Nomenklatura Scalona (CN) jako klasyfikacja towarowa kojarzy się z Taryfą Celną, importem towarów i należnościami celnymi. Wkrótce jednak ma ona obowiązywać również przy klasyfikacji towarów na potrzeby podatku od towarów i usług w transakcjach krajowych i wewnątrzwspólnotowych. Zastąpi ona w tym zakresie stosowaną dotąd Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), choć ta ostatnia nadal będzie wykorzystywana do klasyfikowania usługi. Zmiana ta miała obowiązywać już od 1 kwietnia br., ale z uwagi na sytuację epidemiczną, została odroczona do 1 lipca tego roku.

Dotychczas, aby ustalić, czy konkretny towar może skorzystać z obniżonej stawki (5% lub 8%) konieczne było określenie jego prawidłowego PKWiU. Dopiero w oparciu o tak określoną klasyfikację ustalano, czy dany towar znajduje się w odpowiednim załączniku do ustawy VAT, w którym wymienione są towary podlegające obniżonej stawce podatku. Błędne więc dokonanie klasyfikacji do PKWiU prowadzić mogło do dotkliwych dla podatnika konsekwencji w zakresie rozliczeń podatkowych.

Wprawdzie w powyższym zakresie można było posiłkować się opiniami klasyfikacyjnymi wydawanymi przez Główny Urząd Statystyczny, to z uwagi na niewiążący charakter prawny tych opinii dla organów podatkowych, nie stanowiły one zadowalającej ochrony dla podatników. Opinie te są bowiem traktowano jak każdy inny dowód podlegający swobodnej ocenie organu podatkowego, a w konsekwencji mogą być odrzucone.

Czym jest CN?

Nomenklatura Scalona obejmuje nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego (HS), wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane „podpozycjami CN”, a także przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Nomenklatura CN grupuje towary w sekcje, działy i poddziały. Jednak tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; do celów prawnych klasyfikację towarów należy bowiem ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z tzw. Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS). Każda podpozycja CN posiada ośmiocyfrowy numer kodowy: pierwsze sześć cyfr stanowi numery kodowe odnoszące się do pozycji i podpozycji nomenklatury Systemu Zharmonizowanego (HS), siódma i ósma cyfra określają podpozycje CN.

Zaklasyfikowanie towarów do prawidłowych kodów CN może niekiedy okazać się zadaniem niełatwym, np. w przypadku towarów posiadających złożony skład, będących mieszaninami lub stanowiących zestawy składające się z wielu elementów. Aby właściwie zaklasyfikować towar potrzebna jest nie tylko wiedza o towarze (jego składzie, cechach czy przeznaczeniu), ale również znajomość przewidzianych przez CN reguł, którymi należy się posługiwać przy dokonywaniu klasyfikacji

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Wiążąca informacja stawkowa

WIS jest wzorowana na przewidzianej przez przepisy celne Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT). W krajowych przepisach takim odpowiednikiem jest Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA). Najważniejszą cechą wspólną tych „informacji” jest to, że posiadają one formę prawną decyzji administracyjnej, a więc indywidualnego aktu skierowanego do podatnika w konkretnej sprawie, którego przedmiotem jest zagadnienie mające znaczenie prawne. Zagadnieniem tym jest zaklasyfikowanie konkretnego towaru do określonego kodu CN. Przy czym decyzje tego rodzaju są wiążące dla organów celnych i podatkowych, a co za tym idzie, chronią podatnika przed negatywnymi konsekwencjami zakwestionowania przez te organy przyjętej przez tego podatnika klasyfikacji CN. Co ważne, przedmiotem decyzji WIS może być również wiążąca klasyfikacja usługi do określonego symbolu PKWiU, w tym zakresie klasyfikacja ta została bowiem utrzymana (CN dotyczy wyłącznie towarów).

Dzięki wprowadzeniu do przepisów VAT wiążącej informacji stawkowej podatnicy uzyskali narzędzie, dzięki któremu, jeżeli postarają się o taką decyzję, będą mieli realną ochronę przed działaniami organów podatkowych, podważającymi przyjętą klasyfikację. W konsekwencji decyzja taka będzie również chroniła przed następstwami negowania przez te organy zastosowanej przez podatnika obniżonej stawki podatku.

Wiążące informacje stawkowe wydaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek zainteresowanego podmiotu. Mają one zastosowanie do towarów będących przedmiotem dostawy krajowej, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a także do usług oraz, co jest warte podkreślenia, do towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Szybki kontakt w sprawie wsparcia:

Paweł Kaczmarek, tel. +48 693 140 584, pawel.kaczmarek@pl.gt.com

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. Nowa matryca stawek VAT nawiązująca do Nomenklatury Scalonej (CN) przyczyni się do ujednolicenia zasad klasyfikowania towarów na potrzeby podatkowe i celne. Nowelizacja umożliwi również podatnikom korzystanie z dobrodziejstw wiążącej informacji stawkowej. W interesie podatników jest więc, aby już teraz przygotować się do tych zmian i ustalić prawidłowy kod CN towarów będących przedmiotem ich działalności gospodarczej i ewentualnie wystąpić o uzyskanie decyzji WIS ten kod potwierdzającej.  Pomimo odroczenia terminu obowiązywania CN, lepiej nie zwlekać i jak najszybciej ustalić prawidłowy kod CN towarów będących przedmiotem działalności gospodarczej.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów