Fundacja Rodzinna pozwala na tworzenie struktur holdingowych umożliwiających bezpieczne gromadzenie majątku rodzinnego w jednym podmiocie.

Fundacja rodzinna jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą

Fundacja rodzinna w założeniu ma być instrumentem służącym zabezpieczeniu majątku rodzinnego, a także ułatwiającym przeprowadzenie wielopokoleniowej sukcesji. W pewnym ograniczonym zakresie fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą. 

Ważny fragment

Dzięki takiemu rozwiązaniu fundacja rodzinna jest nie tylko instrumentem służącym planowaniu sukcesji i ochronie majątku rodzinnego, ale także sukcesywnemu powiększaniu tego majątku.

Zakres dopuszczalnej działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację rodzinną

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, fundacja może wykonywać działalność gospodarczą, ale w ograniczonym zakresie, który sprowadza się do:

1. zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2. najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3. przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju lub za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5. udzielania pożyczek:

  • spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje,
  • spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,
  • beneficjentom;

6. obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Maja Jabłońska, tel.  +48 661 530 073,

7. produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8. gospodarki leśnej

Nadto, ustawa zastrzega, że działalność, o której mowa w punktach 7 i 8, fundacja rodzinna może wykonywać wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Fundacja Rodzinna
Dowiedz się więcej

Możliwość nabywania akcji i udziałów spółek przez fundację rodzinną

Zgodnie z wyżej przytoczonym zakresem, fundacja może przystępować i uczestniczyć w spółkach handlowych, co oznacza w praktyce możliwość nabywania i zbywania udziałów oraz akcji spółek kapitałowych, a także praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Co więcej, fundacja może udzielać pożyczek spółkom handlowym, w których uczestniczy.

Powyższe skutkuje możliwością uczynienia fundacji podmiotem uczestniczącym w strukturze holdingowej w której fundacja będzie podmiotem holdingowym, a firma rodzinna – spółką zależną (oczywiście może to być także kilka spółek). Tym samym fundacja rodzinna będzie swoistym „bankiem rodzinnym”, w którym gromadzony będzie majątek rodzinny.

W konsekwencji nabycia przez fundację rodzinną udziałów lub akcji w firmach rodzinnych, fundacja – jako podmiot kontrolujący te firmy – będzie uprawniona do otrzymywania dywidendy z tytułu posiadanych praw udziałowych.

Fundacja rodzinna – korzyści podatkowe

Ustawodawca przewidział dla fundacji rodzinnej korzystne regulacje podatkowe. Fundacja jest, co do zasady, zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Co za tym idzie, zwolnione z opodatkowania są także zyski osiągane przez fundację z tytułu dywidendy otrzymywanej od spółek zależnych oraz sprzedaży udziałów i akcji w tych spółkach. Opodatkowanie pojawia się dopiero w razie wypłaty środków na rzecz beneficjentów fundacji.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Maja Jabłońska, tel.  +48 661 530 073,

Takie rozwiązania podatkowe znacząco wpływają na atrakcyjność korzystania z fundacji rodzinnej jako instrumentu zabezpieczającego majątek rodzinny i pozwalającego na efektywne nim zarządzanie.

Ważny fragment

Dodatkowo, brak opodatkowania zysków osiąganych przez fundację z tytułu dywidendy otrzymywanej od spółek zależnych oraz sprzedaży udziałów i akcji w tych spółkach pozwala na sukcesywne powiększanie majątku akumulowanego w podmiocie rodzinnym.

Fundacja rodzinna a estoński CIT

Wobec popularności estońskiego CIT, pojawia się pytanie, czy fundacja rodzinna może być wspólnikiem spółki, która wdrożyła ten model opodatkowania. Mimo pojawiających się głosów, a nawet zgłoszonych na drodze legislacyjnej poprawek Senatu, ostatecznie przyjęta ustawa o fundacji rodzinnej nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zatem, spółka, której udziałowcem jest fundacja rodzinna nie będzie mogła jednocześnie skorzystać z estońskiego CIT. 

Fundacja rodzinna dzięki przyznanym przez ustawodawcę cechom, a także korzystnym rozwiązaniom podatkowym stanowić będzie niezwykle atrakcyjny instrument przeznaczony do planowania sukcesji. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację pozwala na wykorzystanie jej jako podmiotu holdingowego, w którym gromadzony będzie majątek rodzinny sukcesywnie powiększany przez kolejne pokolenia.

Jak możemy pomóc?

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton oferuje wsparcie w zakresie sukcesji biznesu, założenia fundacji rodzinnej, strukturyzacji podatkowej wniesienia aktywów do fundacji rodzinnej oraz planowania spadkowego.

Fundacja rodzinna w wielu przypadkach może okazać się rozwiązaniem, które zarówno sukcesorom, jak i nestorom da poczucie bezpieczeństwa, a także uporządkowanej i przyjaznej kolejnym pokoleniom sukcesji na lata.

Autor: Maria Katańska, Associate, Zespół Kancelarii Prawnej w Grant Thornton

Więcej o sukcesji firm rodzinnych:

Wideo: Czym jest Fundacja Rodzinna i jak zmieniła podejście do sukcesji biznesu w rok od jej wprowadzenia?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sukcesja biznesu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.