Treść artykułu

8 grudnia 2016 roku opublikowano zmianę do standardu MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”. Nowelizacja ta polega na uściśleniu zapisów dotyczących zmiany kwalifikacji nieruchomości do i z inwestycji. Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości występuje wtedy, gdy poszczególna nieruchomość spełnia lub przestała spełniać definicję nieruchomości inwestycyjnych. Zmiana intencji kierownictwa co do sposobu użytkowania nieruchomości sama w sobie nie stanowi przesłanki, że nastąpiła zmiana sposobu użytkowania.

Nieruchomość inwestycyjna

Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku), którą właściciel traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości.

Zmiana MSR 40

Zmiana MSR 40 zakłada uszczegółowienie § 57 i wskazanie, iż przeniesienie z lub do nieruchomości inwestycyjnych będzie możliwe wtedy i tylko wtedy, gdy wystąpią przesłanki świadczące o zmianie sposobu użytkowania nieruchomości.

Przykładowe okoliczności wskazujące na zmianę sposobu użytkowania nieruchomości, jakie są przedstawione obecnie w MSR 40, stanowią katalog otwarty. Podczas gdy poprzednio obowiązująca wersja MSR 40 traktowała wskazane okoliczności jako katalog zamknięty i dopuszczała przeniesienia tylko w przypadku, gdy:

  • rozpoczyna się modernizacja nieruchomości w celu sprzedaży – przeniesienie z nieruchomości inwestycyjnych do zapasów;
  • rozpoczyna się realizacja umowy leasingu operacyjnego na mocy umowy zawartej ze stroną trzecią – przeniesienie z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych;
  • właściciel rozpoczyna lub zaprzestaje użytkowania nieruchomości to oznacza przeniesienie między kategoriami nieruchomości inwestycyjnych a nieruchomości użytkowanych przez spółkę.

Obecnie uściślono, że zmiana sposobu użytkowania, która jest warunkiem zmiany klasyfikacji, zachodzi wtedy, gdy istnieją dowody, że nieruchomość zaczyna lub przestaje spełniać warunki zawarte w definicji inwestycji.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Audyt Grant Thornton

 

Zmieniony przepis wskazuje, że sama zmiana intencji kierownictwa co do sposobu użytkowania nieruchomości nie jest wystarczająca. Musi istnieć dowód zmiany wykorzystania, na przykład:

  • rozpoczęcie wykorzystania do własnych potrzeb,
  • rozpoczęcie przebudowy do własnych potrzeb,
  • rozpoczęcie przebudowy w celu sprzedaży,
  • zaprzestanie wykorzystania do własnych potrzeb,
  • rozpoczęcie wynajmu.

Jednakże przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży bez przebudowy nie powoduje jej przeniesienia do zapasu.

Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku i powinna być zastosowana dla zmian w sposobie wykorzystania nieruchomości, które miały miejsce w roku, w którym jednostka zastosowała zmianę lub później. Ponadto należy przeanalizować sposób wykorzystania nieruchomości posiadanych na dzień rozpoczęcia roku, w którym rozpoczęto stosować zmianę.

Korekty wynikające z powyższych zmian powinny być ujmowane jako wynik lat ubiegłych na dzień zastosowania zmiany standardu.

Dopuszczalne jest zastosowanie zmiany w sposób retrospektywny zgodnie z MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” tylko jeśli jest to możliwe bez wykorzystania wiedzy uzyskanej post factum.

W naszej ocenie zmiany do MSR 40 nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Warto jednak o nich pamiętać przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zwłaszcza w kontekście posiadania dowodu zmiany klasyfikacji. Zmiana intencji kierownictwa co do sposobu użytkowania nieruchomości sama w sobie nie stanowi przesłanki co do zmiany sposobu użytkowania. Należy posiadać dowody, o które na pewno zapyta biegły rewident badający sprawozdanie finansowe.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane