Rok 2019 zbliża się ku końcowi. Dla większości podatników kojarzyć się będzie głównie z wypełnianiem obowiązków w zakresie identyfikacji i raportowania schematów podatkowych. Niestety te obowiązki będą wiążące dla podatników i w kolejnym roku, stąd kwestia ta nadal będzie wymagała szczegółowej weryfikacji.

Co zmieni się w prawie podatkowym w 2020 r.?

Koniec roku jednak to nie tylko czas refleksji dla przedsiębiorców ale przede wszystkim okres rozmyślania nad nowymi wyzwaniami. Już od wielu lat okres jesienno-zimowy, wiąże się z koniecznością zapoznania się i zaimplementowania zmian, wynikających z nowelizacji przepisów podatkowego, które zaczną obowiązywać z początkiem kolejnego roku. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, polski ustawodawca postawił nowe wyzwania wielu podatnikom.  Pierwsze istotne zmiany w prawie podatkowym pojawiły się już w sierpniu 2019 r., kolejne wchodziły w życie jesienią 2019 r., znaczna część jednak wejdzie w życie w 2020 r.

Zebraliśmy dla Państwa najistotniejsze, w naszej ocenie, zmiany, które weszły w życie w końcu roku 2019 lub wejdą z początkiem 2020 roku lub w jego trakcie, wskazując jak mogą one wpłynąć na rozliczenia podatkowe.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani pogłębieniem wiedzy w wybranych obszarach, zachęcamy do kontaktu.

Biała lista podatników VAT

W dniu 1 września 2019 r. opublikowany został ujednolicony wykaz podatników VAT (tzw. Biała lista), dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wykaz jest ewidencją zawierającą kluczowe informacje o podatnikach (w tym m.in. adres, numer NIP, status jako podatnika VAT oraz – przede wszystkim – rachunki bankowe zgłoszone jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą). Wykaz ten pozwala zweryfikować status podatnika do 5 lat wstecz.

Informacje w wykazie wyszukiwać można według numeru NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu.

Od 1 stycznia 2020 r. korzystanie z Białej listy będzie miało dla podatników istotne znaczenie. Od tego dnia w przypadku dokonania płatności za transakcję na kwotę równą lub przekraczającą 15 kPLN brutto na rachunek bankowy inny, niż wskazany na Białej liście, płatność ta nie będzie mogła stanowić dla podmiotu dokonującego płatności kosztu podatkowego (CIT/PIT). Ponadto, nabywca dokonujący przelewu na niezgłoszony rachunek bankowy będzie ponosił wraz ze sprzedawcą solidarną odpowiedzialność za jego zaległości w podatku VAT, w zakresie w jakim zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług zostanie dokonana przelewem na rachunek niezgłoszony w wykazie. W kontekście powyższego niezwykle istotna okazuje się zatem konieczność systematycznego i stałego weryfikowania statusu kontrahenta oraz rachunków bankowych, na które dokonuje się zapłaty.

Grant Thornton może pomóc Państwu w tym zakresie, dostarczając narzędzie pozwalające na niezwykle prostą i sprawną weryfikację rachunków bankowych kontrahenta. Zobacz: Reflektor Podatkowy – automatyczna i masowa weryfikacja kontrahentów

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1018).
 • Obowiązywanie: od 1 września 2019 r.

Obowiązkowy split payment

W dniu 1 listopada 2019 r. w życie weszły przepisy, dotyczące obowiązkowego stosowania metody podzielonej płatności (split payment) w odniesieniu do określonych transakcji. Split payment polega na uiszczeniu należnego podatku VAT wynikającego z otrzymanej faktury na specjalnie utworzony rachunek bankowy VAT kontrahenta. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT są własnością podatnika, jednak może on z nich korzystać w ograniczonym zakresie (np. regulując swoje zobowiązania z tytułu podatków czy ZUS). Nadwyżka środków zgromadzonych na rachunku VAT podlega zwrotowi na wniosek podatnika i może być poprzedzona kontrolą zasadności zwrotu.

Obowiązkowy split payment ma zastosowanie do transakcji zakupu/sprzedaży towarów lub usług wskazanych w załączniku nr 15 do Ustawy VAT w przypadku, gdy wartość faktury przekracza 15 kPLN brutto. Dotyczy to m.in. takich towarów jak: telefony komórkowe, komputery, telewizory, części samochodowe i motocyklowe, węgiel i wyroby węglowe, wyroby stalowe, surowce wtórne i odpady, a także usług budowlanych. Split payment zastąpił stosowany do końca października 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym w odniesieniu do określonych towarów i usług.

Nowe przepisy nakładają na podatników dodatkowe obowiązki. Dostawca sprzedający towary objęte split payment (o ile wartość faktury przekracza 15 kPLN brutto) zobowiązany jest zawrzeć na fakturze oznaczanie „mechanizm podzielonej płatności”. Brak tego oznaczenia może skutkować nałożeniem sankcji w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze i dotyczącej towarów/usług objętych split payment. Taką samą sankcją zagrożony jest również nabywca, który, mimo obowiązku, nie dokonał płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności.

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).
 • Obowiązywanie: od 1 listopada 2019 r.

Obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie

Istotne zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z nowymi regulacjami, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem, fakturę na rzecz podatnika VAT będzie można wystawić wyłącznie, jeżeli  paragon zawierać będzie jego numer VAT.

Ustawodawca przewiduje dotkliwe sankcje za naruszenie ww. przepisów. Wystawienie faktury do paragonu, na którym nie uwidoczniono numeru VAT nabywcy, skutkować będzie sankcją w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% kwoty podatku należnego VAT wykazanego na wystawionej fakturze do paragonu. Taka sama sankcja przewidziana jest dla podatnika, który ujmie w swojej ewidencji fakturę wystawioną do paragonu nie zawierającego jego numeru VAT.

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520)
 • Obowiązywanie: od 1 stycznia 2020 r.

Quick fixes

Istotne zmiany w podatku VAT, określane jako Quick fixes,  wejdą w życie z początkiem 2020 r. Dotyczą one zasadniczo magazynów typu call of stock, transakcji łańcuchowych oraz zasad stosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT). Należy wskazać, że ustawa wprowadzająca powyższe zmiany jest dopiero na etapie projektu (nie została jeszcze uchwalona). Część zmian została jednak uregulowana w przepisach rozporządzenia wykonawczego do Dyrektywy co oznacza, że będą one obowiązywały bezpośrednio od 1 stycznia 2020 r.

 • Magazyny typu call of stock

Pierwsza ze zmian dotyczy tzw. magazynów typu call of stock (magazynów konsygnacyjnych). Utworzenie takiego magazynu w kraju wiązać się  będzie z brakiem obowiązku rejestracji na terytorium Polski w związku z przemieszczeniem towarów do tego magazynu oraz powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu dokonanej dostawy dopiero w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (czyli zasadniczo: pobrania towarów z magazynu przez nabywcę).

Aktualnie korzystanie z magazynów konsygnacyjnych jest obwarowane warunkami formalnymi, przez co wielu przedsiębiorców z nich nie korzysta.

Zgodnie z planowanymi zmianami, towary pobierane z magazynów typu call of stock będą  mogły być przeznaczone do celów handlowych (obecnie brak takiej możliwości), a magazyn będzie mógł być prowadzony także przez podmiot trzeci. Planowane regulacje umożliwią również dokonanie zmiany nabywcy towarów dostarczonych do magazynu w trakcie przechowywania towarów. W znowelizowanych przepisach termin na zrealizowanie dostawy na rzecz nabywcy został skrócony do 12 miesięcy.

 • Transakcje łańcuchowe

Transakcje łańcuchowe niewątpliwie są jednymi z najciekawszych, ale też często najtrudniejszych w ocenie transakcji na gruncie Ustawy VAT, a ich prawidłowe ujęcie w rozliczeniu podatku VAT wymaga gruntownej analizy całego przebiegu danej transakcji.

Z uwagi na powyższe, pozytywnie należy ocenić planowane zmiany w Ustawie VAT w zakresie transakcji łańcuchowych. W projekcie nowelizacji ustawodawca wprowadził bowiem definicję tzw. podmiotu pośredniczącego i przyjął, że dostawę ruchomą stanowiącą w łańcuchu dostaw będzie co do zasady stanowiła dostawa realizowana na rzecz tego podmiotu. Wyjątek będzie dotyczył sytuacji, gdy podmiot pośredniczący przekażę swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane. W takim przypadku dostawę ruchomą (stanowiącą odpowiednio wewnątrzwspólnotową dostawę i nabycie towarów) będzie stanowiła dostawa realizowana przez podmiot pośredniczący.

Zaznaczyć należy, że znowelizowane zasady będą miały zastosowanie tylko do transakcji unijnych – dostawy do państw trzecich będą rozliczane na zasadach dotychczasowych.

Powyższe zmiany zdecydowanie należy uznać za korzystne dla podatników.

 • WDT

Zmiany dotyczące WDT wiążą się z wprowadzeniem dodatkowych warunków w zakresie zastosowania stawki 0% dla tego typu dostaw. Ustawodawca powiązał prawo do stosowania stawki 0% z koniecznością nie tylko posiadania numeru identyfikacyjnego VAT UE nabywcy, ale również od jego podania podatnikowi dokonującemu dostawy. Poza tym, prawo do stawki 0% przy WDT uzależnione będzie od złożenia prawidłowej informacji podsumowującej.

Warto również wskazać, że 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie wykonawcze do Dyrektywy VAT, które. określa sposób dokumentowania WDT, aby możliwe było zastosowanie stawki 0%. Katalog dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej określa listę dokumentów potwierdzających wywóz towarów. Nowe regulacje jednocześnie nie przekreślają całkowicie innych form dokumentowania WDT. Ponadto przepisy unijne wprowadzają domniemanie, że WDT miało miejsce, a dopiero w toku kontroli organ podatkowy może domniemanie to obalić przedstawiając odpowiednie dowody przeczące dokonaniu WDT

Zaznaczyć również należy, że pomimo wejścia w życie rozporządzenia i tym samym nowego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadal będą obowiązywały przepisy Ustawy VAT w tym zakresie. Tym samym należy w naszej ocenie przyjąć, że stosowanie dokumentów wynikających z Ustawy VAT powinno być wystarczające do zastosowania stawki 0%.

 • Podstawa prawna: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy; Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi
 • Obowiązywanie: od 1 stycznia 2020 r.

Matryca VAT

Nowa matryca VAT wiąże się z odejściem od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) przy określaniu stawki podatku VAT na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz na rzecz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.

Zgodnie z przyjętym założeniem, tą samą stawką podatku mają być w miarę możliwości opodatkowane poszczególne, całe grupy towarów/usług (odchodzi się od stosowania bardzo zróżnicowanych stawek VAT dla towarów czy usług do siebie podobnych). Zmiany w zakresie stawek dotyczą przykładowo: e-booków, e-prasy, pieczywa, napojów, owoców, produktów dla niemowląt, owoców morza czy przypraw.

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751)
 • Obowiązywanie: częściowo od 1 listopada 2019 r., częściowo od 1 kwietnia 2020 r.

Pobór podatku u źródła – nowe zasady

Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT), które znajdują się od stycznia 2019 roku w Ustawie CIT (szerzej pisaliśmy o nich TUTAJ) zostało już dwukrotnie odrOczone (obecnie do 31 grudnia 2019 roku).

Najprawdopodobniej także z początkiem 2020 roku nowe obowiązki w zakresie rozliczenia podatku u źródła, nie będą jeszcze obowiązywały. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia, które ponownie odracza w czasie wejście przedmiotowych przepisów w życie (link do rozporządzenia TUTAJ).

Niezależnie od powyższego, przypominamy  o konieczności weryfikacji statusu odbiorcy należności, któremu płatnik wypłaca wynagrodzenie czy spełnia on kryteria rzeczywistego odbiorcy należności (beneficial owner). Zastosowanie preferencji w zakresie opodatkowania wypłacanych należności, podlegających co do zasady WHT, jest bowiem możliwe jedynie w przypadku, gdy odbiorca należności ma status rzeczywistego beneficjenta tych należności.

Grant Thornton może wesprzeć Państwa w przygotowaniu procedury postępowania w zakresie weryfikacji statusu odbiorcy należności.

Ulga na złe długi

Do tej pory podatnicy korzystali z tzw. ulgi na złe długi jedynie w zakresie podatku VAT. Od 1 stycznia 2020 r. zaczną jednak obowiązywać przepisy, które umożliwią korzystanie z tej ulgi także w odniesieniu do podatków dochodowych.

Nowe przepisy stanowią pewnego rodzaju powrót do obowiązujących w latach 2013-2015 zasad korekty kosztów podatkowych ze względu na opóźnienia w płatnościach. Aktualnie wprowadzane zasady będą jednak prostsze i będą wpływały na konieczność korekty podstawy opodatkowania (a w przypadku poniesienia przez podatnika straty – korekty wysokości tej straty), dokonywanej po zakończeniu roku podatkowego (w przypadku zaliczek uproszczonych) lub na bieżąco (w przypadku wpłaty zaliczek wg aktualnego dochodu podatkowego), a dotyczyć będą zarówno dłużników jak i wierzycieli. Ostatecznej korekty podstawy opodatkowania (straty) podatnicy będą dokonywali w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Należy przy tym pamiętać, że termin zapłaty ustalony między stronami nie może naruszać przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – w przeciwnym razie dla ustalenia terminu płatności stosuje się przepisy tej ustawy. Ulga na złe długi będzie zatem uwzględniana w określonych przypadkach zarówno w bieżących rozliczeniach jak i w składanym po zakończeniu roku podatkowego zeznaniu podatkowym. Do korekty zwiększającej podstawę opodatkowania zobowiązani będą podatnicy, którzy nie dokonali zapłaty za zobowiązanie, natomiast podatnicy, którzy nie otrzymali należnego im wynagrodzenia – będą mieli prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Nowelizowane przepisy ustaw o podatkach dochodowych przewidują, że ulga na złe długi może być stosowana wyłącznie do wierzytelności (zobowiązań) o zapłatę świadczeń pieniężnych, wynikających z transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów (bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów).

Przepisy ograniczają także stosowanie nowych przepisów wyłącznie do przypadków, gdy dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji oraz wierzytelność nie jest starsza niż 2 lata a transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela i działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

 • Podstawa prawna: ustawa z 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 1649)
 • Obowiązywanie: od 1 stycznia 2020 r.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

W nowym roku podstawę do identyfikowania towarów i usług na potrzeby określenia stawki VAT ma stanowić Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU z 2015 r. w zakresie usług. Zmianie ulegają także zasady wydawania przez organy podatkowe informacji w zakresie stawek podatku VAT, jakim podlega sprzedaż towarów oraz usług. Organy podatkowe będą rozstrzygały o stawce VAT nie w interpretacji indywidualnej, ale w Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). WIS będzie zawierała opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS oraz klasyfikację towaru/usługi (według CN lub PKWiU) niezbędną do określenia stawki VAT dla towaru albo usługi oraz właściwą stawkę VAT dla dostawy towaru albo usługi, będącego przedmiotem wniosku o wydanie WIS.

Podobnie jak w przypadku interpretacji indywidualnych, WIS będzie wydawana nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o jej wydanie. Opłata za wydanie WIS wynosić będzie 40 zł., z pewnymi zastrzeżeniami. Wnioskodawca może być bowiem zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz, gdy rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia takowych.

Postępowanie w zakresie wydania WIS będzie się nieco różnić od postępowania w zakresie wydania interpretacji indywidualnej. Do wniosku o WIS można bowiem dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, np. fotografie, schematy, atesty, instrukcje, informacje od producenta itp.  – słowem wszystkie dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji. Ponadto wnioskodawca na wezwanie organu jest zobowiązany do dostarczenia próbki towaru, gdy jest to niezbędne dla dokonania klasyfikacji towaru.

WIS wiązać będzie organy podatkowe nie tylko w odniesieniu do wnioskodawcy i dokonywanych przez niego dostaw czy realizowanych usług opisanych w WIS. WIS będzie chroniła także podmioty inne niż uprawnione do otrzymanej we własnej sprawie WIS, jeżeli dokonywać będą dostaw towarów czy świadczenia usług, w odniesieniu do których wydano już WIS dal innego podmiotu. Zakres ochrony, jaką dawać będzie WIS będzie zatem szerszy, niż ten wynikający z interpretacji indywidualnej, bo obejmie wprost także inne podmioty niż wnioskodawcy.

Wprowadzenie WIS powinno przyczynić się do zwiększenia pewności przedsiębiorców w zakresie poprawności stosowanych stawek VAT.

Regulacje dotyczące WIS nie likwidują instytucji interpretacji indywidualnych, jednak interpretacje nie będą wydawane w zakresie określania stawek VAT.

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751)
 • Obowiązywanie: od 1 listopada 2019 r., a w zakresie związania WIS: od 1 kwietnia 2020 r.

Zmiany w opodatkowaniu dochodów PIT

W bieżącym roku (2019) ustawodawca wprowadził również istotne zmiany w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym. Zmiany te skutkują zasadniczo obniżeniem poziomu opodatkowania dochodów.

W trakcie roku podatkowego wprowadzono zwolnienia od PIT przychodów z pracy oraz umów zlecenia dla osób młodych – do ukończenia 26. roku życia. Zwolnienie obowiązuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Zwolnienie nie obejmuje m. in. młodych przedsiębiorców czy zasiłków otrzymywanych z ZUS czy umów o dzieło.

Od nowego roku (2020) wyższe będą koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy (ponad dwukrotny wzrost kosztów w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów). Obniżeniu ulega również stawka podatku PIT w pierwszym przedziale podatkowym – z 18% do 17%. Ustawa nowelizująca przewiduje także szczególne zasady ustalania kosztów podatkowych oraz stawki PIT za okres od 1 października do 31 grudnia 2019 r.

 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1835)
 • Obowiązywanie: zerowy PIT – 1 sierpnia 2019 r., wyższe KUP i obniżenie PIT do 17% – częściowo od 1 października 2019 r., w sposób pełny od 1 stycznia 2020 r.

JPK – czas dużych zmian

Końcówka roku 2019 oraz w zasadzie cały rok 2020 to okres dużych zmian w obowiązkach związanych z JPK. Od początku listopada 2019 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja struktury JPK_FA(3). Z kolei już za kwiecień 2020 roku podatnicy, będący dużymi przedsiębiorcami, nie złożą już tradycyjnej deklaracji VAT-7, lecz złożą nowy plik JPK_V7, natomiast pozostałych podatników obowiązek ten czeka w przygotowywaniu ewidencji za lipiec 2020. Zmiany w zakresie JPK nie dają podatnikom spokoju – znów czeka ich wiele pracy (i wydatków) związanych z dostosowaniem systemów finansowo-księgowych do nowych wymagań.

 • JPK_FA(3)

Wszystko wskazuje na to, że struktura dotycząca faktur sprzedażowych budzi największe zainteresowanie fiskusa ze wszystkich struktur przekazywanych na żądanie. Dowodzi temu to, że struktura ta doczekała się już 3 wersji.

W nowej strukturze JPK_FA(3), którą podatnicy muszą przekazywać na żądanie organów podatkowych już od 1 listopada 2019 roku, wprowadzono kilka istotnych zmian. Niektóre zmiany mają wyłącznie charakter kosmetyczny, inne z kolei są poprawieniem błędów, które miały miejsce przy poprzedniej strukturze, np. możliwość wpisania adresu zagranicznego w sekcji dotyczącej danych pomiotu, który składa plik.

W związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP), dodano pole P_18A, w którym należy wskazać, czy faktura dokumentuje transakcję, w której wystąpił MPP czy też nie. Inną istotną zmianą jest dodanie sekcji „Zamówienia”, która odnosi się do faktur zaliczkowych.

Największą zmianą jest to, że teraz podatnik może w jednym pliku przedstawić wszystkie faktury wystawione w badanym okresie, bez względu na fakturę. W poprzedniej wersji JPK_FA(2) podatnik był zobowiązany do przekazywania oddzielnych plików JPK_FA dla każdej waluty, tzn. dla faktur wystawionych w danej walucie. Jeżeli więc podatnik wystawiał faktury w PLN i innych walutach, musiał on przekazywać odrębne pliki, w których oddzielnie wykazywał faktury dla poszczególnych walut. W obecnej strukturze odstąpiono od tego rozwiązania, na poczet prezentowania wszystkich faktur w jednym pliku – podatnik przy każdej fakturze będzie musiał wskazać, w jakiej walucie została wystawiona dana faktura, natomiast nie będzie musiał wykazywać ich w odrębnych plikach przeznaczonych dla poszczególnych walut.

 • JPK_V7

Obowiązujące przez wiele lat tradycyjne deklaracje VAT-7 odchodzą do lamusa. Wszystko za sprawą nowej, rozbudowanej wersji dotychczasowego JPK_VAT. Nowa struktura została opublikowana na stronach Ministerstwa Finansów pod dwiema nazwami: JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie, JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Za sprawą poszerzenia zakresu danych, które będą przekazywane w nowym pliku JPK_V7, podatnicy nie będą musieli już przesyłać do urzędu deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Przy okazji poszerzenia zakresu danych w nowych plikach, niestety Ministerstwo Finansów nie zaprzestało jedynie na dodaniu pól, które odnoszą się do deklaracji. Dodano kilkadziesiąt nowych pól, które przysporzą podatnikom wiele problemów w dostosowywaniu swoich systemów finansowo-księgowych. Wskazano kilka rodzajów towarów i usług, których sprzedaż będzie wiązała się ze wskazaniem tego faktu w nowym pliku. Np. w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych, podatnik przy pozycji faktury, dokumentującej sprzedaż owych napojów, będzie musiał – poza dotychczasowymi danymi – wskazać dodatkowo w nowym polu kod „01”. Inny obowiązek to oznaczanie faktur, w stosunku do których miał zastosowanie mechanizm podzielonej płatności. Niestety kody „towarowe” wywołały najwięcej kontrowersji – nie sposób się dziwić, skoro wprowadzają prawdziwą rewolucję w systemach finansowo-księgowych, co przekłada się na więcej obowiązków i wydatków po stronie podatników.

 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
 • Obowiązywanie: JPK_FA(3): 1 listopada 2019 r., JPK_V7: duzi podatnicy od 1 kwietnia 2020 r., pozostali od 1 lipca 2020 r.

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w podatkach 2020 – 10 najważniejszych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.