Branża produkcyjna może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony szereg zupełnie nowych preferencji, m.in. ulga na ekspansję, ulga na prototyp, czy ulga na robotyzację. Zwiększona została również atrakcyjność szeroko stosowanych ulg w polskich przedsiębiorstwach – na działalność badawczo-rozwojową (tzw. Ulga B+R) oraz IP Box.

Szeroki zakres ulg sprawia, że w praktyce większość firm prowadzących działalność w Polsce – w szczególności w branży produkcyjnej – jest uprawniona do obniżenia wysokości swoich zobowiązań podatkowych. Niniejszy artykuł przedstawia potencjalne zastosowanie ulg podatkowych z praktycznymi przykładami dla podatników z branży produkcyjnej.

Branża produkcyjna a ulga B+R

Branża produkcyjna niewątpliwie może być beneficjentem ulg podatkowych na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, sam proces opracowywania nowych/ulepszonych/zmodyfikowanych wszelkiego rodzaju produktów, maszyn, urządzeń bądź narzędzi, potencjalnie spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Różnorodność produktów, które są rezultatem pracy firm z branży produkcyjnej, a proces ich tworzenia spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej pokazują poniższe interpretacje indywidualne:

„Przedmiotowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy dotyczy produkcji lodów rzemieślniczych. Ze względu na wcześniejsze zatrudnienie (…), Wnioskodawca posiada wiedzę oraz umiejętności, które pozwoliły mu stworzyć autorską lodziarnię. Jej prowadzenie polega m.in. na samodzielnym tworzeniu receptur i połączeń smakowych. Receptury te są innowacyjne, ponieważ Klient pracuje nad nimi bez użycia półproduktów, co pozwala mu w prosty sposób nadzorować cały proces produkcji oraz czuwać nad jakością wyrobów. Opierają się one na podstawowych składnikach, tj.m.in. na mleku, śmietance czy owocach. Wnioskodawca dba o to, żeby każdy składnik był jak najmniej przetworzony, dzięki czemu może zapewnić swoim klientom produkty, które cechują się wysoką jakością oraz niewątpliwymi walorami smakowymi – oferowane wyroby pozbawione są sztucznego posmaku, a ich barwy osiągane są wyłącznie z wykorzystaniem naturalnych barwników.

Dla zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów, Wnioskodawca wykorzystuje dostępne źródła wiedzy w celu zdobycia oraz pogłębienia koniecznych kompetencji, a także wykorzystuje wcześniej posiadane informacje wraz z umiejętnościami dla udoskonalenia całego procesu wytwórczego.”

„Pierwszy typ Projektów obejmuje prace ukierunkowane na opracowanie nowych lub ulepszonych urządzeń do mechanizacji oraz urządzeń technologicznych związanych z branżą kabli, które mają zostać wdrożone do produkcji, co ma przełożyć się na poszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty Spółki.

Działania te rozpoczynają się każdorazowo od prac analitycznych i koncepcyjnych. Jeżeli analizy wykażą zapotrzebowanie na nowe urządzenie, Spółka przygotowuje jego założenia, w oparciu o które następnie opracowywany jest projekt techniczny. Po opracowaniu projektu technicznego, Spółka buduje urządzenie, które następnie jest testowane pod kątem jego funkcjonalności oraz spełniania założeń. Po pomyślnym przeprowadzeniu testów, przygotowywana jest dokumentacja pozwalająca na wdrożenie urządzenia do produkcji i jego sprzedaż na rzecz klientów.

Podobnie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie produkcji grzejników, Spółka realizuje Projekty mające na celu opracowywanie nowych i ulepszonych modeli grzejników, które mają zostać wdrożone do produkcji, co ma przełożyć się na poszerzenie oraz uatrakcyjnienie oferty Spółki.

Podsumowując, realizowane przez Spółkę Projekty w powyższym zakresie mają charakter twórczy. W ich ramach, wykorzystując dostępną wiedzę, Spółka projektuje i tworzy zmienione, ulepszone lub nowe produkty. Realizacja tych Projektów przebiega w sposób zaplanowany i zorganizowany.”

W obu przypadkach organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, a tym samym obie działalności wpisują się w definicję działalności badawczo-rozwojowej oraz podlegają uldze B+R.

Więcej na temat ulgi B+R: Czym jest ulga B+R?

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Branża produkcyjna a ulga IP Box

Dodatkowo firmy z branży produkcyjnej, których rezultatem prac jest np. patent lub program komputerowy (tzw. KPWI), mogą potencjalnie stosować do ww. źródeł dochodu obniżoną stawkę podatku w wysokości 5% (Ulga IP Box).

Potwierdza to przykładowo interpretacja indywidualna:

„W ramach świadczonych usług programistycznych Wnioskodawca, w szczególności, tworzy algorytmy, opisy procedur operacyjnych, interfejsy, kody źródłowe i kody wynikowe oraz funkcjonalne części składowe tych kodów (dalej: Utwory). W przypadku gdy Utworem jest kod, Wnioskodawca tworzy kod od zera, weryfikuje działanie kodów napisanych przez innych programistów, współpracujących ze Spółką, porównując je z wynikami kodu stworzonego przez siebie, pisze specyfikacje potrzebne do stworzenia danego kodu oraz uczestniczy w spotkaniach omawiających działanie kodów i ewentualnie ustalających kierunek zmian, które należy wprowadzić do danego kodu.

Poza tworzeniem nowego oprogramowania „od zera”, Wnioskodawca, w ramach prac zleconych przez Spółkę, rozwija lub ulepsza w sposób twórczy istniejące oprogramowanie.

Wnioskodawca wykonuje czynności związane z nabywaniem, łączeniem. kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów lub procesów i nie stanowią one rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych oraz innych operacji w toku. Ponadto ww. czynności stanowią działania twórcze o indywidualnym charakterze.”

Organ podatkowy odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box uznał, że podatnik będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5% w stosunku do dochodów z własności intelektualnej, uzyskiwanych na podstawie umowy licencyjnej.

Więcej na temat ulgi IP Box: Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

Branża produkcyjna a ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa)

W przypadku firm z branży produkcyjnej, ponoszone są również wydatki związane z promocją, marketingiem, czy też dostosowaniem opakowań na produkty. Są to więc wydatki, które firmy z branży produkcyjnej i tak ponoszą w toku prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Wszystkie te wydatki mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję do kwoty 1 000 000 zł.

Więcej na temat ulgi na ekspansję: Polski Ład – ulga na ekspansję

Branża produkcyjna a ulga na robotyzację

Dla firm z branży produkcyjnej, które posiadają własne linie produkcyjne, zastosowanie może znaleźć również ulga na robotyzację. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku nabycia nowych robotów spełniających określone warunki, które są wykorzystywane w procesie produkcji.

Więcej na temat ulgi na robotyzację: Polski Ład – ulga na robotyzację

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Branża produkcyjna a ulga na prototyp

Jeżeli firmy z branży produkcyjnej podejmują wysiłek ukierunkowany na stworzenie nowych produktów, do których wyprodukowania niezbędne jest nabycie lub wytworzenie nowego środka trwałego, wówczas część wydatków poniesiona na nabycie owych maszyn będzie podlegała odliczeniu w ramach ulgi na prototyp.

Więcej na temat ulgi na prototyp: Polski Ład – ulga na prototyp

Obecnie obowiązujące ulgi podatkowe pozwalają na zaoszczędzenie wysokiej kwoty podatku i tym samym zyskanie strategicznej przewagi nad konkurencją. Warto natomiast pamiętać, że ulga podatkowa jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z tego też względu, w przypadku czerpania korzyści z tytułu ulg, należy również pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów w tym zakresie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.