fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Polski Ład już niedługo wchodzi w życie. Takie są fakty. Zmiany w zakresie rozliczeń podatkowych, które, w ramach Polskiego Ładu, będą miały wpływ na nowe obowiązki podatników i płatników, budzić będą nadal wiele emocji.  

Obecnie koncentrują się one głównie wokół zagadnień, związanych z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, ze względu na wzrost obciążeń podatkowych daninami publicznoprawnymi (składka zdrowotna). To zagadnienie ważne, ale warto jednak przyjrzeć się także innym zmianom, które z jednej strony przysporzą dodatkowych obowiązków lub zwiększą poziom obciążenia dochodów dla podatników, opodatkowanych podatkiem CIT, a z drugiej strony dają możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych, poprzez skorzystanie z ulg podatkowych.  

Polski Ład: dodatkowe obowiązki i obciążenia dla dochodów 

 

1. Opodatkowanie dochodów z pracy

Obciążenia publiczno-prawne od dochodów z pracy dla osób zarabiających powyżej dwóch średnich krajowych wzrosną. Pojawią się też praktyczne trudności wiązane z koniecznością rozliczania ulgi dla klasy średniej. Niezbędne będzie pozyskanie od pracowników nowych oświadczeń w związku z pojawieniem się nowych ulg (np. ulga dla wychowujących 4 dzieci, ulga dla pracujących seniorów) lub likwidacją określonych uprawnień (wspólne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci).  

2. Cienka kapitalizacja

Modyfikacja wzoru do wyliczenia kosztów finansowania dłużnego, stanowiących koszt uzyskania przychodu sprawi, że podatnicy nie skorzystają już z korzystnie się dla nich kształtującej linii orzeczniczej umożliwiającej zaliczenie do kosztów podatkowych kwoty 3 mln zł powiększonej o 30% podatkowej EBITDA  

3. Spółki nieruchomościowe

Nastąpi wyłączenie z kosztów podatkowych spółek nieruchomościowych odpisów dokonywanych od środków trwałych z 1 grupy KŚT (budynki / lokale mieszkalne) w części, w jakiej przekraczają odpisy amortyzacyjne dokonywane dla celów rachunkowych. Przypominamy też o nowych obowiązkach informacyjnych dla Spółek nieruchomościowe i ich wspólników, które po raz pierwszy trzeba wypełnić w 2022 r.  

4. Koszty finasowania dłużnego a transakcje kapitałowe

Polski Ład wprowadzi wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów niektórych kosztów finansowania dłużnego, dotyczących transakcji kapitałowych. 

5. Ukryta dywidenda (od 1 stycznia 2023)

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków stanowiących tzw. ukrytą dywidendę, a więc wysokość wydatków lub termin ich poniesienia będą uzależnione od osiągnięcia lub wysokości zysku, lub racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby je ponieść w niższej wysokości, ewentualnie koszty te obejmowałyby wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które przed utworzeniem spółki stanowiły własność wspólnika lub podmiotów powiązanych. 

6. Podatek od przerzuconych dochodów

Obowiązek zapłaty podatku od kosztów na rzecz podmiotów powiązanych. Ciężar podatku będą ponosiły polskie podmioty ponoszące na rzecz podmiotów powiązanych określone koszty (m.in. koszty usług niematerialnych, opłat za wartości niematerialne i prawne, koszty finansowania dłużnego).

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

7. Podatek minimalny

W przypadku ponoszenia strat podatkowych lub marżowości poniżej 1% wystąpi obowiązek zapłaty podatku w wysokości 0,4%, przychodów oraz 10% od niektórych płatności na rzecz podmiotów powiązanych

Czytaj więcej: Podatek Minimalny a Polski Ład

8. CFC in. podatek od aktywów

Pojawią się nowe kategorie zagranicznej jednostki kontrolowanej, m.in. za taką jednostkę uznane zostaną podmioty posiadające aktywa generujące istotne przychody pasywne, spółki osiągające „ponadnormatywny” dochód, nieznajdujący pokrycia w posiadanych aktywach. Nastąpi również rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych, mający wpływ na kwalifikację podmiotu jako ZJK, m.in. o przychody z tytułu usług niematerialnych, z najmu, odsetek, itp.

9. Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych, prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Wymienione powyżej składniki majątku nie będą stanowić środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych

10. Obowiązek przygotowania i złożenia JPK- księgi wraz z zeznaniem rocznym (od 1 stycznia 2023)

Nowy obowiązek spowoduje konieczność przygotowania systemów księgowych do nowych obowiązków przesyłania ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego.

Czytaj również: Od 2023 wszystko na talerzu, czyli regularne przekazywanie urzędowi JPK w zakresie ksiąg

11. Płatności gotówkowe

Na skutek zmiany w ustawie Prawo Przedsiębiorców, limit płatności gotówkowych w relacjach z przedsiębiorcami zostanie zmniejszony z 15 000. zł do 8 000. zł. W relacjach z konsumentami pojawi się limit gotówkowy na poziomie 20 000 zł. Zostaną wprowadzone określone sankcje za niedochowania obowiązków w zakresie przyjmowania płatności bezgotówkowych.

12. WHT – wypłacić bez podatku coraz trudniej

Pojawią się utrudnienia w wypłacie należności powyżej 2 mln zł bez podatku u źródła oraz konieczność dochowania wyższego standardu należytej staranności w przypadku płatności na rzecz podmiotów powiązanych. Pojawienie się klauzuli „uszczelniającej” spowoduje konieczność weryfikacji przyczyn ekonomicznych zakwalifikowania niektórych wypłat na rzecz podmiotów powiązanych jako niepodlegające WHT.

Czytaj również: Niełatwo być płatnikiem w Polskim Ładzie, czyli o WHT

13. 15e Ustawy CIT (limitowanie kosztów usług niematerialnych)

Przepis przestaje obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, ale wydatki na usługi niematerialne mogą być objęte podatkiem od przerzuconych dochodów lub podatkiem minimalnym.

Czytaj również: Polski Ład w CIT: prosto już było

14. Zawężenie zakresu zwolnienia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Zwolnienie obejmować będzie wyłącznie dochody „osiągnięte z realizacji nowej inwestycji”. Efektem dla podatników korzystających ze zwolnienia w PSI będzie konieczność wykazania związku dochodów, jakie mają podlegać zwolnieniu, z nową inwestycją – tj. nakładami inwestycyjnymi.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Jakie korzyści przyniesie Polski Ład?

 

1. Podatek estoński

„Podatek estoński” po zmianach stanie się atrakcyjnym rozwiązaniem. Zniesione zostaną podstawowe bariery, które powodowały, że ryzyka związane z wejściem w system estoński przekraczały korzyści. W dalszym ciągu jednak, do „systemu” wejść będą mogły jedynie podmioty, których udziałowcami, akcjonariuszami czy wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne zatrudniające pracowników.

Estoński CIT: sprawdź w naszym Raporcie czy możesz zyskać: Estoński CIT 2.0” od 2022 r. realną szansą na brak opodatkowania

2. Ulga B+R

Zwiększenie limitu odliczeń – już od 1 stycznia 2022 roku możliwe będzie odliczenie w ramach ulgi B+R 200% wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników, którzy są zaangażowani w prace B+R. Co więcej, zwiększy się także wysokość limitów odliczeń dla podmiotów posiadających status CBR. Dodatkowo wprowadzono możliwość łącznego stosowania ulgi B+R wraz z ulgą IP Box.

3. Ulga na innowacyjnych pracowników

Płatnik PIT, który z uwagi na zbyt niski dochód nie rozliczył w pełni ulgi B+R, będzie mógł pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek pracowników, których zaangażowanie w działalność B+R wynosi co najmniej 50%

4. IP Box

Wprowadzono zmiany umożliwiające łączenie ulgi B+R i IP Box.

Czytaj również: Podatek ryczałtowy dla programisty w 2022 roku

5. Ulga na prototypy

Wydatki ponoszone na wprowadzenie nowego produktu (np. zakup środków trwałych), będą mogły stanowić dodatkowy koszt podatkowy w wysokości 30%. Brak limitów odliczeń oraz wymogów co do wielkości przedsiębiorstwa.

Czytaj również: Polski Ład a ulga na prototyp

6. Ulga na robotyzację

Wydatki poniesione na nabycie robota przemysłowego oraz osprzęt do niego będą mogły zostać ponownie odliczone od podstawy opodatkowania w wysokości 50%. Brak limitów odliczeń oraz wymogów co do wielkości przedsiębiorstwa.

Czytaj również: Polski Ład a ulga na robotyzację

7. Ulga na wprowadzenie nowego produktu (ulga na ekspansję)

Wydatki poniesione na zwiększenie przychodów ze sprzedaży nowych produktów będą mogły zostać ponownie odliczone od podstawy opodatkowania. Obowiązuje limit w wysokości 1 mln złotych. Co ciekawe, do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć m.in. wydatki na marketing (np. udział w targach, przestrzeń internetowa), a także wydatki związane z dostosowaniem opakowań do nowych produktów.

8. Wydatki na nabycie udziałów/akcji

Prawo do obniżenia dochodu o wydatki na nabycie innego podmiotu

9. Sponsoring

Ulga w wysokości 50% wartości kosztów na działalność sportową, kulturalną i naukową Po spełnieniu określonych warunków możliwe będzie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na tę działalność

Liczba zmian jest spora, kluczowy jest zakres zmian. Dlatego nieodzownym wydaje się dokonanie oceny, czy te zmiany będą miały wpływ na działalność każdego przedsiębiorcy. Świadome zarządzanie zmianą jest bowiem jednym z elementów osiągnięcia sukcesów w biznesie.

Czasu zostało niewiele. Chętnie Państwu w tym pomożemy. 

 

Podatek Estoński:

CIT: 

Ulgi podatkowe:

PSI:

WHT:

PIT:

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane