fbpx

Ministerstwo Finansów, w ramach prekonsultacji, przedstawiło projekt ustawy wprowadzającej niedawno zapowiadane nowe ulgi na działalność innowacyjną oraz zmiany w zakresie preferencji już funkcjonujących w polskim systemie podatkowym. Przedstawiono szczegóły dotyczące nowych ulg oraz zaproponowano zmiany w tych, które już obowiązują.

Nowe ulgi innowacyjne

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami w ramach Nowego Ładu, rząd planuje poszerzenie pakietu podatkowych ulg na działalność innowacyjną. W niedawno opublikowanym projekcie ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. pojawiły się takie zmiany jak:

 • wprowadzenie ulgi na prototyp,
 • wprowadzenie ulgi na robotyzację,
 • wprowadzenie ulgi na innowacyjnych pracowników,
 • nowelizacja w zakresie sposobu stosowania ulgi B+R i ulgi IP Box.

Czytaj więcej: Polski Ład – nowe ulgi na innowacje

Ulga na prototyp

Nowa preferencja dedykowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalnością badawczo-rozwojową, w tym zarówno do osób prawnych jak i osób fizycznych. Jednym z głównych założeń nowej preferencji jest uzupełnienie katalogu odliczeń dla działalności B+R.

Ulga na prototyp, w projektowanym kształcie, zakłada możliwość odliczenia od postawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub kosztów wprowadzenia produktu na rynek.

Ważny fragment

Maksymalna wartość odliczenia ma wynosić 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W projekcie ustawy przedstawiono proponowany katalog kosztów produkcji próbnej nowego produktu:

 • wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowego środka trwałego zaliczonego do grupy 3-6 i 8 KŚT, niezbędnego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • koszty ulepszenia ww. środków trwałych;
 • koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z produkcją próbną nowego produktu.

Jeżeli natomiast chodzi o koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu, to do kosztów podlegających odliczeniu będzie można zaliczyć:

 • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • koszty badania cyklu życia produktu;
 • koszty systemu weryfikacji technologii środowiskowej (ETV).

Podobnie jak w przypadku obecnie funkcjonujących ulgi na B+R i ulgi IP Box, z ulgi na prototyp będzie można skorzystać w rozliczeniu rocznym, tj. w momencie składania rocznego zeznania podatkowego. Projekt ustawy zakłada również możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, po roku w którym zostały poniesione.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano:

Zakłada się, że proponowane odliczenie powinno wywołać pożądane skutki w postaci unowocześnienia i zróżnicowania asortymentu produktów dostępnych na rynku w postaci oferowania przez przedsiębiorców nowych produktów powstałych w wyniku prowadzonych przez podatnika prac badawczo-rozwojowych.

Ulga na robotyzację

Podobnie jak obecnie funkcjonująca ulga B+R oraz projektowana ulga na prototyp, ulgę na robotyzację należy zaliczyć do ulg kosztowych. Oznacza to, że korzystający z niej podatnicy zyskają prawo do odliczenia wydatków zawartych w katalogu kosztów.

Ważny fragment

Dodatkowe odliczenie, w ramach projektowanej preferencji, nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

W ramach ulgi na robotyzację, podatnicy będą uprawnieni do odliczenia 50% kosztów poniesionych na:

 • nabycie nowych robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń funkcjonalnie z nimi związanych, w tym urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i użytkowania robotów i maszyn;
 • usługi szkoleniowe;
 • opłaty z tytułu leasingu finansowego.

W projekcie ustawy zaproponowano także definicje robotów przemysłowych, a także maszyn i urządzeń funkcjonalnie z nimi związanych.

„Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych (…).”

Czytaj więcej: Ulga na roboty – nowe podatkowe wsparcia dla przedsiębiorców

Ulga na innowacyjnych pracowników

Kolejną proponowaną ulgą kosztową jest ulga na pracowników innowacyjnych, czyli pracowników zaangażowanych w realizację działalności badawczo-rozwojowej.

Ważny fragment

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości odliczenia kosztów poniesionych przez podatnika będącego płatnikiem z tytułu należności wypłacanych pracownikom, którzy co najmniej połowę czasu pracy poświęcają na realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Niemniej, ulga dotyczyć ma jedynie takich wydatków, których podatnik nie odliczył, ponieważ poniósł stratę lub wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Preferencję przedstawia się jako uzupełnienie dotychczas funkcjonujących ulg dla podatników zatrudniających wysoko wykwalifikowanych pracowników, w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga B+R wraz z ulgą IP Box

Kolejną proponowaną zmianą – równie ważną dla rozwoju działalności B+R na polskim rynku – jest wprowadzenie możliwości korzystania jednocześnie z obecnych już w polskim prawie ulgi B+R oraz ulgi IP Box.

Obecnie koszty odliczone w ramach ulgi B+R nie podlegają uwzględnieniu w obliczeniu podstawy opodatkowania z zastosowaniem ulgi IP Box. Zgodnie z najnowszą propozycją przedsiębiorca korzystający z ulgi IP Box, od podstawy opodatkowania będzie mógł odliczyć koszty kwalifikowane (zgodnie z ulgą B+R), które poniósł na wytworzenie IP.

Sprawdź: jakaulga.pl – źródło wiedzy o ulgach podatkowych

Zmiany w uldze B+R

Kolejną ze zmian, uwzględnioną w projekcie ustawy nowelizacyjnej, jest umożliwienie podatnikom realizującym działalność badawczo-rozwojową, a nieposiadającym statusu centrum badawczo-rozwojowego odliczenia od podstawy opodatkowania 200% kosztów kwalifikowanych z tytułu ponoszenia wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektów B+R.

Obecnie podatnicy mają możliwość odliczenia 100% tych kosztów.

Czytaj więcej: Ulga B+R i ulga IP Box – 25 faktów i mitów

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Prekonsultacje

Do 21 czerwca 2021 roku trwały prekonsultacje w związku z opublikowanym projektem ustawy nowelizującej. Grant Thornton również wzięło w nich udział w celu zasygnalizowania zagadnień istotnych z punktu widzenia korzyści dla polskich przedsiębiorców. Po zakończeniu prekonsultacji pozostaje wyczekiwać ostatecznego kształtu najnowszych preferencji.

Szeroki wachlarz proponowanych zmian z pewnością można uznać za korzystny dla przedsiębiorców, którzy ponoszą nakłady na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Kluczowe jest jednak to, aby korzyści wynikające ze stosowania ulg podatkowych były adekwatne do nakładów pracy, jakie podatnicy muszą poczynić na ich wdrożenie. Pozostaje czekać na ostateczny kształt preferencji.

WSPÓŁAUTOR: Joanna Krajnik, Konsultant podatkowy, Bieżące doradztwo podatkowe, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.