Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z nowelizacją przepisów wprowadzoną w ramach „Polskiego Ładu” weszły w życie istotne zmiany dotyczące oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, m.in. w sposobie i terminie złożenia oświadczenia, a także w jego treści. Na co zwrócić szczególną uwagę przy składaniu oświadczenia za rok 2022? Podatnicy, nie dajcie się zaskoczyć!

Zmiany dotyczące oświadczenia cen transferowych

Od 2017 roku Podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych składają dodatkowo do urzędu skarbowego odpowiednie oświadczenie o jej sporządzeniu. Nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych, która weszła w życie wraz z początkiem 2019 roku, wprowadziła szereg zmian dotyczących m.in. treści oświadczenia oraz formy składania go do urzędu skarbowego, a także, co szczególnie istotne, uregulowała kwestię odpowiedzialności za prawdziwość oświadczenia oraz terminowość jego złożenia. Od początku roku 2022 w życie weszły kolejne ważne zmiany dotyczące treści oświadczenia, jak również terminu oraz sposobu jego złożenia.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące oświadczenia cen transferowych za rok 2022.

Kto jest zobowiązany do składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych?

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych składają podatnicy, którzy są objęci obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

[Czytaj więcej na temat weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych dla roku 2022 ]

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Kiedy mija termin na złożenie nowego oświadczenia o cenach transferowych?

Nowy termin na złożenie oświadczenia wynosi 11 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Podatnicy, których rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu po raz pierwszy będą składać oświadczenie za 2022 rok do dnia 30 listopada 2023 roku.

Jaka jest treść oświadczenia?

Treść aktualnie obowiązującego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych składa się z dwóch zasadniczych elementów. Podatnik oświadcza, że:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych zgodnie ze stanem rzeczywistym

oraz

  • ceny stosowane w ramach transakcji objętych tą dokumentacją są ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (tj. rynkowych).

Treść oświadczenia składanego po raz pierwszy za rok 2022 uległa zmianie względem treści oświadczenia składanego za lata 2019-2021, zawiera bowiem dodatkowo deklarację sporządzenia dokumentacji zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Ważny fragment

Podsumowując, podatnicy są zobowiązani zaświadczyć o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz, co najważniejsze, o stosowaniu cen rynkowych w transakcjach kontrolowanych objętych tą dokumentacją.

Nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2022 roku uregulowała natomiast kwestię prawidłowości złożenia oświadczenia w przypadku otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, lub innych świadczeń . Zgodnie z art. 11t ust 2b Ustawy o CIT/ 23zf Ustawy o PIT, zgodnie z którym w przypadku otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, lub innych świadczeń w naturze stanowiących przychód ceny transferowe uważa się za ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, jeżeli przychód ten został dla celów podatkowych wykazany zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Kto podpisuje oświadczenie o cenach transferowych i w jakiej formie należy je złożyć?

Oświadczenie składane na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku zostanie połączone z informacją o cenach transferowych (formularzem TPR ). Rozwiązanie to ma stanowić pewnego rodzaju ułatwienie – zamiast jak dotychczas dwóch dokumentów podatnicy będą składali jeden wspólny dokument zawierający wszystkie wymagane informacje o spółce i transakcjach.

Informacja o cenach transferowych (zawierająca oświadczenie) musi zostać podpisana przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kierownika jednostki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

Po raz pierwszy dopuszczono również możliwość złożenia podpisu przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Informacja o cenach transferowych jest składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Do tej pory nie został jeszcze opublikowany wzór informacji o cenach transferowych za rok 2022, który zawierać będzie w sobie oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

W odpowiedzi na interpelację Minister Finansów potwierdził natomiast możliwość podpisania formularza TPR-C za rok 2022 z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Do skutecznego złożenia formularza TPR wymagane będzie, jak do tej pory, posiadanie pełnomocnictwa do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych – UPL-1.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Joanna Długaj, tel. +48 661 538 505, joanna.dlugaj@pl.gt.com

Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków lub oświadczenie nieprawdy?

Równolegle z przeniesieniem odpowiedzialności za ceny transferowe bezpośrednio na członków zarządu (lub innego organu kontrolującego) od roku 2019 zwiększona została odpowiedzialność karno skarbowa w przypadku niedopełnienia obowiązków podatkowych dotyczących oświadczenia.

Wprowadzona od roku 2022 zmiana polegająca na wyznaczeniu jednej osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych (w tym oświadczenia) nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji.

Ustawodawca przewidział w tym zakresie osobny artykuł (tj. art. 80e KKS) oraz ujednolicił stawki sankcyjne poprzez wskazanie, że jeżeli informacja o cenach transferowych:

  • nie zostanie złożona,
  • zostanie złożona po terminie lub
  • zostanie złożona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Wówczas sprawca czynu zabronionego jest narażony na karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych (1.163,33 – 33.504.000 PLN).

W przypadku mniejszej wagi czynu organ może nałożyć jedynie grzywnę za wykroczenie skarbowe (349 – 69.800 PLN).

W odpowiedzi na interpelację Minister Finansów wskazał, że odpowiedzialność ta, w przypadku podpisania informacji o cenach transferowych, może również zostać poniesiona przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem, a kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej należy rozpatrywać w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w Kodeksie karnym skarbowym tj. winy i umyślności działania sprawców.

Oświadczenie cen transferowych – podsumowanie

Podsumowując, każdy podatnik zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych musi zmierzyć się także ze złożeniem oświadczenia o jej sporządzeniu, w którym potwierdzi że stosowane przez niego ceny w transakcjach kontrolowanych znajdowały się na poziomie rynkowym. Szczególnie istotne jest więc odpowiednio wczesne przystąpienie do prac nad dokumentacją cen transferowych za rok 2022, aby rzetelnie zweryfikować warunki transakcji ustalanych z podmiotami powiązanymi.

Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż obecna sytuacja gospodarcza może spowodować konieczność aktualizacji posiadanych analiz cen transferowych, jeżeli spowodowała ona istotne zmiany w otoczeniu ekonomicznym w którym przeprowadzane były transakcje kontrolowane.

Dodatkowo, jeżeli analizy cen transferowych sporządzone zostały pierwszy raz w związku z dokumentacją za rok 2019, w roku 2022 utracą swoją 3-letnią ważność i również niezbędne będzie ich zaktualizowanie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.