Jedną ze zmian przewidzianych w Polski Ładzie (zgodnie ze stanem na 29 października 2021 r., po zakończeniu prac w Senacie)jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji spółki holdingowej. Nowa instytucja przewiduje preferencje podatkowe, takie jak nieopodatkowana sprzedaż udziałów czy zwolnienie dotyczące 95% otrzymanej dywidendy.

Spółka holdingowa

Polski Ład przewiduje wprowadzenie do przepisów podatkowych nowej instytucji – spółki holdingowej. Rozwiązanie to dedykowane jest polskim spółkom kapitałowym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkom akcyjnym), posiadającym na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku. Uzyskanie statusu spółki holdingowej umożliwi skorzystanie z dwóch preferencji, o ile również spółka zależna będzie spełniać określone wymogi. Spółka zależna powinna przede wszystkim posiadać osobowość prawną (w przypadku polskich spółek oznacza to ograniczenie do spółek z  ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych) oraz posiadać nie więcej niż 5% udziałów w kapitałach innych spółek.

Zwolnienie dotyczące 95% otrzymanej dywidendy

Pierwszą preferencją przewidzianą dla spółek holdingowych jest możliwość zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłaconych przez spółkę zależną na rzecz spółki holdingowej w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend. Możliwość skorzystania ze zwolnienie będzie dotyczyć zarówno dywidendy wypłaconej przez polskie spółki zależne, jak i te zagraniczne.

Zwolnienie dotyczące zbycia udziałów (akcji)

Drugą preferencją, z której skorzystać będą mogły spółki holdingowe, jest możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, o ile zbycie nastąpi na rzecz podmiotu niepowiązanego. Dla porównania, obecnie co do zasady dochody ze sprzedaży udziałów/akcji opodatkowane są 19% CIT.  W celu skorzystania ze zwolnienia dotyczącego zbycia udziałów (akcji) spółka holdingowa będzie musiała złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przez dniem zbycia, oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia. Zwolnienie nie będzie dotyczyć zbycia tych spółek zależnych, w przypadku których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowić będą nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

Spółka holdingowa a rzeczywista działalność gospodarcza

 Należy pamiętać, że aby móc uzyskać status spółki holdingowej, dany podmiot musi prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 24a ust. 18 ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem przy ocenie, czy dany podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

 • zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ten podmiot wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy podmiot ten posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • podmiot ten nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez ten podmiot a faktycznie posiadanym przez niego lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tego podmiotu;
 • podmiot samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Ważny fragment

Wyżej wymienione przesłanki nie są ostre, co oznacza, że weryfikacja prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej przez spółkę holdingową może wiązać się z licznymi wątpliwościami. Dlatego na wypadek ewentualnego sporu z organami podatkowymi warto, by rzeczywista działalność gospodarcza została we właściwy sposób udokumentowana. Należy oczywiście pamiętać o regularnej aktualizacji zgromadzonej dokumentacji tak, by dokumenty posiadane na dzień złożeniem zawiadomienia o zamiarze skorzystania za zwolnienia nie zostały podważone przez organy podatkowe.

Zwolnienie dywidendowe na gruncie podatku u źródła

 Wypłaty dywidend do podmiotu, który nie uzyska statusu spółki holdingowej bądź też nie zdecyduje się na skorzystanie z preferencji przewidzianych dla takich spółek, nadal będą mogły skorzystać z dotychczasowego zwolnienia dywidendowego dotyczącego tzw. podatku u źródła. W tym celu powinny zostać spełnione określone warunki, w szczególności:

 • Spółka wypłacająca dywidendę powinna być polskim rezydentem podatkowym.
 • Spółka otrzymująca dywidendę powinna podlegać w Polsce, w innym państwie należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 • Spółka otrzymująca dywidendę powinna posiadać co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat.
 • Spółka otrzymująca dywidendę powinna złożyć zgodne z stanem rzeczywistym oświadczenie, że nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
 • Spółka wypłacająca dywidendę powinna dochować należytej staranności przy weryfikacji możliwości zastosowania zwolnienia.

Zwłaszcza ten ostatni punkt budzi szereg wątpliwości, gdyż zgodnie z obecnym podejście organów podatkowych oznacza on również obowiązek dokonania weryfikacji, czy podmiot otrzymujący dywidendę prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą. Niedochowanie tego obowiązku może wiązać się z zakwestionowaniem przez organy podatkowe prawa do zwolnienia i uznaniem, że obowiązki płatnika nie zostały dochowane. Jest to istotne zwłaszcza z perspektywy odpowiedzialności karnoskarbowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółki.

Uzyskanie statusu spółki holdingowej może wiązać się z licznymi preferencjami dla niektórych podmiotów. Wiele spółek jednak nadal będzie stosować dotychczasowe zwolnienie dywidendowe. W obu przypadkach trzeba będzie pamiętać o właściwym udokumentowaniu rzeczywistej działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku organy podatkowe mogą zażądać zapłaty zaległego podatku. Należy również pamiętać, że brak udokumentowania rzeczywistej działalności gospodarczej jest z perspektywy odpowiedzialności karnoskarbowej ryzykowny dla osób prowadzących rozliczenia podatkowe oraz organów spółek.

AUTOR: Jacek Lechna

Nowy cykl artykułów: Polski Ład a CIT

 1. Polski Ład w CIT: prosto już było
 2. Jak udokumentować rzeczywisty charakter usług niematerialnych?
 3. Zwolnienia wąskie jak nigdy: zmiany w SSE/PSI
 4. CIT nie tylko w Polsce, czyli zmiany w opodatkowaniu zagranicznej jednostki kontrolowanej
 5. Udowodnij, że nie jesteś wielbłądem, czyli podatek od przerzuconych dochodów, podmioty powiązane i art. 24aa ustawy CIT
 6. Kiedy masz powiązania, czyli opodatkowanie spółki holdingowej
 7. Niełatwo być płatnikiem w Polskim Ładzie, czyli o WHT
 8. Regularne przekazywanie urzędowi JPK w zakresie ksiąg

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.