fbpx

Treść artykułu

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. Istotną zmianą została objęta m.in. treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz zakres odpowiedzialności za jego złożenie – Podatnicy, nie dajcie się zaskoczyć!

Zmiany dotyczące oświadczenia cen transferowych

Od 2017 roku podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych składają dodatkowo do urzędu skarbowego odpowiednie oświadczenie o jej sporządzeniu. Nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych, która weszła w życie wraz z początkiem 2019 roku, wprowadziła szereg zmian dotyczących m.in. treści oświadczenia oraz formy składania go do urzędu skarbowego, a także, co szczególnie istotne, uregulowała kwestię odpowiedzialności za prawdziwość oświadczenia oraz terminowość jego złożenia. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące oświadczenia cen transferowych w nowej formule.

Kto jest zobowiązany do składania nowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych?

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w nowym brzmieniu składają podatnicy, którzy są objęci obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

[Czytaj więcej na temat weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych dla roku 2019 według znowelizowanych przepisów]

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Kiedy mija termin na złożenie nowego oświadczenia o cenach transferowych?

Termin na złożenie oświadczenia wynosi 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Podatnicy, których rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu po raz pierwszy będą składać nowe oświadczenie za 2019 rok do dnia 30 września  2020 roku.

Projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0. przewiduje wydłużenie terminów na spełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych o 3 miesiące! Zatem dla większości podatników termin na złożenie oświadczenia zostałby przesunięty do 31 grudnia 2020 roku.

Jaka jest treść nowego oświadczenia?

Treść nowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych składa się z dwóch zasadniczych elementów. Podatnik będzie oświadczał, iż:

 • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych

oraz

 • ceny stosowane w ramach transakcji objętych dokumentacją są ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (tj. rynkowych).

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż treść poprzedniego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (składanego na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku) odnosiła się jedynie do potwierdzenia przez podatnika wywiązania się z obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej.

Ważny fragment

Nowe regulacje w obszarze cen transferowych idą jednak o krok dalej – podatnicy są zobowiązani zaświadczyć nie tylko o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, ale przede wszystkim o tym, że w transakcjach kontrolowanych objętych tą dokumentacją stosują rynkowe ceny.

Co więcej, aktualne brzmienie przepisów nie dopuszcza żadnych modyfikacji treści nowego oświadczenia, tj. podatnik nie może ani pominąć ani zmienić części oświadczenia odnoszącej się do stosowania cen transferowych na poziomie rynkowym.

[Przykładowy wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych opublikowany przez Ministerstwo Finansów można znaleźć w tutaj]

Kto podpisuje nowe oświadczenie o cenach transferowych i w jakiej formie należy je złożyć?

Oświadczenie musi zostać podpisane przez kierownika jednostki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) wraz ze wskazaniem pełnionej przez niego funkcji. Co ważne, w przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, do złożenia i podpisania oświadczenia zobowiązana jest każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika ani przez prokurenta.

W praktyce, osobami zobowiązanymi do podpisania oświadczenia o cenach transferowych będzie więc członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu.

Oświadczenie należy podpisać za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego i złożyć do urzędu skarbowego w formie elektronicznej (za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia w formie papierowej.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Joanna Długaj, tel. +48 661 538 505, joanna.dlugaj@pl.gt.com

Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków lub oświadczenie nieprawdy?

Równolegle z przeniesieniem odpowiedzialności za ceny transferowe bezpośrednio na członków zarządu (lub innego organu kontrolującego) zwiększona została odpowiedzialność karno-skarbowa w przypadku niedopełnienia obowiązków podatkowych dotyczących nowego oświadczenia.

Ustawodawca przewidział w tym zakresie osobny artykuł (tj. art. 56c KKS) oraz ujednolicił stawki sankcyjne poprzez wskazanie, że jeżeli oświadczenie:

 • nie zostanie złożone,
 • zostanie złożone po terminie lub
 • zostanie złożone niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Wówczas sprawca czynu zabronionego jest narażony na karę w wysokości do 720 stawek dziennych (866,70 – 24.960.960 PLN). W przypadku mniejszej wagi czynu organ może nałożyć jedynie grzywnę za wykroczenie skarbowe (260 – 52.000 PLN).

Podsumowując, za 2019 rok każdy podatnik zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych musi zmierzyć się także ze złożeniem oświadczenia o jej sporządzeniu na zmienionych zasadach. Szczególnie istotne jest więc odpowiednio wczesne przystąpienie do prac nad dokumentacją cen transferowych za rok 2019, aby rzetelnie zweryfikować warunki transakcji ustalanych z podmiotami powiązanymi. Zwłaszcza, że pierwszy termin składania nowego oświadczenia upływa już z końcem września 2020 roku.

Więcej o cenach transferowych za 2019 r.

 1. Dokumentacja cen transferowych od 2019 r. – podsumowanie zmian
 2. Analiza ceny porównawczej obowiązkowa od 2019 – skutki dla podatników
 3. Analiza zgodności – narzędzie obrony rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi
 4. TPR – nowy formularz do raportowania o cenach transferowych
 5. Benchmarking w cenach transferowych – 7 istotnych kwestii
 6. Oświadczenie cen transferowych za 2019 – terminy, zmiany
Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ceny transferowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane