fbpx

Treść artykułu

Nomenklatura Scalona (CN) jako klasyfikacja towarowa kojarzy się z Taryfą Celną, importem towarów i należnościami celnymi. Wkrótce jednak ma ona obowiązywać również przy klasyfikacji towarów na potrzeby podatku od towarów i usług w transakcjach krajowych i wewnątrzwspólnotowych. Zastąpi ona w tym zakresie stosowaną dotąd Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), choć ta ostatnia nadal będzie wykorzystywana do klasyfikowania usługi.

Rola PKWiU

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zasadą jest, że to na podatniku ciąży obowiązek prawidłowego zaliczania towarów do określonego grupowania PKWiU. Na nim również ciąży całkowite ryzyko błędu w tym zakresie. W przypadku bowiem zakwestionowania przez organy podatkowe zastosowanej klasyfikacji to podatnik ponosi negatywne konsekwencje rozliczenia podatku VAT w oparciu o nieprawidłowy symbol PKWiU.

Klasyfikacja PKWiU jest obecnie stosowana przede wszystkim na potrzeby obowiązującego w kraju systemu obniżonych stawek VAT, a także systemu odwróconego obciążenia (reverse charge). Aby bowiem ustalić, czy konkretny towar może skorzystać z obniżonej stawki (5% lub 8%) lub aby stwierdzić czy podatek od danego towaru powinien być rozliczany na zasadzie odwrotnego obciążenia, konieczne jest najpierw określenie jego prawidłowego PKWiU. Dopiero w oparciu o tak określoną klasyfikację możliwe jest ustalenie, czy dany towar wymieniony jest w odpowiednim załączniku do ustawy VAT, w którym wymienione są towary podlegające obniżonej stawce podatku lub obowiązkowi odwrotnego obciążenia. Błędne więc dokonanie klasyfikacji do PKWiU prowadzić może do dotkliwych dla podatnika konsekwencji w zakresie rozliczeń podatkowych.

Wprawdzie w powyższym zakresie można posiłkować się opiniami klasyfikacyjnymi wydawanymi przez Główny Urząd Statystyczny, to z uwagi na niewiążący charakter prawny tych opinii dla organów podatkowych, nie stanowią one zadowalającej ochrony dla podatników. Opinie te są bowiem traktowane jak każdy inny dowód podlegający swobodnej ocenie organu podatkowego, a w konsekwencji mogą być odrzucane.

Sprawdź Podatek akcyzowy Grant Thornton

Planowane zmiany – m.in. nowa matryca stawek VAT

Ustawodawca dostrzegając mankamenty związane ze stosowaniem PKWiU oraz niewystarczającą ochroną wynikającą z opinii klasyfikacyjnych GUS, zamierza znowelizować ustawę o podatku od towarów i usług. Najważniejszymi blokami tematycznymi tych zmian będą: nowa matryca stawek VAT, wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS) oraz „przełożenie” określonych w ustawie symboli PKWiU na kody CN.

Istota nowej matrycy stawek VAT polegać ma na pogrupowaniu określonych rodzajów towarów, do których mają być stosowane obniżone stawki, do odpowiednich działów CN. W konsekwencji podatnik chcąc ustalić, jaka stawka powinna mieć zastosowanie do danego towaru, będzie musiał dokonać jego klasyfikacji do odpowiedniego kodu CN. Grupy tych towarów mają być na tyle pojemne, że zmniejszeniu ma ulec ilość pozycji w załącznikach do ustawy dotyczących obniżonych stawek. Przy okazji przewiduje się korektę stawek skutkującą tym, że na wybrane towary stawki te ulegną zmniejszeniu, a na inne zwiększeniu.

Wiążąca informacja stawkowa

WIS jest wzorowana na przewidzianych przez przepisy celne Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) oraz Wiążącej Informacji o Pochodzeniu (WIP). W krajowych przepisach takim odpowiednikiem jest Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA). Najważniejszą cechą wspólną tych „informacji” jest to, że posiadają one formę prawną decyzji administracyjnej, a więc indywidulanego aktu skierowanego do podatnika w konkretnej sprawie, którego przedmiotem jest zagadnienie mające znaczenie prawne. W przypadku WIT i WIA zagadnieniem tym jest zaklasyfikowanie konkretnego towaru do określonego kodu CN. W przyszłości będzie to również przedmiot rozstrzygnięcia zawartego w WIS. Przy czym decyzje tego rodzaju są wiążące dla organów celnych i podatkowych, a co za tym idzie, chronią podatnika przed negatywnymi konsekwencjami zakwestionowania przez te organy przyjętej przez tego podatnika klasyfikacji CN. Co ważne, przedmiotem decyzji WIS będzie mogła być również wiążąca klasyfikacja usługi do określonego symbolu PKWiU, jak już bowiem wspomniano, w tym zakresie klasyfikacja ta zostanie utrzymana (CN dotyczy wyłącznie towarów).

Dzięki wprowadzeniu do przepisów VAT wiążącej informacji stawkowej podatnicy uzyskają narzędzie, dzięki któremu, jeżeli postarają się o taką decyzję, będą mieli realną ochronę przed działaniami organów podatkowych, podważającymi przyjętą klasyfikację. W konsekwencji decyzja taka będzie również chroniła przed następstwami negowania przez te organy zastosowanej przez podatnika obniżonej stawki podatku.

Wiążące informacje stawkowe mają być wydawane przed Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek zainteresowanego podmiotu. Będą one miały zastosowanie do towarów będących przedmiotem dostawy krajowej, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia, a także do usług oraz, co jest warte podkreślenia, do towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Projektowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT nawiązującej do Nomenklatury Scalonej (CN) przyczyni się do ujednolicenia zasad klasyfikowania towarów na potrzeby podatkowe i celne. Nowelizacja umożliwi również podatnikom korzystanie z dobrodziejstw wiążącej informacji stawkowej. W interesie podatników jest więc, aby już teraz przygotować się do zapowiadanych zmian i ustalić prawidłowy kod CN towarów będących przedmiotem ich działalności gospodarczej, a gdy nowelizacja zacznie już obowiązywać, wystąpić o uzyskanie decyzji WIS ten kod potwierdzającej.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Podatek akcyzowy Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane