fbpx

Treść artykułu

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy CIT wprowadzająca rewolucyjną dla wielu przedsiębiorców zmianę zasad opodatkowania spółek komandytowych, zgodnie z którą najpóźniej z dniem 1 maja 2021 r. przestaną być one podmiotami transparentnymi podatkowo i staną się podatnikami CIT. W przypadku osób będących wspólnikami spółek komandytowych, opłacających do tej pory zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej i osiągających jednocześnie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej z innego tytułu (np. jako wspólnik spółki jawnej lub z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej), zasadne jest w tym kontekście zweryfikowanie, czy przyjmowana metoda opłacania zaliczek na podatek dochodowy nadal jest dla nich korzystna.

Zaliczki uproszczone

Osoba fizyczna, opodatkowująca dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej według skali lub podatkiem liniowym, może odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy  w dwóch formach:

  1. zaliczki obliczane w sposób standardowy, tj. jako różnica między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą należnych zaliczek za poprzednie okresy,
  2. zaliczki uproszczone, kalkulowane jako 1/12 kwoty podatku wykazanej w deklaracji złożonej w poprzednim roku podatkowym lub w roku go poprzedzającym (jeżeli w poprzednim roku podatkowym w deklaracji nie wykazano dochodu).

Wybór metody uproszczonej jest korzystny w szczególności w sytuacji, gdy w bieżącym roku podatkowym planowane jest osiąganie dochodów wyższych niż w roku stanowiącym podstawę do ustalenia wysokości uproszczonych zaliczek. W takim przypadku zaliczki wpłacane w sposób uproszczony będą niższe od tych, które zostałyby zapłacone według metody standardowej. Ponadto, zaliczki uproszczone pozwalają na uniknięcie regularnego obliczania bieżącej wysokości dochodu podatkowego, ponieważ kwota zaliczki płacona w trakcie roku podatkowego jest stała.

Zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowych

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020r., spółka komandytowa, podobnie jak chociażby spółka jawna i spółka partnerska, nie była podatnikiem podatku dochodowego (była podmiotem transparentnym podatkowo). Tym samym, dochód uzyskiwany w ramach spółki komandytowej (jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej) podlegał opodatkowaniu przez jej wspólników zgodnie z przypadającym na nich udziałem w zysku.

Obecnie, ustawodawca zbliżył zasady opodatkowania spółki komandytowej i spółek kapitałowych, czy spółki komandytowo-akcyjnej, włączając spółkę komandytową w krąg podmiotów będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zasadniczo zmiana ta weszła w życie od 1 stycznia 2021 r., przy czym na mocy przepisów przejściowych ostatnie spółki komandytowe staną się podatnikami z dniem 1 maja 2021 r.

Nowelizacja Ustawy CIT dotknie nie tylko samych spółek komandytowych, ale również ich wspólników, którzy dotychczas na bieżąco opodatkowywali dochody generowane przez spółki, będące podmiotami transparentnymi podatkowo. Po zmianach, wspólnicy będą rozpoznawali przychód podatkowy wyłącznie w sytuacji, w której dojdzie do wypłaty na ich rzecz zysku spółki komandytowej – nie będzie to jednak przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej jak dotychczas, lecz przychód z kapitałów pieniężnych.

Status spółek komandytowych a metoda zapłaty zaliczek

Zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowych znacznie ograniczy zakres przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, osiąganych przez ich wspólników. W praktyce oznacza to, że:

  1. podatnicy, którzy dotychczas osiągali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie za pośrednictwem spółki komandytowej, przestaną uzyskiwać ww. przychody, a tym samym utracą tytuł do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy,
  2. podatnicy, którzy poza spółką komandytową uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej również z innych tytułów (np. jako wspólnicy spółek jawnych lub osoby prowadzące jednoosobową działalność), co do zasady nadal będą zobowiązani do regularnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Warto jednak zauważyć, że w drugim przypadku skala uzyskiwanych przychodów w większości przypadków ulegnie istotnemu zmniejszeniu. Jeżeli osoby takie uiszczały do tej pory zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, powinny rozważyć zmianę przyjmowanych zasad i opłacanie zaliczek w oparciu o wartość bieżących dochodów. Decyzja taka powinna zostać podjęta najpóźniej 22 lutego 2021 r., kiedy upływa termin zapłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy w 2021 r. dla podatników płacących zaliczki miesięczne. Jeśli podatnik chce zrezygnować z tej formy, powinien za pierwszy okres skalkulować i opłacić zaliczkę na podatek wg zasad ogólnych, a nie jak dotychczas w formie uproszczonej.

Zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowych wpływa bezpośrednio nie tylko na same spółki, ale również na ich wspólników. Osoby, które do tej pory uiszczały zaliczki na podatek w formie uproszczonej, a jednocześnie w 2021 r. nadal będą uzyskiwały przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (jako wspólnicy spółek jawnych lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), powinny rozważyć rezygnację z opłacania zaliczek w formie uproszczonej. W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie wymaga to dokonywania zgłoszenia do urzędu skarbowego – o wybranej metodzie opłacania zaliczek informuje się bowiem w deklaracji podatkowej składanej za dany rok podatkowy, przy czym decyzja w tym zakresie powinna być de facto podjęta z terminem zapłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy za rok 2021.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane