8 grudnia 2016 roku opublikowano zmianę do standardu MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”. Nowelizacja ta polega na uściśleniu zapisów dotyczących zmiany kwalifikacji nieruchomości do i z inwestycji. Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości występuje wtedy, gdy poszczególna nieruchomość spełnia lub przestała spełniać definicję nieruchomości inwestycyjnych. Zmiana intencji kierownictwa co do sposobu użytkowania nieruchomości sama w sobie nie stanowi przesłanki, że nastąpiła zmiana sposobu użytkowania.

Nieruchomość inwestycyjna

Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku), którą właściciel traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości.

Zmiana MSR 40

Zmiana MSR 40 zakłada uszczegółowienie § 57 i wskazanie, iż przeniesienie z lub do nieruchomości inwestycyjnych będzie możliwe wtedy i tylko wtedy, gdy wystąpią przesłanki świadczące o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości.

Przykładowe okoliczności wskazujące na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości, jakie są przedstawione obecnie w MSR 40, stanowią katalog otwarty. Podczas gdy poprzednio obowiązująca wersja MSR 40 traktowała wskazane okoliczności jako katalog zamknięty i dopuszczała przeniesienia tylko w przypadku, gdy:

  • rozpoczyna się modernizacja nieruchomości w celu sprzedaży – przeniesienie z nieruchomości inwestycyjnych do zapasów;
  • rozpoczyna się realizacja umowy leasingu operacyjnego na mocy umowy zawartej ze stroną trzecią – przeniesienie z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych;
  • właściciel rozpoczyna lub zaprzestaje użytkowania nieruchomości to oznacza przeniesienie między kategoriami nieruchomości inwestycyjnych a nieruchomości użytkowanych przez spółkę.

Obecnie uściślono, że zmiana sposobu użytkowania, która jest warunkiem zmiany klasyfikacji, zachodzi wtedy, gdy istnieją dowody, że nieruchomość zaczyna lub przestaje spełniać warunki zawarte w definicji inwestycji.

Sprawdź Audyt Grant Thornton

 

Zmieniony przepis wskazuje, że sama zmiana intencji kierownictwa co do sposobu użytkowania nieruchomości nie jest wystarczająca. Musi istnieć dowód zmiany wykorzystania, na przykład:

  • rozpoczęcie wykorzystania do własnych potrzeb,
  • rozpoczęcie przebudowy do własnych potrzeb,
  • rozpoczęcie przebudowy w celu sprzedaży,
  • zaprzestanie wykorzystania do własnych potrzeb,
  • rozpoczęcie wynajmu.

Jednakże przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży bez przebudowy nie powoduje jej przeniesienia do zapasu.

Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku i powinna być zastosowana dla zmian w sposobie wykorzystania nieruchomości, które miały miejsce w roku, w którym jednostka zastosowała zmianę lub później. Ponadto należy przeanalizować sposób wykorzystania nieruchomości posiadanych na dzień rozpoczęcia roku, w którym rozpoczęto stosować zmianę.

Korekty wynikające z powyższych zmian powinny być ujmowane jako wynik lat ubiegłych na dzień zastosowania zmiany standardu.

Dopuszczalne jest zastosowanie zmiany w sposób retrospektywny zgodnie z MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” tylko jeśli jest to możliwe bez wykorzystania wiedzy uzyskanej post factum.

W naszej ocenie zmiany do MSR 40 nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Warto jednak o nich pamiętać przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zwłaszcza w kontekście posiadania dowodu zmiany klasyfikacji. Zmiana intencji kierownictwa co do sposobu użytkowania nieruchomości sama w sobie nie stanowi przesłanki co do zmiany sposobu użytkowania. Należy posiadać dowody, o które na pewno zapyta biegły rewident badający sprawozdanie finansowe.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiana do MSR 40, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Elżbieta Grześkowiak

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.