poprzednich rozporządzeń odraczających, Ministerstwo Finansów przyjęło, że w 2021 r. w latach następnych dodatkowa kwota wpływów z podatku u źródła mogłaby wynieść ok 834 mln PLN.

Sprawdź Procedury podatkowe Grant Thornton

Podatek u źródła – więcej czasu dla wszystkich

Odraczając stosowanie przedmiotowych przepisów Ministerstwo Finansów nie tylko dało płatnikom podatku u źródła przestrzeń na rzetelne wywiązanie się z ciążących na nich obowiązkach i wdrożenie odpowiednich procedur i rozwiązań w związku z nowelizacją, ale również zapewniło sobie więcej czasu na dopracowanie planowanej zmiany przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła z uwzględnieniem konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami sektora przedsiębiorców (m.in. zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego procedury obowiązkowego poboru podatku u źródła według stawki krajowej, z prawem do zwrotu całości bądź części podatku – tzw. procedura WHT refund– o planowanych zmianach wprowadzonych za sprawą nowelizacji przepisów pisaliśmy w artykule pt. „Co z podatkiem u źródła od nowego roku?”) oraz dostosowanie krajowych regulacji do prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które należy uwzględnić przy opodatkowywaniu należności wypłacanych do podmiotów zagranicznych.

W ramach nowelizacji przepisów możemy spodziewać się również doprecyzowania zasad dotyczących należytej staranności – ale nie jej zupełnego uchylenia. Co więcej należy pamiętać, że pomimo kolejnego odroczenia wskazanych przepisów, regulacje odnośnie przedmiotowej należytej staranności przy stosowaniu niższej stawki, lub zwolnienia podatkowego, obowiązku określania rzeczywistego właściciela, czy też tzw. klauzula antyabuzywna, (zabrania stosowania preferencji przy wypłacie dywidendy lub odsetek, gdy wypłata ta ma sztuczny charakter, bądź pozostaje w sprzeczności z celem przepisów) nadal obowiązują i są egzekwowane przez organy podczas ewentualnych kontroli podatkowych.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty kolejnych rozporządzeń odwlekających w czasie zastosowanie przepisów o podatku u źródła uchwalonych 23 października 2018 r. Zapowiedziano, że odroczenie nastąpi do 31 grudnia 2021 r., a w jego czasie zostaną również dopracowane przepisy nowelizujące, w odniesieniu do których cały czas trwają prace legislacyjne.

W naszej ocenie jednak, jako że w projektach rozporządzeń, w ich uzasadnieniach czy też w ocenie skutków regulacji opublikowanych w Rządowym Centrum Legislacji nie określono dokładnie jakich zagadnień związanych z podatkiem u źródła mają dotyczyć zapowiadane zmiany, warto zadbać o zabezpieczenie prawa do zwolnienia z podatku danej należności wnioskując o uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia. Biorąc pod uwagę wymagania organów podatkowych w zakresie przedstawionych informacji i dokumentów, wydanie przedmiotowej opinii może trwać nawet dłużej niż przewidziane przez ustawodawcę 6 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Doradztwo podatkowe, Procedury podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Procedury podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane