fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

20. lipca upłynął termin składania sprawozdań za II kw. 2014 r. do Narodowego Banku Polskiego. Kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczości wobec NBP?

Obowiązek składania finansowych sprawozdań do NBP dotyczy osób prawnych i fizycznych mających siedzibę na terenie Polski (rezydentów*), które prowadzą obrót zagraniczny z zewnętrznymi podmiotami (nierezydentami**), o ile spełniają pewne warunki. Dokładniej – jeśli łączna suma aktywów i pasywów związanych z ich zagraniczną wymianą dewizową*** przekracza progi założone w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Rozporządzenie to pochodzi z 23 października 2009 r., a dotyczy „przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej” (Dz. U. z 2009 r. nr 184, poz. 1437).

Od 300 mln PLN

Miesięczne sprawozdania do NBP muszą przekazywać te jednostki, których łączna kwota aktywów i pasywów dotyczących zagranicznego obrotu wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln złotych. Mają na to czas do 20 dni po zakończeniu każdego miesiąca.

Ważny fragment

Obowiązek składania finansowych sprawozdań do NBP dotyczy osób prawnych i fizycznych mających siedzibę na terenie Polski (rezydentów), które prowadzą obrót zagraniczny z zewnętrznymi podmiotami (nierezydentami).

Od 10 do 300 mln PLN

Kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału składają jednostki, u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku była wyższa niż 10 mln zł oraz niższa niż 300 mln zł.

Jeżeli jednostka nie osiągnęła progu sprawozdawczego na koniec roku, ale osiągnęła go w trakcie roku na koniec danego kwartału, to ma obowiązek złożenia sprawozdań za ten i każdy kolejny kwartał tego roku.

Od 3 do 10 mln PLN

Zgodnie z §8 rozporządzenia, rezydenci, którzy na koniec roku lub na koniec danego kwartału nie osiągnęli w/w progów sprawozdawczych, a którzy posiadają aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą na poziomie co najmniej 3 mln zł na koniec roku, również są zobowiązani do przekazywania kwartalnych sprawozdań do NBP. Tyle, że w ich przypadku sprawozdania te mają węższy zakres. Dotyczą należności i zobowiązań handlowych od nierezydentów oraz wypłaconych im i otrzymanych od nich zaliczek.

Sprawdź Outsourcing rachunkowości Grant Thornton

 

Dodatkowe założenia

§11 omawianego rozporządzenia głosi, że – o ile w ogóle dany rezydent przekroczył w/w progi – to ma obowiązek złożyć roczne sprawozdanie do NBP, jeżeli na początek lub koniec roku:

  • posiada min. 10% głosów w organie stanowiącym zagranicznej spółki lub ma zagraniczny oddział lub,
  • w jego organach  stanowiących 10% głosów posiada nierezydent.

W takich przypadkach ów rezydent musi się wywiązać z obowiązku złożenia sprawozdania w terminie do 31 maja po zakończeniu roku kalendarzowego.

W rozumieniu ustawy Prawo dewizowe z 27.07.2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) rezydentami są:
  • „osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
  • polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych”.
Nierezydentami są:
  • „osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów,
  • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych”.
 Obrotem dewizowym z zagranicą jest:
  • „zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentem i nierezydentem rozliczeń pieniężnych lub przeniesienie między rezydentem i nierezydentem własności wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także wykonywanie takich umów lub czynności,
  • zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować przeniesienie między rezydentami rzeczy lub prawa, których nabycie nastąpiło w obrocie dewizowym z zagranicą, a także wykonywanie takich umów,
  • dokonywanie wywozu, przekazywanie oraz wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także dokonywanie ich przywozu, przekazywanie oraz nadsyłanie z zagranicy do kraju”.

Skontaktuj się

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Wady i zalety Krajowego Systemu e-Faktur

Rada Unii Europejskiej 17 czerwca br. wydała decyzję wykonawczą w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia obligatoryjnego systemu e-Fakturowania. Jakie problemy w związku z wdrożeniem KSeF mogą spotkać przedsiębiorców oraz jakie korzyści wiążą się z jego…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane