Już od 1 stycznia 2024 r. zacznie obowiązywać tzw. podatek minimalny, w praktyce przewidziany dla podatników, którzy osiągnęli straty lub niską rentowność w danym roku podatkowym. Zwracamy jednak uwagę na możliwość odsunięcia tego obowiązku przez niektóre grupy kapitałowe o nawet trzy lata.

Czym jest podatek minimalny?

Podatek minimalny jest dodatkowym obciążeniem podatkowym przewidzianym w Ustawie CIT. Przepisy o podatku minimalnym zostały wprowadzone jeszcze 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu, jednak ze względu na sytuację polityczno-gospodarczą jego obowiązywanie zostało zawieszone do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z przepisami, które uległy jeszcze w okresie zawieszenia pewnym modyfikacjom, nowy podatek skierowany jest do niektórych spółek będących podatnikami CIT oraz do Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK), które w roku podatkowym poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%.

Oznacza to, że już od 1 stycznia 2024 r. wielu podatników CIT będzie zobowiązanych do analizy przepisów art. 24ca Ustawy CIT pod kątem możliwości podlegania pod te regulacje.

Szerzej o podmiotach podlegających pod podatek minimalny oraz o związanych z podatkiem obowiązkach pisaliśmy tutaj:

Podatek minimalny – nowe obowiązki od 1 stycznia 2024 roku oraz Kto podlega podatkowi minimalnemu CIT

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK)

Jednym z podatników objętych podatkiem minimalnym jest PGK.

PGK to zgodnie z Ustawą CIT odrębna kategoria podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. PGK tworzą przynajmniej dwie spółki z grupy kapitałowej, które na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego są traktowane jako jeden organizm.

Skorzystanie z tej instytucji pozwolić może na uproszczenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego spółek ją tworzących oraz osiągnięcie redukcji łącznego zobowiązania podatkowego podmiotów powiązanych, poprzez konsolidację ich wyników podatkowych.

Jak wskazywaliśmy w opublikowanym wcześniej artykule, dzięki korzyściom które wdrożenie tego rozwiązania może przynieść oraz liberalizacji przepisów o PGK, liczba podatkowych grup kapitałowych w Polsce stale rośnie. W naszej opinii każda grupa kapitałowa powinna rozważyć możliwość jej utworzenia.

W wyniku zawarcia umowy PGK i jej rejestracji powstaje nowy podatnik CIT odpowiedzialny za rozliczenia podatku dochodowego w imieniu ich członków.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Założenie i reorganizacja biznesu
Dowiedz się więcej

Utworzenie PGK a podatek minimalny

Przepisy o podatku minimalnym przewidują szereg wyłączeń stosowania przepisów, takich jak wyłączenie dla podmiotów wykazujących niską rentowność z uwagi na swoją specyfikę lub tymczasową sytuację (szerzej o włączeniach pisaliśmy tutaj).

Jedną z grup podmiotów zwolnionych od podatku minimalnego są podatnicy CIT, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności (np. start-upy, podmioty, które wchodzą na polski rynek). Zwolnienie obejmuje pierwsze 3 lata prowadzenia działalności.

Jak już zostało wskazane, w wyniku zawiązania PGK powstaje nowy podatnik CIT, w związku z tym powyższe zwolnienie powinno znaleźć zastosowanie.

Ważny fragment

W takiej sytuacji założenie PGK od np. 1 stycznia 2024 r. lub w trakcie 2024 r. spowoduje wyłączenie stosowania przepisów o podatku minimalnym do nawet 31 grudnia 2026 r.

Powyższe potwierdzają  również organy podatkowe w aktualnych interpretacjach indywidualnych.

Z tego względu, wejście w życie przepisów o podatku minimalnym jest dodatkowym argumentem za rozważeniem utworzenia PGK. Zwłaszcza biorąc pod uwagę również dostrzegalny ogólny trend wzrostu efektywnej stopy procentowej opodatkowania wśród grup kapitałowych – zachęcamy do analizy raportu dotyczącego Analiza efektywnej stawki podatkowej Grup Kapitałowych z GPW w latach 2012-2021.

Od 1 stycznia 2024 r. w życie wchodzą przepisy o podatku minimalnym. Organy podatkowe potwierdzają, że PGK może odsunąć zastosowanie podatku minimalnego przez 3 lata od jej utworzenia. Jest to kolejny argument za utworzenia PGK przez grupy kapitałowe.

WSPÓŁAUTOR: Michał Jasiński, Zespół Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.