Poniżej prezentujemy nasz kolejny wpis z nowego cyklu artykułów, który został poświęcony ostatnim zmianom w JPK. Każdy z artykułów będzie odnosił się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK po zmianach od 1 lipca 2021 r. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK. W tym artykule poruszamy zmiany dotyczące symboli GTU_01 – GTU_13.

Zmiany w zakresie oznaczeń GTU

Zmiany w zakresie oznaczeń GTU (dotyczące dostawy wybranych towarów oraz świadczenia wybranych usług) zostały dokonane przez Ministerstwo Finansów w drodze wydanego w dniu 29 czerwca 2021 r. rozporządzenia (obowiązującego od 1 lipca 2021 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 15 października 2019 r (dalej: Rozporządzenie). Ilość wprowadzonych zmian sprawia, że podatnicy powinni zweryfikować poprawność wypełnianych oraz przesyłanych struktur JPK, a także dostosować swoje systemy finansowo-księgowe do nowej struktury JPK_V7M, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Rodzaj oznaczenia bez zmian

Sam rodzaj oznaczenia pozostał bez zmian. Pola GTU wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. W przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na fakturze, pole należy pozostawić puste. Dla przykładu: jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 oraz 12 to podatnik powinien wpisać „1” odpowiednio w polu GTU_01, GTU_02 oraz GTU_12.

Oznaczeń tych nadal należy dokonywać wyłącznie w pliku JPK, nie ma obowiązku wskazywania ich na fakturach.

Do jakich towarów i usług obecnie zastosujemy kody GTU?

Ustawodawca zmienił brzmienia przepisów dotyczących oznaczeń kodami GTU_01 – GTU_13 na następujące:

 • sprzedaż alkoholu (kod GTU_01) – dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208),
 • sprzedaż paliwa (kod GTU_02) – dotyczy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa Ustawy VAT,
 • sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych (kod GTU_03) – dotyczy olejów opałowych nieujętych powyżej, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją),
 • wyroby tytoniowe (kod GTU_04) – dotyczy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • handel odpadami, surowcami wtórnymi (kod GTU_05) – dotyczy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do Ustawy VAT,
 • urządzenia elektroniczne (kod GTU_06) – dotyczy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do Ustawy VAT, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika,
 • sprzedaż pojazdów i części (kod GTU_07) – dotyczy pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708),
 • wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie (kod GTU_08) – dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do Ustawy VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do Ustawy VAT,
 • sprzedaż leków (kod GTU_09) – dotyczy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981)
 • budynki i budowle (kod GTU_10) – dotyczy budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, · usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (kod GTU_11) – dotyczy przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047),
 • usługi o charakterze niematerialnym (kod GTU_12), dotyczy wyłącznie usług: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5),
 • usługi transportowe i gospodarki magazynowej (kod GTU_13) – dotyczy usług transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1).
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Kiedy nie zastosujemy GTU

Bardzo istotne jest, iż oznaczeń GTU nie należy nadal stosować do zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem RO), zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem WEW). Nie stosujemy ich również do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

Zmiany dokonane przez ustawodawcę nie rozwiały wszystkich wątpliwości podatników w zakresie prawidłowego oznaczania transakcji dostaw towarów oraz świadczenia usług właściwymi kodami GTU. Podatnicy nadal często nie są pewni, czy wymagane oznaczenie powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania symboli z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego.

Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć? Czytaj więcej

Oznaczenia transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług właściwymi symbolami GTU pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją wydana w czerwcu 2020 r. nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

Cykl artykułów dotyczących zmian w JPK składa się z poniższych artykułów:

 1. JPK – zmiany w oznaczaniu dowodów sprzedaży
 2. JPK – zmiany w symbolach GTU_01 – GTU_13
 3. JPK – nowe rodzaje procedur
 4. JPK – co z dobrowolnym oznaczeniem MPP?
 5. JPK – faktury uproszczone: czy trzeba wykazywać każdy paragon?
 6. Czy będzie nowa struktura JPK?
 7. Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających ze zmian JPK?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.
Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.