Treść artykułu

Dojazd pracownika do pracy nie ma związku z działalnością gospodarczą pracodawcy. Zapewnienie ułatwienia w tym zakresie ze strony pracodawcy realizuje cel prywatny (niewynikający ze stosunku pracy) pracownika, nie zaś gospodarczy pracodawcy.

Spółka chce odpłatnie lub nieodpłatnie udostępniać pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych. Dodatkowo rozważa powierzenie pracownikom samochodów służbowych w celu przechowania (parkowania) samochodów nocą i w dni wolne od pracy w miejscu zamieszkania pracownika. Zapytała, czy udostępnienie pracownikom samochodów w celu parkowania, w związku z czym pracownik dojeżdża z/do domu do/z pracy, oznacza, że Spółka świadczy usługę, którą należy opodatkować. Sama oceniła, że pracownik dojeżdża z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i odwrotnie, w ramach obowiązku służbowego, co oznacza, że Spółka nie świadczy w tym zakresie usługi w rozumieniu Ustawy VAT.

W wydanej 16 czerwca 2014 r. interpretacji indywidualnej nr IPPP1/443-358/14-2/EK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że pracodawca udostępniając pracownikom samochody służbowe, z przeznaczeniem na dojazdy do pracy i z pracy, świadczy na ich rzecz usługę. Usługa ta służy celom prywatnym pracownika, gdyż to pracownik bez względu na odległość od miejsca pracy, ma zadbać o to, w jaki sposób „dostanie się” na ustaloną z pracodawcą godzinę. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi transportu do pracy. Jeżeli jednak dobrowolnie ułatwia dotarcie z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, poprzez przekazanie samochodu służbowego do wykorzystania w tym celu, niewątpliwie świadczy usługę na rzecz pracownika. Ponieważ określenie sposobu, w jaki pracownik stawia się do pracy, pozostaje poza sferą zainteresowań i obowiązków pracodawcy (jest to prywatna sprawa pracownika), to przekazanie samochodu na ten cel zaspokaja osobiste potrzeby pracownika.

Wobec tego odpłatne udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych (przejazdy z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i odwrotnie), stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy VAT i powinno być uwzględniane w podstawie opodatkowania odpłatnego udostępniania samochodu, stosownie do art. 29a ust. 1 tej Ustawy.

 

Z kolei w odniesieniu do nieodpłatnego udostępniania pracownikom samochodów, stanowiących ich mienie powierzone do dojazdów z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i odwrotnie, organ stwierdził, że zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 Ustawy VAT, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 tej Ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednakże z uwagi na to, że Spółce przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem samochodów, nieodpłatne świadczenie nie będzie podlegało opodatkowaniu (art. 8 ust. 6 w zw. z art. 8 ust. 5 Ustawy VAT oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy nowelizującej).

A jak w PIT?

Wskazujemy, że w opinii organów wydających interpretacje, takie powierzenie pracownikom samochodów służbowych w celu zagwarantowania stałego i bezpiecznego parkowania w miejscu zamieszkania nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w świetle Ustawy PIT. Jak czytamy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31.03.2014 r., nr ILPB1/415-39/14-2/AMN: „W świetle powyższego, należy stwierdzić, że przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca gwarantującego stały nadzór nad samochodem służbowym (miejsca parkowania) do siedziby Wnioskodawcy lub innego miejsca wykonywania pracy – o ile nie służą ich osobistym celom, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracownika ze stosunku pracy w sytuacji, gdy przejazdy oraz parkowanie stanowią realizację celu służbowego jakim jest dbałość o powierzone mienie Wnioskodawcy wyrażające się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscach gwarantujących stały nadzór nad samochodem w celu wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych.” Podobne stanowisko zostało wyrażone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11.04.2014 r., nr IPPB2/415-104/14-2/PW, czy 6.06.2014 r. nr IPPB2/415-244/14-2/AS.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane