Branża medyczna może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży medycznej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży medycznej.

Branża medyczna a ulga B+R

Branża medyczna niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Działalność polegająca m.in. na produkcji sprzętu medycznego, jak również związana z projektowaniem rozwiązań technicznych w produkcji wyrobów medycznych może zostać uznana za działalność badawczo-rozwojową.

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„W ramach prowadzonych projektów Spółka pracuje nad:

  1. Projektowaniem nowych i udoskonalonych wyrobów medycznych.
  2. Wytrzymałością mechaniczną połączeń klejonych.
  3. Szczelnością układów.
  4. Wytrzymałością komponentów użytych do produkcji elektrod.
  5. Parametrami fizykochemicznymi mającymi wpływ na procesy produkcyjno-montażowe np. energia powierzchniowa tworzywa sztucznego, czy znaczenie struktury powierzchni materiału.
Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

W ramach ww. Projektów Spółka prowadzi prace, które:

  • stanowią działalność twórczą,
  • mają charakter systematyczny, tj. projekty o podobnym charakterze były realizowane w poprzednich latach, jak również są planowane w przyszłości,
  • polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług,
  • są ukierunkowane na zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, a więc są pracami nad innowacjami co najmniej w skali przedsiębiorstwa, – nie mają charakteru rutynowych i okresowych zmian.”

Organ potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w tej sprawie, jego zdaniem:

(…) powyższe okoliczności sprawy oraz przedstawione powyżej wyjaśnienia pozwalają na stwierdzenie, że podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., co uprawnia do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Branża medyczna a ulga IP Box

Dodatkowo firmy z branży medycznej, których rezultatem prac jest np.. tworzenie lub modyfikowanie i rozwój oprogramowania dotyczącego analizy danych i obrazowania medycznego, umożliwiającego lekarzom specjalistom wgląd w anatomię struktur organizmu oraz w przebieg procesów fizjologicznych mogą potencjalnie stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest przez Wnioskodawcę w sposób ciągły i systematyczny, a jej efektem jest tworzenie Oprogramowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta. Działania Wnioskodawcy zmierzają do zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, również w oparciu o dotychczasowe, empiryczne doświadczenia, które nie są wiedzą powszechną. W większości wypadków do realizacji zleconego zadania wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu analizy obrazów medycznych. Niektóre prace tworzone są w oparciu o artykuły naukowe. Wnioskodawca wielokrotnie musi prowadzić własne badania dotyczące przydatności określonych algorytmów i podejścia do rozwiązania problemu. Wnioskodawca opracowuje też własne algorytmy.

Wskazane powyżej efekty prowadzonych prac badawczo-rozwojowych powinny być kwalifikowane jako prace prowadzące do powstania utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bądź poprzez stworzenie nowego programu komputerowego, bądź poprzez twórczą zmianę (opracowanie) istniejącego programu komputerowego (systemu wykorzystywanego przez klienta Wnioskodawcy).”

Organ podatkowy na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał wówczas, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w stosunku do kwalifikowanych dochodów z własności intelektualnej

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Branża medyczna a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku spółek medycznych, ponoszone są również wydatki związane z udziałem w targach branżowych, promocją, czy też dostosowaniem opakowań na produkty. Są to więc wydatki, które firmy z branży medycznej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża medyczna a ulga na robotyzację

Dla firm medycznych, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Branża medyczna a ulga na prototyp

Jeżeli firmy z branży medycznej podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.