Zezwolenie na działalność w SSE jest ważne niezależnie od początkowej długości okresu na jakie zostało wydane, nawet jeśli przedłużano późniejszymi rozporządzeniami okres istnienia strefy.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 marca 2014 roku (II GSK 136/13) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz poprzedzającą go decyzję Ministra Gospodarki odmawiającą stwierdzenia nieważności części zezwolenia odnoszącego się do terminu jego obowiązywania.

Spółka B. sp. z o.o. wystąpiła do Ministra Gospodarki o stwierdzenie nieważności tej części zezwolenia na działalność w SSE, która określała okres jego trwania, powołując się na brak podstawy prawnej do zdefiniowania tego okresu przez organ. Zdaniem Spółki, żaden przepis nie określa, na jaki okres może zostać wydane zezwolenie. Wpis w zezwoleniu, dotyczący okresu jego obowiązywania, ma tylko charakter informacyjny.

Minister Gospodarki odmówił stwierdzenia nieważności zezwolenia, uznając, że okres obowiązywania zezwolenia nie przedłuża się z mocy prawa w przypadku przedłużenia istnienia specjalnej strefy ekonomicznej (nawet jeśli zezwolenie zostało wydane na okres obowiązywania strefy). Innymi słowy, fakt wydłużenia okresu funkcjonowania wszystkich stref do 2020 r. nie może stanowić podstawy do uznania, że ustawa nowelizująca ustawę o SSE z 2008 r. rozstrzyga w jakikolwiek sposób kwestię terminu obowiązywania zezwoleń wydanych przed dniem jej wejścia w życie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 września 2012 roku (VI SA/Wa 1213/12) oddalił skargę na decyzję Ministra Gospodarki, uznając, że organ był uprawniony do wiążącego zdefiniowania okresu obowiązywania zezwolenia. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił tego zdania i uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz poprzedzającą go decyzję Ministra Gospodarki.

Z powyższego wyroku wynika, iż każde zezwolenie na działanie w strefie, udzielone na okres jej funkcjonowania, przedłuża się automatycznie z chwilą wydłużenia okresu na jaki strefa została ustanowiona.

Tym samym, aby móc dłużej korzystać z dobrodziejstw prowadzenia działalności w strefie warto już dziś pomyśleć o wszczęciu procedury zmierzającej do zmiany decyzji Ministra Gospodarki w zakresie okresu zezwolenia na działanie w strefie.

W razie wątpliwości co do działalności w ramach SSE, zachęcamy Państwa do kontaktu z ekspertami Grant Thornton.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zezwolenia na działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych ważne do końca istnienia strefy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.