Organem wykonawczym fundacji rodzinnej jest zarząd. Przepisy ustawy wskazują na wolę ustawodawcy do zdecydowanego ograniczenia odpowiedzialności tego organu, a także poszczególnych jego członków, wynikającą ze specyfiki tej nowowprowadzonej instytucji.

Zarząd w fundacji rodzinnej

Jednym z obligatoryjnych organów fundacji rodzinnej jest zarząd, który składa się z jednego lub z większej liczby członków, będących osobami fizycznymi. Do kompetencji zarządu należy m. in. prowadzenie spraw fundacji rodzinnej i realizacja jej celów określonych w statucie, a także coroczne przeglądy danych osobowych dotyczących beneficjentów.

Członkowie zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni zachować należytą staranność i postępować w sposób lojalny wobec fundacji rodzinnej.

Ponadto, członkowie zarządu są zobowiązani, nawet po wygaśnięciu przysługujących im mandatów, do nieujawniania tajemnic fundacji rodzinnej. Pod pojęciem tajemnicy fundacji rodzinnej należy rozumieć w szczególności informacje dotyczące kierunku inwestowania, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje dotyczące beneficjentów, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Maja Jabłońska, tel.  +48 661 530 073,

Kto może zostać członkiem zarządu fundacji rodzinnej?

Ustawa przewiduje, że członkiem zarządu fundacji rodzinnej może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o ile nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego określone w art. 228-231 oraz w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Fundacja Rodzinna
Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność członków zarządu fundacji rodzinnej

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec fundacji rodzinnej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu. Co istotne, aby pociągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności było możliwe, konieczne jest wystąpienie przesłanki winy, którą można im przypisać. Wina ta najczęściej będzie objawiać się w naruszeniu zasady zachowania należytej staranności.

Warto przy tym wskazać, że nie każde działanie (lub zaniechanie), skutkujące powstaniem szkody po stronie fundacji rodzinnej, stanowi naruszenie zasady należytej staranności przez zarząd. Zgodnie z przepisami ustawy, postępowanie w sposób lojalny wobec fundacji rodzinnej w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego nie powinno stanowić uchybienia powyższej zasadzie.

W przypadku wyrządzenia szkody przez kilku członków zarządu, ustawodawca przewiduje ich odpowiedzialność solidarną. Oznacza to, że do naprawienia powstałej szkody są zobowiązani wszyscy, którzy się przyczynili do jej powstania, i którym można przypisać winę.

Niezależnie od powyższego, ustawa o fundacji rodzinnej przewiduje również odpowiedzialność karną członków zarządu w przypadku nieprzekazania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o beneficjentach i świadczeniach lub mieniu przekazanym w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, oraz spisu majątku na żądanie tego organu. Powyższe, a także podawanie nieprawdziwych informacji, jest zagrożone karą grzywny.

Przepisy ustawy o fundacji rodzinnej przewidują cywilnoprawną oraz karną odpowiedzialność członków zarządu. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej są skonstruowane w oparciu o zasadę winy. Oznacza to, że jeżeli nie jest możliwe przypisanie winy danemu członkowi zarządu, to nie będzie on ponosił odpowiedzialności cywilnoprawnej za wyrządzoną szkodę. W przypadku odpowiedzialności karnej, sytuacja wygląda nieco inaczej, a czyny podlegające karalności zostały wymienione w tym akcie normatywnym.

Jak możemy pomóc?

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton oferuje wsparcie w zakresie sukcesji biznesu, założenia fundacji rodzinnej, strukturyzacji podatkowej wniesienia aktywów do fundacji rodzinnej oraz planowania spadkowego.

Fundacja rodzinna w wielu przypadkach może okazać się rozwiązaniem, które zarówno sukcesorom, jak i nestorom da poczucie bezpieczeństwa, a także uporządkowanej i przyjaznej kolejnym pokoleniom sukcesji na lata.

Autor: Alicja Bańczerowska, Associate, Zespół Kancelarii Prawnej w Grant Thornton

Więcej o sukcesji firm rodzinnych:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sukcesja biznesu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.