Projekt ustawy nowelizującej m. in. CIT w ramach pakietu ustaw wprowadzających tzw. Polski Ład, nad którym od 8 września trwają prace w Sejmie, zawiera szereg zmian dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji. W nowelizacji przewidziane są zmiany Ustaw CIT, PIT oraz Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (WNI), które dotkną przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego od dochodu na podstawie decyzji o wsparciu. W niniejszym artykule opisujemy te zmiany w brzmieniu na dzień 27 września 2021 r. (przed procesowaniem projektu w komisjach).

Zmiany uszczelniające mające wpływ na zakres zwolnienia podatkowego

Działając na postawie przepisów aktualnie obowiązujących, podatnicy obejmują zwolnieniem podatkowym również dochody niezwiązane z realizacją nowej inwestycji. Prowadzi to do sporów z organami podatkowymi (które uważają to za niedopuszczalne), o których pisaliśmy już wcześniej – stanowisko organów podatkowych przedstawiając tutaj: Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1, zaś podatników i stających po ich stronie sądów administracyjnych – w tym miejscu: Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2

Jak podnosi projektodawca, takie działanie prowadzi do uszczerbku w budżecie państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Ważny fragment

W konsekwencji planuje się zmianę wzoru wniosku o wydanie decyzji o wsparciu poprzez rozszerzenie go o dokładne wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowej inwestycji poprzez wskazanie kodów PKWiU związanych wyłącznie z realizacją nowej inwestycji.

W uzasadnieniu projektodawca zarzuca Zarządzającym Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (którzy to wydają decyzję o wsparciu w imieniu Ministra Gospodarki), że wskazywali klasyfikację PKWiU, które nie były związane z opisem charakteru nowej inwestycji.

W praktyce prawdopodobnie oznaczać to będzie większy nacisk na podatników, by na etapie wnioskowania o decyzję o wsparciu przedstawili opis nowej inwestycji, z którego jednoznacznie będzie wynikać, dochody z jakiego rodzaju działalności będą osiągać, by tylko te dochody podlegały zwolnieniu. Uzyskiwanie decyzji o wsparciu o szerokim zakresie przedmiotowym będzie utrudnione.

Zmiany mające wpływ na zakres kosztów kwalifikowanych oraz na zatrudnienie

Ważny fragment

Istotną zmianą wprowadzoną w projekcie jest wyłączenie z zakresu kosztów kwalifikowanych służących głównie celom osobistym przedsiębiorcy środków transportu oraz innych składników majątku.

Podkreślić należy, że rozumienie „służenia głównie celom osobistym przedsiębiorcy” nie zostało bliżej określone. W praktyce oznacza to upoważnienie organów podatkowych do wyznaczenia „progu” korzystania ze składnika majątku na cele osobiste, po „przekroczeniu” którego zostanie on wyłączony z kosztów kwalifikowanych, a w dalszej konsekwencji – spory przed sądami administracyjnymi.

Polski Ład wprowadza także zmianę warunków określanych w wydawanej decyzji o wsparciu, które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorcę. Warunek zatrudniania określonej liczby pracowników w związku z inwestycją zostanie zastąpiony warunkiem tworzenia miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji. Dokładne warunki nie są bliżej sprecyzowane, wobec czego spodziewamy się ich dookreślenia w akcie wykonawczym. Należy jednak spodziewać się większego nacisku na wzrost liczby miejsc pracy w danym zakładzie ogółem, co utrudni realizację inwestycji polegających w dużej mierze na automatyzacji.

Oprócz powyższego wprowadzone są restrykcje co do możliwości zmiany decyzji o wsparciu. Otóż zmiana decyzji o wsparciu będzie niedopuszczalna, jeżeli miałaby dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia określonego w wydanej decyzji o więcej niż 20%.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

(Wcale nie) nowa definicja rozpoczęcia inwestycji

Polski Ład zakłada wprowadzenie do Ustawy o WNI nowej definicji legalnej pojęcia „rozpoczęcia inwestycji”. Rozumie się przez nie pierwszą chronologicznie czynność z poniższych:

  • rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją,
  • prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń,
  • zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,

przy czym nie uznaje się za rozpoczęcie inwestycji zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Powyższa definicja ma również zastosowanie na potrzeby wnioskowania o wydanie decyzji o wsparciu, ponieważ po rozpoczęciu inwestycji uzyskanie decyzji jest niemożliwe. W praktyce nie oznacza to zmiany względem dotychczasowego stanu prawnego, gdyż taki wymóg wynika wprost z przepisów unijnych.

Jak widać Polski Ład wprowadza liczne niekorzystne dla przedsiębiorców zmiany pod płaszczykiem „uszczelnienia” zwolnienia podatkowego wykorzystywanego na podstawie decyzji o wsparciu. W zestawieniu ze zmianami „mapy pomocy regionalnej” planowanymi od 1 stycznia 2022 r. mogą w praktyce bardzo utrudnić zdobywanie decyzji o wsparciu i korzystanie z niej. W tym kontekście zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem „Ostatnia szansa na decyzję o wsparciu”, w którym znajdą Państwo informacje o nowych Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027, które wpływają na zmianę warunków aplikowania o pomoc inwestycyjną, w tym m.in. w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji.

Korzystanie ze zwolnienia z udziałem wykwalifikowanego doradcy może okazać się łatwiejsze; zapraszamy do kontaktu z ekspertami Grant Thornton.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.