fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

W kontekście wprowadzanych od nowego roku zmian w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, podatek ryczałtowy może okazać się korzystną alternatywą dla skali podatkowej i podatku liniowego. Ciekawe rozwiązania zostały przewidziane dla programistów.

Uwaga! Ustawa wprowadzająca w życie część podatkową Polskiego Ładu została podpisana 15 listopada przez Prezydenta. Następnie 23 listopada ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105). Oznacza to, iż znamy ostateczną wersje wprowadzanych regulacji. Opublikowany tekst ustawy nie wprowadza żadnych zmian istotnych z punktu widzenia poruszonej w treści artykułu tematyki. Zatem wszystkie tezy prezentowane w jego treści pozostają aktualne.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Wprowadzone zmiany w ramach „Polskiego Ładu” znacząco zwiększą obciążenia podatkowe osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Wielu programistów prowadzi jednoosobowe działalności gospodarczej, dlatego warto zwrócić uwagę na ryczałtowe opodatkowanie dochodów, które dla tej grupy osób, od nowego roku może okazać się najatrakcyjniejsza formą opodatkowania.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia przychody z doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przychody związane z oprogramowaniem, w zakresie instalowania oprogramowania oraz związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi – do których obecnie stosuje się 15% stawkę podatku.

Dodatkowo w katalogu przychodów mieszczą się również dochody uzyskiwane z wykonywania działalności usługowej – stosuje się do nich 8,5% stawkę podatku.

Organy interpretacyjne potwierdzały już w przeszłości możliwość stosowania tej stawki podatku do przychodów ze świadczenia usług informatycznych/programistycznych, których zakres nie pokrywa się z zakresem działalności wskazanych dla pozostałych stawek ryczałtu.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Warunki ryczałtu

Podatnicy mogą wybrać ryczałtową formę opodatkowania, jeśli:

 • osiągają przychody z rodzajów działalności wskazanych w ustawie,
 • spełniają kryterium podmiotowe – z tej formy opodatkowania mogą korzystać m.in. osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z wykonywanej działalności nie przekroczyły 2 000 000 euro lub rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym (bez względu na wysokość przychodów), pod warunkiem niekorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ważny fragment

Ten sposób różni się od opodatkowania na zasadach ogólnych i opodatkowania liniowego tym, że nie daje możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez przedsiębiorcę w toku działalności gospodarczej.

Dodatkowo ryczałtowe opodatkowanie dochodów nie daje możliwości stosowania preferencji podatkowych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Ryczałt w Polskim Ładzie

Projekt ustawy Polskiego Ładu wprowadza 12% stawkę ryczałtu, dla przychodów z usług w branży IT, które dotychczas były opodatkowane stawką 15%, a także dodaje nowe rodzaje przychodów w tym zakresie.

Od nowego roku stawkę tę będą mogli zastosować przedsiębiorcy uzyskujący przychody ze świadczenia usług:

 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego,
  • pakietów oprogramowania użytkowego,
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania, związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Powyższe zmiany spowodują, że w niektórych przypadkach, wybór ryczałtowej formy opodatkowania może okazać się bardziej korzystną opcją niż dotychczas stosowane formy opodatkowania.

Ważny fragment

Należy jednak zaznaczyć, że każdy przypadek należy analizować indywidualnie, a w celu potwierdzenia możliwości opodatkowania 12% lub 8,5% stawką ryczałtu warto zastanowić się nad uzyskaniem własnej interpretacji indywidualnej.

Składka zdrowotna

Oprócz nowej stawki ryczałtu dla branży IT, wprowadzone zostały zmiany w zakresie składki zdrowotnej dla podatników korzystających z tego sposobu opodatkowania.

Zgodnie z nowymi przepisami wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem będzie wynosić 9% podstawy wymiaru, a na nią będą składały się:

 • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody nie przekroczą kwoty 60 000 zł,
 • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jego roczne przychody przekroczą 60 000 zł ale nie więcej niż 300 000 zł,
 • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jego roczne przychody przekroczą 300 000 zł.

W przypadku przyjęcia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na poziomie 5 843,75 zł (przeciętne wynagrodzenie w sierpniu 2021 r.) wysokość składki zdrowotnej będzie kształtować się na poziomie:

 • Pierwszy próg – 315,56 zł,
 • Drugi próg – 525,93 zł,
 • Trzeci próg – 946,68 zł.

Podsumowując, w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych w zakresie usług programistycznych, co do zasady, koszt prowadzenia działalności są niskie, dlatego ryczałt może okazać się w 2022 roku najbardziej korzystną formą opodatkowania w kontekście  wprowadzonych zmian w ramach „Polskiego Ładu”. W przypadku jednak wyboru takiej formy opodatkowania, rekomendowane jest potwierdzenie prawa do stosowania ryczałtu interpretacją indywidualną.

Czytaj więcej:

WSPÓŁAUTOR: Joanna Krajnik, Konsultant podatkowy, Doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko

Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko jest sposobem zaoszczędzenia podatku. W roku 2022 przedmiotowa ulga była zmieniana dwukrotnie. Poniżej przedstawimy zasady obliczenia podatku z uwzględnieniem ulgi oraz przesłanki, które należy spełnić, aby z niej skorzystać.

Najczęściej czytane