Branża chemiczna może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży chemicznej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży chemicznej.

Branża chemiczna a ulga B+R

Branża chemiczna niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz tworzyw sztucznych potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w szeroko rozumianej branży chemicznej. Działalność Spółki skupia się w szczególności na:

Obok standardowej działalności produkcyjnej, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane bezpośrednio przez klientów (oraz zidentyfikowane trendy rynkowe) w zakresie oczekiwanych parametrów fizycznych i chemicznych produktów, Spółka podejmuje prace nad udoskonaleniem swojej oferty produktowej. Powyższe prace skupiają się przede wszystkim na tworzeniu nowych lub ulepszonych wyrobów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom branży i umożliwiając Spółce utrzymanie lub poprawę pozycji rynkowej, a także zwiększenia konkurencyjności swojej oferty.

Rozwojowi oferty produktowej towarzyszą jednocześnie prace w obszarze poprawy efektywności własnych procesów technologicznych (nowe elementy procesu, zmiany w sposobie prowadzenia produkcji czy przygotowywania półproduktów), ukierunkowane na obniżanie kosztów i czasochłonności procesu produkcyjnego oraz poprawę jakości wyrobów gotowych i prowadzonej działalności (czego przykładem może być opisany poniżej proces w zakresie możliwości ponownego wykorzystania odpadów i półproduktów wykorzystywanych w toku produkcji).”

Organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy:

Prace prowadzone w ramach projektów Grupy 1 (mające na celu poszerzanie oferty produktowej poprzez tworzenie całkowicie nowych lub ulepszonych rozwiązań, w tym także prace ukierunkowane na usprawnienie wewnętrznych procesów) podejmowane są przez pracowników Spółki w celu opracowywania nowych koncepcji oraz rozwiązań niewystępujących dotychczas w działalności Spółki lub rozwiązań znacząco odróżniających się od rozwiązań funkcjonujących w Spółce uprzednio.

Mając na uwadze powyższe, działalność mająca na celu m.in. poszerzanie oferty produktowej poprzez tworzenie całkowicie nowych lub ulepszonych rozwiązań, w tym także prace ukierunkowane na usprawnienie wewnętrznych procesów wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi B+R

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Branża chemiczna a ulga IP Box

Dodatkowo firmy z branży chemicznej, których rezultatem prac jest prawo ochronne patentu na produkty takie jak: chemikalia, tworzywa sztuczne czy inne wyroby chemiczne dopuszczone do obrotu (tzw. KPWI), mogą potencjalnie stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest prowadzenie prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii nakierowanych na tworzenie i rozwój produktów leczniczych, w szczególności polegających na poszukiwaniu związków chemicznych mogących być kandydatami na nowe leki przeciwnowotworowe i przeciwzapalne.

Prace projektowe cechowały się twórczym (kreatywnym) i zindywidualizowanym podejściem. W oparciu o posiadaną wiedzę (której zasób się zwiększał w toku Projektu znacząco) i pozostające do dyspozycji zasoby (w szczególności ludzkie, w postaci szeregu specjalistów wewnętrznych, jak i zewnętrznych), a także w oparciu o autorskie i twórcze koncepcje opracowany został nowatorski (na skalę światową) związek chemiczny (kandydat na lek), który w przyszłości może doprowadzić do przełomu w terapii chorób zapalnych i zwłóknieniowych takich jak astma, idiopatyczne włóknienie płuc czy sarkoidoza.

W przypadku, gdy w ramach działalności Spółki zostanie wytworzony, ulepszony czy rozwinięty konkretny produkt, związek lub cząsteczka, Spółka składa wniosek do odpowiedniego urzędu patentowego i po przejściu odpowiednich procedur pozyskuje patenty. Spółka posiada szereg patentów, chroniących wypracowane przez nią rozwiązania w ramach Projektu, podlegających odpowiedniej ochronie prawnej na podstawie polskich przepisów i/lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska (np. Stanach Zjednoczonych Ameryki).”

Organ podatkowy odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% tylko i wyłącznie w stosunku do dochodów z własności intelektualnej, uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Branża chemiczna a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku firm chemicznych, ponoszone są również wydatki związane z promocją, marketingiem, czy też dostosowaniem opakowań na produkty. Są to więc wydatki, które firmy z branży chemicznej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Branża chemiczna a ulga na robotyzację

Dla spółek chemicznych, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji np. chemikaliów, tworzyw sztucznych i innych wyrobów chemicznych.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża chemiczna a ulga na prototyp

Jeżeli firmy z branży chemicznej podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.