Polski Ład przewiduje zmiany zasad opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej. Propozycją tych zmian powinni zainteresować się w szczególności polscy podatnicy, którzy posiadają udziały lub sprawują kontrolę nad zagranicznym podmiotem. Nowelizacja pociąga za sobą konieczność dokonywania cyklicznej, wielopoziomowej weryfikacji, który będzie spoczywać na krajowych podmiotach.

Rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych

W obecnym stanie prawnym jednym z przypadków uznania za CFC (przy spełnieniu dodatkowych warunków) jest osiągnięcie określonego poziomu przychodów pasywnych przez spółkę zależną. Polski Ład rozszerza katalog przychodów uznawanych za pasywne. Katalog ten ma objąć dodatkowo m.in. przychody z tytułu:

 • Usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • Najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
 • Zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
 • Praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 • Praw autorskich lub praw własności przemysłowej uwzględnionych w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

To nie jedyna zmiana, jaka została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu w kontekście CFC. Nowelizacja zakłada także doprecyzowanie innego warunku uznania spółki za CFC. Zgodnie z nowelizacją za CFC uznaje się również (przy założeniu spełnienia pozostałych przesłanek wskazanych w przepisach) zagraniczny podmiot, w którym polski podatnik posiada samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub z innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu.

Jeżeli zatem niepowiązane ze sobą podmioty w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego utworzą za granicą spółkę, może wystąpić obowiązek zapłaty podatku od dochodu CFC w Polsce.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Jacek Lechna jest do Twojej dyspozycji.

„Spółki wydmuszki” – czyli kolejne podmioty rozumiane jako zagraniczne jednostki kontrolowane

Na tym jednak zmiany się nie kończą. Katalog podmiotów uznawanych za CFC ma zostać rozszerzony o dwie kolejne kategorie, które zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy traktowane są przez ustawodawcę jako tzw. „spółki wydmuszki”, posiadające duże aktywa, ale nie generujące przy tym żadnego przychodu lub generujące go w niewielkim zakresie.

I tak za zagraniczną jednostkę kontrolowaną zostaną uznane – przy spełnieniu warunków dotyczących poziomu kontroli i różnicy w opodatkowaniu względem obowiązującego w Polsce – zagraniczne spółki, których:

 1. przychody pasywne będą niższe niż 30% sumy wartości posiadanych przez tą spółkę określonych aktywów (np. nieruchomości, udziałów, akcji w spółkach, wartości niematerialnych i prawnych) a jednocześnie
 2. aktywa będą stanowić co najmniej 50% wartości wszystkich aktywów tej spółki.

Ta kategoria może dotyczyć tych polskich podatników, których zagraniczne spółki zależne realizują inwestycje we wczesnych fazach rozwoju. W tym przypadku za dochód będzie uznawane 8% wartości aktywów tej jednostki, i to nawet jeżeli CFC nie osiągnie żadnych wpływów.

Natomiast jeśli chodzi o drugą nową kategorię, to za zagraniczną jednostkę można będzie również uznać spółkę osiągającą „ponadprzeciętny” dochód, obliczany według specjalnego wzoru odnoszącego się do stopy zwrotu z posiadanych aktywów.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Rzeczywista działalność gospodarcza – ponownie do weryfikacji

Zasady opodatkowania CFC nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy jednostka kontrolowana podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Kluczową kwestią jest zatem wykazanie, że spółka faktycznie prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą o istotnym charakterze.

Wówczas pomimo spełnienia ww. warunków dochody CFC nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, a obowiązki dokumentacyjne przewidziane dla CFC będą ograniczone. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest dokonanie jej weryfikacji, z uwzględnieniem, tego czy:

 • jednostka ta wykonuje faktyczne czynności (posiada lokal, wykwalifikowany personel, niezbędne wyposażenie)
 • istnieje współmierność między zakresem prowadzonej działalności, a posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem lub wyposażeniem
 • jednostka samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Zmiany w CFC to nie wszystko

W kontekście powyższych zmian należy wskazać również istotną modyfikację proponowaną przez Ministerstwo Finansów w zakresie art. 3 Ustawy CIT. Na podstawie obecnego brzmienia, za polskiego rezydenta podatkowego uważa się spółkę mającą swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Polski.

Nowelizacja wprowadza domniemanie posiadania zarządu w Polsce.  Zgodnie z nową regulacją podatnik ma zarząd na terytorium Polski między innymi gdy na terytorium Polski są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika na podstawie w szczególności:

 1. umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub funkcjonowanie tego podatnika, lub
 2. udzielonych pełnomocnictw, lub
 3. powiązań w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

.Zmiany mają m.in. na celu ograniczenie zjawiska rejestrowania przez polskich rezydentów podmiotów gospodarczych za granicą. W praktyce jednak oznaczają one dodatkowe obowiązki weryfikacyjne po stronie obecnych nierezydentów.

Powyższe zmiany będą szczególnie istotne dla podmiotów posiadających zagraniczne spółki zależne. Powinni oni zadbać o dokonanie właściwej weryfikacji w celu sprawdzenia, czy po zmianie przepisów spółki córki mogą spełnić przesłanki uznania za CFC. Taką analizę należy odpowiednio udokumentować, jak również dokonywać jej okresowej weryfikacji. Pomóc może w tym wprowadzenie odpowiedniej procedury należytej staranności w zakresie CIT, określającej, kto, kiedy i w jaki sposób dokonuje weryfikacji.

AUTOR: Jacek Lechna

Nowy cykl artykułów: Polski Ład a CIT

 1. Polski Ład w CIT: prosto już było
 2. Jak udokumentować rzeczywisty charakter usług niematerialnych?
 3. Zwolnienia wąskie jak nigdy: zmiany w SSE/PSI
 4. CIT nie tylko w Polsce, czyli zmiany w opodatkowaniu zagranicznej jednostki kontrolowanej
 5. Udowodnij, że nie jesteś wielbłądem, czyli podatek od przerzuconych dochodów, podmioty powiązane i art. 24aa ustawy CIT
 6. Kiedy masz powiązania, czyli opodatkowanie spółki holdingowej
 7. Niełatwo być płatnikiem w Polskim Ładzie, czyli o WHT
 8. Regularne przekazywanie urzędowi JPK w zakresie ksiąg

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.