Ulga na innowacyjnych pracowników będzie stanowić jedną z najbardziej nietypowych preferencji dla przedsiębiorców w podatku dochodowym. Pomoże ona podatnikom, którzy nie mogli skorzystać w pełni z ulgi B+R – z uwagi na notowanie podatkowej straty bądź niskiego dochodu.

Ulga na innowacyjnych pracowników – informacje wstępne

Ulga na innowacyjnych pracowników jest jedną ze zmian wprowadzonych przez Polski Ład. W praktyce stanowi ona bardziej nowy element ulgi B+R, aniżeli odrębną preferencję podatkową.

Z odliczenia skorzystają bowiem tylko podatnicy, którzy rozliczali w poprzednim roku podatkowym (bądź latach podatkowych) ulgę B+R.

W praktyce ulga na innowacyjnych pracowników będzie bardzo korzystnym rozwiązaniem dla podmiotów, które:

  • nie korzystały z ulgi B+R ze względu na notowanie podatkowych strat bądź zbyt niski dochód;
  • nie mogły w pełni wykorzystać ulgi B+R z powyższych powodów.

Dzięki wprowadzeniu ulgi na innowacyjnych pracowników, wskazana grupa podatników będzie mogła w 2023 r. odzyskać koszty kwalifikowane za lata 2017-2022.

Jak ulga na innowacyjnych pracowników ma działać w praktyce?

Zgodnie z przepisami, podatnicy posiadający nierozliczoną w latach ubiegłych ulgę B+R będą mogli ją odliczyć od zaliczek PIT pobieranych od dochodów (przychodów) osób fizycznych, z tytułu:

  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • praw autorskich.

Ważny fragment

Warunkiem odliczenia jest, aby dany pracownik poświecił co najmniej 50% swojego ogólnego czasu pracy bezpośrednio na realizację działalności B+R w danym miesiącu.

Stosownie do przepisów przejściowych, z ulgi będzie można korzystać od 2023 r., po złożeniu zeznania rocznego przez podatnika.

Wyjątek dotyczy podatników mających rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy. Jeżeli ich rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2022 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2021 r., ulgę na innowacyjnych pracowników stosuje się po raz pierwszy w roku podatkowym rozpoczynającym się bezpośrednio po tym roku – czyli w roku zaczynającym się w trakcie 2022.

Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć kwotę ulgi od wynagrodzeń pracowniczych, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym złożył zeznanie, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone to zeznanie.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Ustawowe wyłączenia ze stosowania ulgi na innowacyjnych pracowników

Przepisy przewidują również wyłączenia ze stosowania ulgi na innowacyjnych pracowników. Z odliczenia nie skorzystają:

  • podatnicy będącymi zakładami pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne,
  • podatnicy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej w okresie ostatnich 5 lat,
  • podatnicy, którym przysługuje zwrot gotówkowy z tytułu poniesienia straty lub osiągnięcia dochodu niższego niż kwota przysługującego im odliczenia w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ulga na innowacyjnych pracowników – na co trzeba zwrócić uwagę?

Podatnicy spełniający przedstawione powyżej warunki, muszą pamiętać o dochowaniu należytej staranności przy rozliczaniu preferencji.

Ważny fragment

Istotnym elementem będzie każdorazowa identyfikacja czy dany pracownik poświęcał ponad 50% swojego czasu pracy w danym miesiącu na realizację działań badawczo-rozwojowych.

W tym celu niezbędne będzie prowadzenie specjalnej ewidencji dokumentującej poświęcony czas na prace badawczo-rozwojowe przez każdego pracownika.

Ponadto należy mieć na uwadze, aby pracownik osiągał dochody (przychody) wskazane w ustawowym katalogu.

Natomiast samo odliczenie wysokości zaliczki na PIT, będzie się odbywało w oparciu o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym.

W praktyce zatem każda zaliczka na PIT, nieopłacana z uwagi na zastosowanie ulgi dla innowacyjnych pracowników, będzie co do zasady pomniejszać nieodliczoną dotychczas kwotę ulgi B+R.

Rozważając skorzystanie z ulgi na innowacyjnych pracowników warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Podsumowując, ulga na innowacyjnych pracowników stanowi bardzo atrakcyjny instrument dla podatników nie mogących skorzystać w pełni z ulgi B+R. Dzięki wprowadzonej preferencji podatnicy podatku dochodowego będą mogli odzyskać nieodliczoną część ulgi badawczo-rozwojowej za lata poprzednie.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.