fbpx

Treść artykułu

30 września jest kojarzony przez podatników jako ostateczny termin na opracowanie dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o posiadaniu takiej dokumentacji, a także przekazanie formularza TPR. W tym roku, w związku z wprowadzeniem Tarczy 4.0, podatnicy uzyskali przedłużenie terminów dotyczących obowiązków dokumentacyjnych za rok 2019 o dodatkowe 3 miesiące.

Tarcza 4.0 – przedłużenie terminów dotyczących obowiązków dokumentacyjnych za rok 2019

W czerwcu 2020r. podatnicy, na których ciążył obowiązek dokumentacyjny, odetchnęli z ulgą. Tarcza antrykryzysowa 4.0 została podpisana przez Prezydenta RP, wprowadzając tym samym przedłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz formularza TPR. Terminy te, co do zasady, są zróżnicowane i zależą od roku obrotowego podatnika, w większości jednak przypadają na 30 września – dla podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz formularzy TPR-C i TPR-P (czyli informacji o cenach transferowych) został przedłużony:

  1. do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  2. o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Powyższe oznacza, że większość podatników zmagających się z opracowaniem dokumentacji cen transferowych za rok 2019 otrzymała dodatkowe 3 miesiące na wypełnienie tego obowiązku. Przesunięcie terminu obowiązuje również w przypadku obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej (tzw. Masterfile). W przypadku podatników, którzy podlegają temu obowiązkowi, termin na dołączenie Masterfile do dokumentacji lokalnej został przedłużony do końca 3 miesiąca licząc do dnia następującego po dniu będącym terminem na złożenie oświadczenia. Jest to niewątpliwa pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, dla których rok 2020 wymagał stawiania czoła niespodziewanym i nierzadko trudnym sytuacjom biznesowym. Wydłużenie terminów stanowi w tym roku dodatkową korzyść – podatnicy mogą bowiem lepiej przygotować się do wypełnienia po raz pierwszy nowych formularzy TPR, prezentujących w bezpośredni sposób warunki ustalone w transakcjach kontrolowanych wraz z odniesieniem ich do warunków rynkowych. Czytaj więcej o obowiązkach w zakresie cen transferowych

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Termin na opracowanie dokumentacji cen transferowych oraz złożenie TRP przesunięty o 3 miesiące

Przepisy o cenach transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nakładają na podatników szereg obowiązków, dla wielu znacząco szerszy niż w latach poprzednich. Podatnicy, którzy nie spełniają warunków uprawniających ich do korzystania ze zwolnień dokumentacyjnych, w tym m.in. zwolnień dla podmiotów krajowych, są bowiem zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych w komplecie z analizą porównawczą dla każdej dokumentowanej transakcji. Nierzadko obowiązek ten obejmuje również przygotowanie dokumentacji grupowej. Należy dodać do tego konieczność raportowania wybranych wskaźników finansowych spółki oraz wyników analiz rynkowości cen transferowych. Zwieńczeniem działań nad dokumentacją jest złożenie fiskusowi podpisanego przez kierownika jednostki oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych oraz poświadczenie stosowania cen rynkowych. Tak szeroki wachlarz obowiązków, a zarazem szczegółowość przekazywanych informacji stanowią dla podatników nie lada wyzwanie i wymagają kompleksowego i przemyślanego podejścia do tematu cen transferowych w grupie podmiotów powiązanych, co wiąże się często z dużym nakładem pracy. Elementem wymagającym szczególnej uwagi, a jednocześnie najbardziej pracochłonnym fragmentem prac są analizy porównawcze, mające na celu wykazać, iż stosowane przez podatników warunki transakcyjne odpowiadają tym stosowanym na rynku.

Ważny fragment

Oczywistym jest zatem wniosek, iż dodatkowe 3 miesiące przyznane na dopełnienie tych obowiązków pozwolą podatnikom na dogodniejsze rozłożenie prac w czasie, a często również na podjęcie dodatkowych działań mających na celu jak najlepszą obronę przyjętych warunków transakcyjnych. Dodatkowy czas pozwoli również na podjęcie decyzji i przeprowadzenie ewentualnych korekt wyników osiągniętych przez podatnika w roku 2019, tak, aby z czystym sumieniem móc złożyć oświadczenie potwierdzające posiadanie dokumentacji oraz rynkowość przeprowadzonych transakcji.

Dobre planowanie i odpowiednia organizacja kluczem do sukcesu

Termin na złożenie oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych, a także termin na przygotowanie dokumentacji grupowej wskazują jedynie daty, do których kompletna dokumentacja powinna zostać sfinalizowana. W praktyce bowiem prace nad dokumentacją mogą, a nawet powinny mieć miejsce wcześniej, aby umożliwić podatnikom pozyskanie wszelkich niezbędnych danych i informacji, podjęcie stosownych konsultacji oraz przeprowadzenie analiz i stworzenie opisów transakcyjnych spełniających kryteria wskazane w Ustawie CIT oraz rozporządzeniach dotyczących cen transferowych. Szeroki zakres obowiązków nałożony na podatników przez ustawodawcę wymaga racjonalnego zaplanowania prac nad dokumentacją, dobrej organizacji oraz konsekwentnego działania. Szczególnie uważni powinni być w tym przypadku podatnicy należący do dużych grup kapitałowych posiadających dużą liczbę spółek zależnych, a także skomplikowane procedury wewnętrzne, które mogą stać się utrudnieniem w pozyskiwaniu danych niezbędnych do opracowania dokumentacji. Ostatni dzwonek powinien zabrzmieć również dla tych przedsiębiorców, którzy w tym roku po raz pierwszy będą zobligowani do przygotowania dokumentacji cen transferowych lub dotychczas byli objęci obowiązkiem posiadania wyłącznie dokumentacji lokalnej, bez analiz porównawczych.

Jednak samo opracowanie dokumentacji to nie wszystko. Czas, o który wydłużone zostały terminy powinien być również dla podatników czasem na zrewidowanie osiągniętych wyników oraz na analizę innych warunków transakcyjnych w kontekście ich rynkowego charakteru, czego wynikiem powinno być zdefiniowanie ewentualnych ryzyk ciążących na podatniku. Takie podejście umożliwia bowiem podjęcie strategicznych decyzji dotyczących raportowania i złożenia oświadczenia, a także decyzji o dokonaniu ewentualnych korekt, mając w szczególności na uwadze możliwość dokonania korekty na zasadach ogólnych, lub wprowadzonej znowelizowanymi od 2019 roku przepisami korekty cen transferowych.

Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ceny transferowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane