Organem wykonawczym instytucji fundacji rodzinnej będzie zarząd. Projekt ustawy wskazuje na wolę ustawodawcy do zdecydowanego ograniczenia odpowiedzialności tego organu, a także poszczególnych jego członków, wynikającą ze specyfiki tej nowej w Polsce instytucji.

Zarząd w fundacji rodzinnej

Jednym z obligatoryjnych organów fundacji rodzinnej jest zarząd, który składa się z jednego lub z większej liczby członków, będących osobami fizycznymi. Do kompetencji zarządu należy m. in. prowadzenie spraw fundacji rodzinnej i realizacja jej celów określonych w statucie, a także coroczne przeglądy danych osobowych dotyczących beneficjentów.

Członkowie zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinni zachować należytą staranność i postępować w sposób lojalny wobec fundacji rodzinnej.

Ponadto, członkowie zarządu są zobowiązani, nawet po wygaśnięciu przysługujących im mandatów, do nieujawniania tajemnic fundacji rodzinnej. Zgodnie z projektem ustawy, pod pojęciem tajemnicy fundacji rodzinnej należy rozumieć w szczególności informacje dotyczące kierunku inwestowania, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje dotyczące beneficjentów, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

Kto może zostać członkiem zarządu fundacji rodzinnej?

Ustawa przewiduje, że członkiem zarządu fundacji rodzinnej będzie mogła zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, o ile nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego określone w art. 228-231 Kodeksu karnego.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Sukcesja biznesu
Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność członków zarządu fundacji rodzinnej

Zgodnie z projektowanymi regulacjami, członkowie zarządu będą ponosić odpowiedzialność wobec fundacji rodzinnej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu. Co istotne, aby pociągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności było możliwe, konieczne jest wystąpienie przesłanki winy, którą można im przypisać. Wina ta najczęściej będzie objawiać się w naruszeniu zasady zachowania należytej staranności.

Warto przy tym wskazać, że nie każde działanie (lub zaniechanie), skutkujące powstaniem szkody po stronie fundacji rodzinnej, będzie stanowić naruszenie zasady należytej staranności przez zarząd. Zgodnie z projektowanymi regulacjami, postępowanie w sposób lojalny wobec fundacji rodzinnej, w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego nie powinno stanowić uchybienia powyższej zasadzie.

W przypadku wyrządzenia szkody przez kilku członków zarządu, ustawodawca przewiduje ich odpowiedzialność solidarną. Oznacza to, że do naprawienia powstałej szkody będą zobowiązani wszyscy, którzy się przyczynili do jej powstania, i którym można przypisać winę.

Niezależnie od powyższego, ustawa zakłada również odpowiedzialność karną członków zarządu w przypadku nieprzekazania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o beneficjentach i świadczeniach lub mieniu przekazanym w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, oraz spisu majątku na żądanie tego organu. Powyższe, a także podawanie nieprawdziwych informacji, będzie zagrożone karą grzywny.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje cywilnoprawną oraz karną odpowiedzialność członków zarządu. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej są skonstruowane w oparciu o zasadę winy. Oznacza to, że jeżeli nie jest możliwe przypisanie winy danemu członkowi zarządu, to nie będzie on ponosił odpowiedzialności cywilnoprawnej za wyrządzoną szkodę. W przypadku odpowiedzialności karnej, sytuacja wygląda nieco inaczej, a czyny podlegające karalności zostały wymienione w projekcie ustawy.

Jak możemy pomóc

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton oferuje wsparcie w zakresie sukcesji biznesu, w tym wykorzystania nowej formy prawnej dla planowania przekazania biznesu młodszym pokoleniom.

Fundacja rodzinna w wielu przypadkach może okazać się rozwiązaniem, które zarówno sukcesorom, jak i nestorom da poczucie bezpieczeństwa, a także uporządkowanej i przyjaznej kolejnym pokoleniom sukcesji na lata.

Więcej o sukcesji firm rodzinnych:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Sukcesja biznesu

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.