Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami podatkowymi.

 

Podatek PIT przy zniesieniu współwłasności

http://sip.mf.gov.pl

Interpretacja indywidualna 0111-KDIB2-2.4011.300.2017.1.APA z dnia 2 listopada 2017 r.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymana przez niego spłata z tytułu zbycia udziałów w nieruchomości, której był współwłaścicielem (w następstwie zniesienie współwłasności), w sytuacji gdy wysokość tej spłaty nie przekroczyła wartości zbywanego przez niego udziału w nieruchomości?

Zdaniem Wnioskodawcy, spłata nie przekroczyła posiadanego udziału we współwłasności. Zatem Wnioskodawca nie uzyskał w związku z czynnością zniesienia współwłasności żadnego przysporzenia majątkowego, względem nabytej wcześniej ułamkowej części we współwłasności.
Dlatego brak jest podstaw do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ekwiwalentnej spłaty otrzymanej w wyniku zniesienia współwłasności.

Zdaniem Dyrektora KIS przeniesienie przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zniesienia współwłasności udziału w nieruchomości na rzecz drugiego współwłaściciela nieruchomości w zamian za spłatę stanowi formę odpłatnego zbycia wyczerpującą dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zbycie to miało miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. udziału w nieruchomości.

 

Prawo do odliczeń w VAT przy usługach noclegowych i gastronomicznych

http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Postanowienie NSA sygn. akt I FSK 2084/15 z dnia 23.10.2017 r.

Wnioskodawca występując do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidulanej, stanał na stanowisku, że pomimo treści art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwiazku z nabyciem przez niego usług noclegowych i gastronomicznych, w sytuacji gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odsprzedał ją następnie innemu podmiotowi. Powinien być on bowiem traktowany na zasadzie fikcji prawnej tak, jak podmiot świadczący ww. usługi, który ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Minister Finansów uznał, że z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych (z pewnymi wyjątkami). Ustawodawca nie przewidział żadnych odstępstw od reguły zawartej w cytowanym przepisie. Tym samym bez znaczenia pozostaje fakt, że Spółka nabywając usługi noclegowe i gastronomiczne nie działa jako ostateczny ich konsument, a przeznacza je do dalszej odsprzedaży.

Pogląd Ministra Finansów podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 23.06.2015 r. sygn. akt I SA/Gd 685/15. Na wyrok ten została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne, czy art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz zasady, neutralności i proporcjonalności, nie sprzeciwiają się regulacji takiej jak zawarta w art. 88 ust. 1 pkt 4 Ustawy VAT, zgodnie z którą obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych?

 

 

Pojęcie dłużnika celnego

http://eur-lex.europa.eu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2017 r. w sprawie C‑522/16

W celu uniknięcia zapłaty dodatkowych należności celnych w związku z importem produktów mięsnych, Spółki powiązane manipulowały ich ceną w transakcjach między sobą. Organ celny uznał te transakcje za fikcyjne i obciążył import dodatkowymi należnościami celnym. Za dłużnika uznał również osobę fizyczną, która świadomie uczestniczyła w tworzeniu koncepcji, struktury spółek i transakcji handlowych, które miały na celu ominięcie dodatkowych należności.

Zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego, dłużnikiem celnym jest nie tylko zgłaszający (importer) ale również osoba, która przedstawiła nieprawidłowe dane do zgłoszenia celnego. Wątpliwości wzbudziło to, czy może być uznana za dłużnika również osoba, która wprawdzie sama nie dostarczała nieprawidłowych danych (dokumentów) do zgłoszenia celnego, lecz wiedziała i powinna była wiedzieć, że transakcje stanowiące podstawę do dokonywania tych zgłoszeń, są fikcyjne i dokonywane w celu nadużycia.

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie miał wątpliwości, że taką osobę należy uznać za dłużnika celnego. Z wyroku wynika, że wskazane przepisy celne należy interpretować szeroko. Za dłużnika można więc uznać nie tylko tego, kto bezpośrednio dostarcza dane i dokumenty, na podstawie których składane jest zgłoszenie celne, ale również tego, kto poprzez swoje działanie polegające na tworzeniu koncepcji struktury spółek i transakcji handlowych, umożliwia sporządzenie nieprawidłowego zgłoszenia celnego, które doprowadziło do niezapłacenia należnych opłat celnych.

 

Zwolnienia w podatku dochodowym dla inwestycji

http://legislacja.rcl.gov.pl/

Projekt ustawy z dnia 11 października 2017 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji

Celem ustawy jest wprowadzenie nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP. Wsparcie dla nowych inwestycji, udzielane ma być zwłaszcza w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o CIT albo w przepisach o PIT.

Przez nowe inwestycje, które mają być wspierane, rozumie się takie inwestycje, których efektem ma być wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Istotne jest również to, że o wsparcie przewidziane w ustawie, będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Dotychczasowe przepisy ograniczają pomoc jedynie do tzw. specjalnych stref ekonomicznych.

Cały kraj ma być podzielony na obszary położone w administracyjnych granicach powiatów. Za realizację zadań związanych ze wspieraniem nowych inwestycji odpowiadać będą minister właściwy do spraw gospodarki oraz zarządzający poszczególnymi obszarami. Jednym z istotniejszych zadań zarządzającego obszarem będzie pomoc przedsiębiorcom w realizacji inwestycji.

 

Akcyza od energii elektrycznej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 5 października 2017 r. sygn. akt
I SA/Rz 544/17

W związku z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), sprzedawca energii elektycznej posiadający koncesję na obrót nią, jest jednocześnie zobowiązany do zakupu nadwyżek energii wytworzonych w odnawialnych źródłach energii od podmiotów, które ja wytworzyły na potrzeby własne (tzw. prosumentów). Wystąpić tu mogą dwie sytuacje. Pierwsza – ilość energii sprzedanej prosumentowi przekracza to, co prosument dostarczył sprzedawcy. Druga – odwrotna, prosument dostarczył więcej, niż sprzedawca prosumentowi.

Zdaniem wnioskodawcy, w pierwszej sytuacji sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy wyłącznie od nadwyżki energii sprzedanej prosumentowi ponad to, co ten ostatni dostarczył sprzedawcy. W drugim przypadku po stronie sprzedawcy obowiązek w podatku akcyzowym nie powstanie. Uzasadnieniem dla takiego stanowiska mają być przepisy ustawy OZE

Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, który stwierdził, że jedynymi przepisami, które należy brać pod uwagę przy ocenie tej sprawy, są regulacje ustawy o podatku akcyzowym. W związku z tym sprzedawca powinien zapłacić akcyzę od całości energii elektrycznej sprzedanej prosumentowi, niezależnie od tego, jaką ilość energii ten ostatni dostarczył sprzedawcy.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Tygodniowy przegląd podatkowy nr 56

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.