fbpx

Treść artykułu

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na zapytanie Dziennika Gazeta Prawna, przepisy wprowadzające obowiązek poboru podatku u źródła (WHT) przez płatnika w przypadku opodatkowanych WHT należności w kwotach łącznie przekraczających w ciągu roku 2 mln zł na rzecz tego samego podatnika mają zostać ponownie odroczone, tym razem do końca roku 2021. Oznaczałoby to, że przepisy Ustawy CIT zostaną odroczone po raz kolejny.

Przepisy o WHT ponownie odroczone

Mimo zapowiadanej od dawna modyfikacji przepisów WHT, która miała być wyjściem naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców i uwzględnieniem ich postulatów wysuniętych podczas konsultacji publicznych, zgodnie z odpowiedzią, jaką otrzymał Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Finansów ma zamiar wydać dwa nowe rozporządzenia przesuwające w czasie stosowanie przepisów o podatku u źródła (obecne przesunięcie obowiązuje do 30 czerwca).

Spośród kilku dostępnych dróg postępowania, o których pisaliśmy w artykule pt. „Co z podatkiem u źródła od nowego roku?”, Ministerstwo Finansów ponownie wybrało odroczenie stosowania przepisów, wskazując, że to pozwoli na dokończenie prac legislacyjnych nad projektem zapowiadanych modyfikacji w Ustawie CIT i PIT w zakresie WHT oraz wcielenie w życie kompleksowych zmian zasad poboru podatku u źródła.

Należy dodać, że ciągłe odraczanie stosowania przepisów wynika z kontrowersji co do zgodności tych regulacji z prawem unijnym i umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, które należy uwzględnić przy opodatkowywaniu należności wypłacanych do podmiotów zagranicznych.

Według wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów, mechanizm poboru podatku powyżej 2 mln zł ma zostać ograniczony do płatności o biernym charakterze (odsetki/dywidendy/licencje), dokonywanych do podmiotów powiązanych. Możemy spodziewać się również doprecyzowania zasad dotyczących należytej staranności – ale nie jej uchylenia. Do czasu wprowadzenia tych zmian do ustawy, kolejne rozporządzenia przesuwające stosowanie przepisów nie powinny więc dziwić.

Ważny fragment

Mimo że przedsiębiorcy z niecierpliwością oczekują zmian, które mają znacznie ułatwić tzw. system WHT refund (w szczególności w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi), niewątpliwie kolejne przesunięcie w czasie obowiązywania regulacji o płatnościach powyżej 2 mln zł jest dla nich dobrą wiadomością.

Sprawdź Procedury podatkowe Grant Thornton

Co w praktyce oznaczają odroczone przepisy o WHT

Zgodnie z mechanizmem wynikającym z art. 26 ust. 2e Ustawy CIT, oraz art. 41 ust. 12 Ustawy PIT, których stosowanie zostanie ponownie przesunięte w czasie, jeżeli łączna wartość należności wypłacona jednemu podatnikowi z tytułów podlegających WHT przekracza w ciągu roku podatkowego (nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym) kwotę 2 mln zł, płatnicy są zobowiązani do pobrania WHT od nadwyżki ponad wspomnianą kwotę, według stawki „podstawowej”, tj. bez możliwości stosowania zwolnienia lub niższej stawki na etapie wypłaty należności.

Zgodnie z przepisami, niepobranie podatku, bądź pobranie go w niższej wysokości niż wynikająca z Ustawy CIT/ PIT, możliwe jest jedynie w ściśle określonych w przepisach sytuacjach, a mianowicie w przypadku złożenia przez kierownika jednostki (dla spółek kapitałowych – cały zarząd) oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, czy też w przypadku posiadania opinii organów podatkowych o stosowaniu zwolnienia w zakresie wypłacanych należności z tytułu dywidendy, należności licencyjnych, czy odsetek (nie ma możliwości uzyskania jej dla usług niematerialnych). Istnieje również możliwość zawnioskowania o zwrot podatku, jednak konieczne jest udokumentowanie poniesienia ciężaru tego podatku. O „odstępstwach” od zasady ogólnej (tj. poboru podatku wg. podstawowej stawki), szerzej piszemy w naszym cyklu „12 Przykazań Procedur Podatkowych”.

Ważny fragment

Należy jednak pamiętać, że pomimo odroczenia stosowania wskazanych przepisów, nadal obowiązują regulacje w zakresie obowiązku dochowania należytej staranności przy zastosowaniu niższej stawki, lub zwolnienia podatkowego, konieczności określania rzeczywistego właściciela wypłacanych należności, czy też klauzula antyabuzywna, zabraniająca stosowania preferencji przy wypłacie dywidendy lub odsetek, gdy wypłata ta ma sztuczny charakter, bądź pozostaje w sprzeczności z celem przepisów.

Ministerstwo Finansów po raz kolejny wydłuża sobie czas na dokonanie dawno już zapowiadanych zmian w przepisach o podatku u źródła, deklarując, że niebawem ogłosi kompleksowy projekt nowelizacji, a same zmiany będą wprowadzane z zachowaniem „odpowiedniego okresu dostosowawczego”. Do momentu jednak ogłoszenia oficjalnego projektu przez Ministerstwo, trudno tak naprawdę określić, jaki zakres przepisów obejmą prognozowane zmiany. Tym samym, pomimo zapowiedzi kolejnego odroczenia (tym razem do 31 grudnia 2021 r.), warto zadbać o zabezpieczenie prawa do zwolnienia z podatku danej należności poprzez uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia, co ze względu na wyśrubowane wymogi organów podatkowych co do ujawniania informacji w trakcie postępowań i wydanie decyzji, trwać może nawet dłużej niż przewidziane przepisami 6 miesięcy.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Doradztwo podatkowe 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane