Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 1 sierpnia 2016 roku jest kolejnym krokiem wdrażania do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22/10/2014 r.

Założenia projektu:

 1. Wprowadzenie wymogu ujawniania w formie oświadczenia w sprawozdaniu z działalności lub odrębnym sprawozdaniu, sporządzonym przez duże jednostki oraz jednostki dominujące w grupie kapitałowej, które mają charakter jednostek interesu publicznego i spełniają określone warunki, co najmniej następujących istotnych informacji niefinansowych dotyczących kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, wraz z krótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych kluczowych wskaźników wyników związanych z daną działalnością.
 2. Możliwość przeniesienia treści dowodów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego na informatyczne nośniki danych, pozwalające zachować w trwałej postaci zawartość dowodów, z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki.
 3. Umożliwienie stosowania przepisów podatkowych w zakresie kwalifikowania umów leasingowych przez jednostki sektora finansów publicznych w tym przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
 4. Umożliwienie stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu dla szerszego kręgu jednostek – ujednolicenie katalogu jednostek, dla których ustawa o rachunkowości przewiduje uproszczenia.
 5. Wprowadzenie nowego wzoru sprawozdania finansowego dla określonych organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – jako dostosowanie zasad sprawozdawczości finansowej do specyfiki prowadzonej działalności przez te podmioty.

Jednostkami pozarządowymi są:

 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku
 • osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.
 1. Ujednolicenie terminu przeprowadzenia inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji wartości określonych składników bilansu.
 2. Usunięcie zapisu, że banki wykazują jako rozliczenia międzyokresowe przychodów również należne im odsetki od należności zagrożonych do czasu ich otrzymania lub odpisania i w związku z tym zostanie zmodyfikowany wzór sprawozdana finansowego dla banków.
 3. Doprecyzowanie miejsca „Dodatkowe informacje i objaśnienia” w informacji dodatkowej wykazywania przez jednostkę dominującą informacji na temat niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 4. Wprowadzenie przepisów o charakterze doprecyzowującym, a także dostosowującym przepisy ustawy o rachunkowości do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i jej aktów wykonawczych.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowe przepisy będą stosowane do sprawozdań finansowych za rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2017 roku.

Jednostki będą mogły zastosować nowe przepisy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy za wyłączeniem art. 46 ust. 5 pkt. 6, art. 47 ust. 4 pkt. 6, art. 48 ust. 5 – w związku z dodaniem załącznika nr. 6, tj. dotyczącym wykazywania zakresu informacji w sprawozdaniu finansowym dla jednostek pozarządowych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wdrażanie prawa unijnego i kolejne zmiany w ustawie o rachunkowości

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów