fbpx

Treść artykułu

Analiza ceny transferowej, nazywana również analizą ceny porównawczej lub analizą benchmarkingową, oznacza weryfikację i potwierdzenie rynkowości warunków w transakcjach kontrolowanych. W pierwszej chwili wydaje się to być bardziej narzędzie ułatwiające podatnikowi udowodnienie rynkowości warunków transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi niż przykry obowiązek, ale czy na pewno tak jest? Ponadto, co z analizami za 2020 rok, w którym cały świat zmaga się z COVID-19? Jak to wpłynie na obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych?

Kto musi sporządzać analizy cen transferowych?

Ważny fragment

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, analiza cen transferowych, która może przybrać formę analizy porównawczej lub analizy zgodności, jest obowiązkowym elementem każdej lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wyjątek stanowią transakcje objęte tzw. safe harbour (dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz umów pożyczek), przy spełnieniu ściśle określonych w przepisach podatkowych kryteriów

[Czytaj więcej: Dokumentacja cen transferowych od 2019 r. – podsumowanie zmian]

Przepisy w zakresie cen transferowych obowiązujące do końca 2018 roku wprowadzały obowiązek sporządzenia analiz danych porównawczych, jako elementu niejako odrębnego od lokalnej dokumentacji cen transferowych, tylko dla określonej grupy podatników. Od 2019 roku obowiązek sporządzenia analizy co do zasady dotyczy wszystkich podatników, którzy są obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W przypadku dokumentacji za rok 2018, ustawodawca umożliwił podatnikom wybór jednego z dwóch reżimów przepisów: „starego” (czyli obowiązującego do końca 2018 roku) oraz „nowego” zgodnie z przepisami znowelizowanymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku. Swoistego rodzaju ukłon ustawodawcy w kierunku podatników w postaci możliwości wyboru przepisów dotyczył tylko dokumentacji za 2018 rok, a więc dokumentacje za 2019 rok muszą zostać sporządzone zgodnie z „nowym” stanem prawnym.

Analizy cen transferowych – ułatwienie, ale dla kogo?

Wprowadzenie obowiązku sporządzenia analiz cen transferowych, jako elementu lokalnej dokumentacji cen transferowych, podkreśla i umacnia rolę dokumentacji, jaką jest weryfikacja i potwierdzenie rynkowości warunków transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. Obowiązek sporządzenia analiz powinien umożliwić podatnikom dokonanie autokontroli warunków stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz weryfikacji, czy warunki te są rynkowe, a więc czy zapewniają podatnikowi bezpieczeństwo podatkowe. Ponadto, w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku, analogicznie jak w przypadku „starych” przepisów, funkcjonuje zapis o konieczności aktualizacji analizy cen transferowych nie rzadziej niż raz na trzy lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę wymusza dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany. Powoduje to, że część podatników, którzy posiadają już analizę za poprzednie lata, będą mogli ją wykorzystać również w celu wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych za 2019 rok.

Co jednak w sytuacji, w której podatnik nigdy nie sporządzał benchmarkingu, bo nie miał takiego obowiązku?
Takiego podatnika można nazwać „ofiarą” nowych regulacji – ilość elementów obowiązkowych analizy, kosztowność i czasochłonność związana z jej sporządzeniem, a także konieczność przeniesienia wyników tej analizy do TPR-C i TPR-P (które do najprostszych formularzy nie należą) sprawiają, że w pierwszej kolejności podatnik stawia konieczność ich sporządzenia na półce przykrych obowiązków, stojącej daleko od półki z ułatwieniami.

Obowiązek sporządzenia analiz stanowić będzie natomiast bardzo duże ułatwienie dla organów podatkowych, które w ramach ewentualnej kontroli otrzymają od podatnika „na tacy” szczegółowe wnioski dotyczące rynkowości dokumentowanych przez podatnika transakcji kontrolowanych.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Skutki regulacji czyli jak sprostać stawianemu przed podatnikami wyzwaniu?

Brak analizy cen transferowych, czy to w formie analizy porównawczej czy analizy zgodności (poza tzw. safe harbour, o czym już wcześniej była mowa), spowoduje, że dokumentacja będzie niekompletna. Mogą one mieć różną postać np. porównania wewnętrznego (warunków stosowanych przez podatnika w transakcji kontrolowanej z warunkami stosowanymi przez podatnika w transakcji realizowanej z niezależnym kontrahentem) czy zewnętrznego (warunków stosowanych przez podatnika w transakcji z podmiotem powiązanym z warunkami stosowanymi przez podmioty niepowiązane działające na rynku). Zależy to przede wszystkim od dostępności danych porównawczych oraz rodzaju transakcji podlegającej analizie. Inaczej będą wyglądać dla różnych rodzajów transakcji. Analizy cen transferowych mogą zostać przygotowane w oparciu m.in. o profesjonalne bazy danych (do których dostęp jest płatny), a w wybranych przypadkach mogą przyjąć postać opisu, czyli analizy zgodności. Możliwości sporządzenia analiz jest wiele, w związku z czym ich opracowanie wymaga przyjęcia odpowiedniego podejścia (więcej na ten temat znajdą Państwo w kolejnych artykułach

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dominika Trela, tel.+48 885 557 539, dominika.trela@pl.gt.com

Istotne jest również to, że zgodnie z nowym stanem prawnym wyniki przeprowadzonych analiz muszą zostać przeniesione do formularzy TPR-C i TPR-P.

Struktura formularzy TPR powoduje, że podatnik składając taki formularz przedstawi Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wszystko o swoich transakcjach kontrolowanych – tj. z kim realizował transakcję, ile na niej zarobił i ile powinien zarobić – jak na spowiedzi, do której kolejka jest długa, a ujawnione dane są gromadzone i analizowane. Wszystkie „grzechy” zostaną zbadane, a w przypadku tych ciężkich – kontrola w ramach pokuty. Jak sprostać temu wyzwaniu? Odpowiedź jest prosta – odpowiednio się przygotować.

Analiza cen transferowych należy do takiego obszaru cen transferowych, którego samodzielne przygotowanie przez podatnika może wiązać się z szeregiem problemów i barier trudnych do przejścia np. brak dostępu do profesjonalnych baz danych. Warto zatem zwrócić się o pomoc do specjalistów w zakresie cen transferowych, którzy wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie oraz zasoby pomogą w wypełnieniu wszystkich obowiązków.

Wyzwania przed analizami za 2020 rok – wpływ COVID-19

Pandemia koronawirusa prawdopodobnie doprowadzi w najbliższym czasie do globalnego załamania gospodarczego, którego skutkiem będzie pogorszenie sytuacji ekonomicznej wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno tych niezależnych jak i tych działających w ramach grup kapitałowych. Sytuacja ekonomiczna, w której obecnie się znajdujemy, będzie miała również wpływ na obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych, w tym przede wszystkim na obowiązek sporządzenia analiz. Przepis o konieczności aktualizacji analizy cen transferowych, który pozwala podatnikowi na aktualizację analizy nie rzadziej niż raz na trzy lata, przy spełnieniu określonych warunków, może nie znaleźć już zastosowania, ponieważ doszło do zmiany otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na wcześniej sporządzoną analizę, co skutkuje koniecznością dokonania aktualizacji analizy w roku zaistnienia tej zmiany. Jest to jednak tylko wierzchołek góry lodowej, bowiem sporządzenie benchmarku za 2020 rok będzie wyzwaniem z dwóch kluczowych powodów:

  • Wypracowane dotychczas podejście do analiz porównawczych może nie znaleźć już zastosowania a przygotowane wcześniej analizy będą wymagały gruntownych zmian.
  • Do września 2021 roku, czyli do momentu, do którego podatnicy powinni sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych wraz z analizą, nie będzie dostępu do danych porównawczych obejmujących rok „kryzysowy” 2020.

Istotność wprowadzonych zmian w przepisach oraz sytuacji ekonomicznej, w której obecnie się znajdujemy, może mieć daleko idące konsekwencje w planowaniu rozliczeń między podmiotami powiązanymi. Analiza ceny porównawczej, jak i cała dokumentacja, jest sporządzana zazwyczaj po zakończeniu danego roku podatkowego. Warto jednak przed realizacją transakcji przemyśleć zasady rozliczeń i sprawdzić, czy stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi warunki są rynkowe. Autokontrola cen transferowych przez podatników w trakcie realizacji transakcji pozwoli na ewentualną zmianę stosowanych warunków i reakcję na zmieniające się otoczenie ekonomiczne, które obecnie zmienia się w tempie błyskawicznym.

Więcej o cenach transferowych za 2019 r.

  1. Dokumentacja cen transferowych od 2019 r. – podsumowanie zmian
  2. Analiza ceny porównawczej obowiązkowa od 2019 – skutki dla podatników
  3. Analiza zgodności – narzędzie obrony rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi
  4. TPR – nowy formularz do raportowania o cenach transferowych
  5. Benchmarking w cenach transferowych – 7 istotnych kwestii
  6. Oświadczenie cen transferowych za 2019 – terminy, zmiany
Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ceny transferowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane