fbpx

Treść artykułu

Zmiany w polskim prawie podatkowym w ostatnich latach nakładają na podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrzgrupowych dodatkowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Do jednych z najistotniejszych obowiązków należy sporządzenie analizy porównywalności tj. benchmarku, który stanowi podstawę do określenia, czy dana transakcja jest realizowana zgodnie z zasadą arm’s lenght (zasadą rynkowości) i tym samym czy prawidłowo ustalono podstawy do opodatkowania. Niniejszy artykuł koncentruje się na kwestiach związanych z analizą benchmarkingową, w tym jakie kroki należy podjąć by się do niej przygotować w sposób odpowiedni i ją sporządzić.

1. Czym jest benchmark w cenach transferowych?

Analizą benchmarkingową w cenach transferowych określa się analizę porównywalności, która jest jednym z narzędzi stosowanych zarówno przez podatników jak i władze skarbowe w celu weryfikacji rynkowości transakcji dokonywanych pomiędzy jednostkami powiązanymi.

Istotą analizy benchmarkingowej jest potwierdzenie, że warunki transakcji zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym oraz że w podobnych okolicznościach niezależne podmioty całkowicie od siebie niezależne również zawarłyby transakcję na analogicznych warunkach, co podmioty powiązane.

2. Kto jest zobowiązany do sporządzenia benchmarku

Od 01.01.2019 r. podmiotem obowiązanym do sporządzenia dokumentacji (której elementem obowiązkowym jest benchmark), jest adresat przepisów ustawy CIT albo PIT, który zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, których łączna wartość przekracza:

 • 10 mln PLN – w przypadku transakcji towarowej;
 • 10 mln PLN – w przypadku transakcji finansowej;
 • 2 mln PLN – w przypadku transakcji usługowej;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych transakcji.

Ponadto, pod obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych podlegają:

 • transakcje kosztowe,
 • umowy wspólnego przedsięwzięcia,
 • umowy spółek,

których stronami są podmioty mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium krajów lub terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe). Limit dla powyższych rodzajów transakcji wynosi 100.000 PLN.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

3. Przygotowanie do analizy benchmarkingowej

Na etapie przedwstępnym, zanim zapoczątkuje się prace z zakresu analiz benchmarkingowych, należy zweryfikować posiadane dane, dokonać ich obróbki i ocenić czy dane te nie powinny być poddane stosownym korektom. Należy także rozważyć jaki przedział rynkowy będzie właściwy dla danej analizy oraz jakie miary statystyczne będą zastosowane.

4. Pierwsze kroki w celu sporządzenia benchmarku

Sam proces przeprowadzenia benchmarku jest poprzedzony analizą warunków transakcji, jak również samych podmiotów transakcji, w tym poprzez przeprowadzenie analizy funkcjonalnej określającej funkcje pełnione przez strony transakcji, wykorzystywane aktywa materialne, niematerialne, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka. Początkowa faza analizy benchmarkingowej składa się z poniższych etapów:

a) Identyfikacja przedmiotu badań

Na tym etapie należy określić co jest przedmiotem badania. W celu identyfikacji przedmiotu analizy należy zbadać zapisy umowne i faktyczny przebieg transakcji z podmiotem powiązanym. Z chwilą identyfikacji przedmiotu transakcji i jej faktycznego przebiegu można przejść do etapu związanego z określeniem ról pełnionych przez strony w transakcji.

b) Określenie roli jakie pełnią strony i zrozumienie kluczowych aspektów transakcji

Na tym etapie dokonuje się przyporządkowania ról jakie pełnią strony transakcji wraz z identyfikacją funkcji pełnionych w transakcji. W celu opisania dotychczasowego procesu transakcji należy dokonać analizy funkcjonalnej transakcji. Analiza funkcjonalna powinna wykazać:

 • funkcje jakie są pełnione przez strony transakcji (np. produkcja, dystrybucja, transport, magazynowanie, prowadzenie badań, etc.),
 • wykorzystywane aktywa materialne, aktywa niematerialne oraz zasoby ludzkie,
 • ponoszone ryzyka przez strony transakcji.

Ważny fragment

Poprawnie przeprowadzona analiza funkcjonalna pozwoli na określenie roli jaką pełni dany podmiot w transakcji, co stanowi podstawę do ustalenia jaka strona badanej transakcji będzie podlegała analizie. Ponadto, analiza funkcjonalna umożliwi właściwą ocenę, jakiego rodzaju podmioty lub transakcje będą mogły zostać wykorzystane jako dane wejściowe na potrzeby sporządzenia benchmarku. Należy podkreślić, że podmioty (lub transakcje) uwzględnione w analizie porównawczej muszą być porównywalne do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (co stanowi kluczowe kryterium ich kwalifikacji do analizy porównawczej).

c) Określenie kryteriów transakcji, które pozwolą na zidentyfikowanie jakie transakcje są porównywalne z transakcją badaną

d) Wskazanie mierników, które pozwolą najadekwatniej dokonać porównania

e) Przegląd wewnętrznych danych porównywalnych (jeśli są do dyspozycji) i określenie dostępnych źródeł informacji o zewnętrznych danych porównywalnych

Po przeprowadzeniu ww. wstępnych kroków można przejść do kolejnego etapu – wyboru metody przeprowadzania analizy benchmarkingowej.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Anatol Skitek, tel. +48 661 538 546, anatol.skitek@pl.gt.com

5. Jaka metoda analizy benchmarkingowej jest najlepsza?

W obecnie obowiązującym porządku prawnym, ustawodawca nie wskazuje jaka metoda przeprowadzania analizy benchmarkingowej jest najbardziej właściwa i przyjmuje się metodę która jest najbardziej odpowiednia w danych okolicznościach. Ustawodawca wskazuje na sześć metod, które mogą być wykorzystane do sporządzenia benchmarku.

Wybór metody jest poniekąd uzależniony od danych jakie są w posiadaniu podmiotów powiązanych. Wyróżniamy dwa rodzaje źródeł – wewnętrzne i zewnętrzne. Jeżeli podmiot zawiera transakcje z podmiotem powiązanym i niepowiązanym na takich samych lub zbliżonych warunkach może skorzystać z posiadanych danych wewnętrznych do przeprowadzenia analizy, wykorzystując ww. metody. Natomiast z chwilą, gdy strony transakcji nie zawierają innych tożsamych transakcji z podmiotami niepowiązanymi, należy pozyskać dane z zewnętrznych źródeł.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

6. Skąd pozyskać dane do benchmarku

Z chwilą, gdy podmioty powiązane nie posiadają wewnętrznych źródeł danych, powinni pozyskać dane z zewnętrznych źródeł. Pomocne mogą okazać się raporty rynkowe, opracowania naukowe i publikacje specjalistyczne. W wielu wypadkach dostęp do danych zewnętrznych na temat cen czy warunków transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi nie będzie możliwe. W takich okolicznościach wykorzystuje się komercyjne bazy danych oraz informacje publikowane na stronach Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości , które są również wykorzystywane przez administrację skarbową.

Najpowszechniejszym źródłem danych wykorzystywanym przez podatników, jak i akceptowanym przez administrację skarbową są komercyjne bazy danych. Zaletą komercyjnych baz danych jest dostęp do informacji na temat działalności przedsiębiorstw pochodzących z publicznie dostępnych rejestrów , które obejmują najszerszy zakres transakcji i podmiotów do porównania.

7. Benchmark nie tylko do dokumentacji z zakresu cen transferowych

W chwili obecnej analizy benchmarkingowe są postrzegane w głównej mierze w kontekście cen transferowych. Dlatego też warto wskazać, że same analizy benchmarkingowe poza walorem podatkowym, posiadają wartość biznesową i poprzez odwołanie się do wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych stanowią pomocne narzędzie do doskonalenia procesów i wspomagania organizacji w rozwoju. Poprzez porównanie własnej działalności z najefektywniejszymi przedsiębiorstwami, istnieje możliwość porównania własnej działalności z działalnością konkurencji, co może stanowić przyczynek do zmian we własnej organizacji.

Przeprowadzenie analizy benchmarkingowej pozwala także na weryfikację potencjalnych i dotychczasowych kontrahentów, jak również realizacji transakcji z podmiotami niepowiązanymi, w tym zidentyfikowanie czy warunki ustalone z dotychczasowym kontrahentem są korzystne dla organizacji. Ponadto, benchmarki są wykorzystywane również do realizacji prac z zakresu fuzji i przejęć (M&A) oraz restrukturyzacji.

Benchmarki w cenach transferowych stanowią kluczowy element dokumentacji cen transferowych. Analizy te dają zapewnienie, że transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi nie zostaną zakwestionowane przez administrację skarbową. Analiza benchmarkingowa pozwala również ocenić, jakie są warunki rynkowe transakcji zawieranych pomiędzy niezależnymi podmiotami, co umożliwia ocenę dotychczasowych warunków transakcji wewnątrz grupowych oraz z zewnętrznymi kontrahentami.

Więcej o cenach transferowych za 2019 r.

 1. Dokumentacja cen transferowych od 2019 r. – podsumowanie zmian
 2. Analiza ceny porównawczej obowiązkowa od 2019 – skutki dla podatników
 3. Analiza zgodności – narzędzie obrony rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi
 4. TPR – nowy formularz do raportowania o cenach transferowych
 5. Benchmarking w cenach transferowych – 7 istotnych kwestii
 6. Oświadczenie cen transferowych za 2019 – terminy, zmiany
Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ceny transferowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane