Jednym z działań ”uszczelniających” CIT w ramach Polskiego Ładu jest zawężenie prawa do stosowania, w ocenie ustawodawcy nadużywanych, zwolnień podatkowych. Szczególnie istotne zmiany przewidziano dla zwolnienia rozliczanego na podstawie decyzji o wsparciu w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) i dla podatników działających w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) i w tym artykule opisujemy je (zgodnie ze stanem na 28 października 2021 r., po skierowaniu projektu ustawy do senatu).

Zmiana zasad w trakcie gry: zwolnienie w PSI

O sporze interpretacyjnym o zakres zwolnienia w Polskiej Strefie Inwestycji pomiędzy podatnikami (i stającymi po ich stronie wojewódzkimi sądami administracyjnymi) a organami podatkowymi pisaliśmy już wcześniej w cyklu artykułów na temat Polskiej Strefy Inwestycji. Od tego czasu sytuacja znacząco się nie zmieniła. Podatnicy stają na stanowisku, że zgodnie z dosłownym brzmieniem przepisów mają możliwość objęcia zwolnieniem całego dochodu z działalności, na którą została wydana decyzja o wsparciu i która jest prowadzona w lokalizacji w niej wskazanej, do ustalonego limitu pomocy publicznej. Organy podatkowe uznają z kolei, że skoro założeniem ustawodawcy przy wprowadzaniu przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji było stymulowanie nowych inwestycji w kraju, to tylko dochody uzyskane „w związku z ich realizacją” mogą być zwolnione z podatku.

Dostrzegając, że sądy administracyjne przyznają w tym sporze rację podatnikom, ustawodawca zdecydował się wykorzystać Polski Ład do wprowadzenia zmian, które określił jako „uszczelniające”. Poza zaostrzeniem kryteriów wejścia do PSI (o czym będzie można przeczytać w osobnej publikacji), w zmienionym art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy CIT (i odpowiednio w Ustawie PIT) przewiduje się, że zwolnienie obejmuje wyłącznie dochody „osiągnięte z realizacji nowej inwestycji”.

Pomijając wpływ zmian na podatników już rozliczających zwolnienie (którzy dzięki projektowanym zmianom dostali silny argument na poparcie swojego stanowiska – w końcu gdyby to organy podatkowe dotychczas miały rację, nowelizacja nie byłaby potrzebna) oraz kwestię praw nabytych (powstają wątpliwości, czy zmiany zawężające zakres zwolnienia mogą dotyczyć decyzji już wydanych), efektem dla podatników korzystających ze zwolnienia w PSI jest konieczność wykazania związku dochodów, jakie mają podlegać zwolnieniu, z nową inwestycją – tj. nakładami inwestycyjnymi.

Ważny fragment

Prowadzenie ewidencji spełniającej wymóg wydzielenia dochodów wymaga odpowiedniego ułożenia planu kont, co z kolei wymusza zbieranie dokładnych informacji o operacjach gospodarczych. Najlepszą metodą zapewnienia tego jest wewnętrzna procedura regulująca przepływ informacji, w szczególności na linii od jednostki odpowiedzialnej za planowanie inwestycji (mającej wiedzę, jak poszczególne wydatki wpływają na zdolności produkcyjne, a więc i na przychody), do jednostki odpowiedzialnej za rozliczenia podatkowe.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Planowanie jest cnotą, czyli jak wykorzystać prawo do zwolnienia

Dobrą odpowiedzią na zawężenie prawa do zwolnienia będzie planowanie wydatków inwestycyjnych z uwzględnieniem ich skutków podatkowych. Może to pozwolić na skorzystanie z szerszego zakresu prawa do zwolnienia. Organy podatkowe stają bowiem na stanowisku, że jeżeli jakieś urządzenie lub grupa urządzeń są wykorzystywane w procesie produkcyjnym na jednym z jego etapów, gdzie w ramach niektórych linii produkcyjnych oprócz tych nowych urządzeń są maszyny „stare”, a w innych – „nowe”, pozwala to na uznanie dochodów ze sprzedaży produktów ze wszystkich tych linii jako dochodów z działalności zwolnionej z podatku (ze względu na zaangażowanie w proces produkcyjny na przynajmniej jednym etapie także maszyny nabytej już po uzyskaniu decyzji o wsparciu, w ramach realizacji inwestycji). Uznano tak np. w interpretacji indywidualnej z dnia 25 października 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.354.2019.2.MO, w odniesieniu do „nowej” malarni używanej do lakierowania różnych produkowanych przez podatnika elementów metalowych, w tym wytwarzanych z użyciem „starych” narzędzi.

Wreszcie, w sytuacji, w której jednocześnie używane są „stare” i „nowe” urządzenia o takich samych funkcjach i nie są prowadzone ewidencje pozwalające stwierdzić, które urządzenie było wykorzystywane do wyprodukowania jakich towarów, organy podatkowe dotychczas akceptowały stanowisko, zgodnie z którym istnieją ścisłe związki między „starymi” a „nowymi” urządzeniami i dochody z całej produkcji z użyciem tych urządzeń mogą podlegać zwolnieniu; tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDWT.4011.17.2020.1.JŁ, gdzie wnioskodawca wskazał, że

„nie dokonuje i nie będzie dokonywał organizacyjnego „wydzielenia” produkcji w taki sposób, by do wytwarzania z góry określonych produktów były wykorzystywane wyłącznie posiadane już Urządzenia produkcyjne, a inne produkty były wytwarzane z użyciem również nowych sprzętów (np. Obrabiarek).”

W efekcie „uszczelniania” zwolnienia w Polskiej Strefie Inwestycji w ramach Polskiego Ładu, w korzystaniu ze zwolnienia pomocne będzie wdrożenie procedur regulujących przepływ informacji dotyczących wydatków inwestycyjnych. Korzyści przyniesie także lepsze planowanie zakresu i przebiegu procesu inwestycyjnego. Odpowiednie decyzje co do zakresu inwestycji mogą bardzo wpłynąć na zakres dochodów zwolnionych z podatku. W zestawieniu z rozszerzeniem „klauzuli obejścia prawa” w zwolnieniach powoduje to konieczność wykazania ekonomicznego uzasadnienia takich wydatków, mogących nieść ze sobą szczególne korzyści podatkowe. To wszystko sprawia, że podatnicy korzystający lub planujący korzystać ze zwolnienia powinni zastanowić się nad uregulowaniem w procedurach wewnętrznych sposobów określania skutków podatkowych decyzji inwestycyjnych – najlepiej już na etapie planowania.

Nowy cykl artykułów: Polski Ład a CIT

  1. Polski Ład w CIT: prosto już było
  2. Jak udokumentować rzeczywisty charakter usług niematerialnych?
  3. Zwolnienia wąskie jak nigdy: zmiany w SSE/PSI
  4. CIT nie tylko w Polsce, czyli zmiany w opodatkowaniu zagranicznej jednostki kontrolowanej
  5. Udowodnij, że nie jesteś wielbłądem, czyli podatek od przerzuconych dochodów, podmioty powiązane i art. 24aa ustawy CIT
  6. Kiedy masz powiązania, czyli opodatkowanie spółki holdingowej
  7. Niełatwo być płatnikiem w Polskim Ładzie, czyli o WHT
  8. Regularne przekazywanie urzędowi JPK w zakresie ksiąg

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.