Ryczałt od dochodów spółek, potocznie określany jako tzw. estoński CIT, to sposób opodatkowania pozwalający zminimalizować rozliczenia z urzędem skarbowym i ograniczyć obowiązki księgowe. Istotą estońskiego sposobu opodatkowania jest odroczenie momentu zapłaty podatku do chwili, gdy zyski spółki są konsumowane przez wspólników. Jakie znaczenie dla tego sposobu opodatkowania mają ceny transferowe?

W przypadku przejścia na podatek estoński i realizowania transakcji z podmiotami powiązanymi, transakcje te muszą być ustalone na warunkach rynkowych, aby nie zostały uznane za tzw. „ukryte zyski”.

Istotę estońskiego CIT, zasady oraz inne ważne kwestie związane z wdrożeniem tego systemu opodatkowania przedstawiliśmy już w wielu innych publikacjach. W niniejszym artykule przybliżamy tematykę związku estońskiego CIT z cenami transferowymi.

Ukryte zyski – co do nich zaliczamy?

Aby ograniczyć możliwość nadużywania estońskiego CIT wbrew jego założeniom, ustawodawca wprowadził możliwość opodatkowania innych transferów (poza zyskami wspólników) w tym między innymi tzw. ukrytych zysków. Przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych, w tym m.in.:

 • kwoty pożyczek udzielonych przez spółkę udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi;
 • darowizny;
 • wydatki na reprezentację;
 • nadwyżkę wartości rynkowej transakcji kontrolowanej ponad ustaloną cenę tej transakcji.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ceny transferowe

Ceny transferowe a ukryte zyski w estońskim CIT – przykłady

W przypadku przejścia na podatek estoński i realizowania transakcji z podmiotami powiązanymi, transakcje te muszą być ustalone na warunkach rynkowych, aby nie zostały uznane za ukryte zyski. Skutkiem uznania transferu za ukryty zysk, jest konieczność jego opodatkowania, co istotnie zmniejsza korzyści płynące ze stosowania estońskiego CIT.

Ustawodawca wprost wskazał, że ukrytym zyskiem jest m.in. nadwyżka wartości rynkowej transakcji kontrolowanej ponad ustaloną cenę tej transakcji, jednak należy pamiętać, że katalog ukrytych zysków ma charakter otwarty i analiza transakcji kontrolowanych w kontekście uznania ich za ukryte zyski nie powinna ograniczać się jedynie do weryfikacji rynkowości ceny ustalonej w tych transakcjach.

Powyższe było tematem rozważań Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w wyroku o sygnaturze I SA/Bk 432/22. Sąd podtrzymał zdanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przedstawione w interpretacji indywidualnej, szczegółowo analizując kwestię ukrytych zysków w kontekście planowanej transakcji sprzedaży i najmu nieruchomości.

W opisie zdarzenia przyszłego czytamy, że wnioskodawca planuje przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która po przekształceniu będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w formie ryczałtu od dochodów spółek. Ponadto spółka jest właścicielem magazynu, który w ok. 1/3 swojej powierzchni użytkowej jest wykorzystywany przez spółkę na potrzeby własne, natomiast w pozostałej części jest wynajmowany na rzecz podmiotów niepowiązanych. Spółka po przekształceniu w spółkę z o.o. planuje sprzedać magazyn po cenie rynkowej na rzecz swojego właściciela, od którego w przyszłości będzie najmowała magazyn również po rynkowej stawce.

Sąd w ocenie zdarzenia przyszłego wskazał, że spółka z o.o. nie będzie posiadała podstawowych składników majątku.

Nieruchomość, która będzie wynajmowana przez spółkę z o.o. od właściciela, stanowiła wcześniej majątek spółki jawnej, co prowadzi do wniosku, że w istocie wspólnicy nie zadbali o wyposażenie spółki po przekształceniu w spółkę z o.o. w aktywa niezbędne dla prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. W konsekwencji (zgodnie ze zdaniem DKIS potwierdzonym przez WSA w Białymstoku) czynność tę należy interpretować jako dokapitalizowywanie tego podmiotu. To z kolei oznacza, że najmowanie ww. składników majątku od podmiotu powiązanego (właściciela) stanowi ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Tym samym taki ukryty zysk podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Taka interpretacja w odniesieniu do najmu magazynu w analogicznych okolicznościach została także potwierdzona w Przewodniku do Ryczałtu od dochodów spółek, wydanym przez MF w grudniu 2021 r.

Ważny fragment

Sąd wskazał również, że katalog ukrytych zysków ma charakter otwarty, zatem wyszczególnienie części z nich w ustawie CIT nie oznacza, że są to jedyne kategorie dochodu, które mogą zostać uznane za ukryte zyski. W praktyce oznacza to, że do ukrytych zysków mogą również należeć świadczenia powstałe w wyniku uzgodnień, których nie zawarłyby podmioty niepowiązane, tak jak w przytoczonej wyżej sprawie.

Wnioskując na podstawie analizowanego wyroku należy pamiętać, że ocena, czy transakcja mogłaby zostać zawarta między podmiotami niepowiązanymi nie powinna się ograniczać jedynie do oceny ustalonej w transakcji ceny (nawet jeśli zostałaby ustalona na poziomie rynkowym).

Podatnik estońskiego CIT powinien przeprowadzić szczegółową analizę transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi uwzględniając przy tym również fakt, czy doszłoby w ogóle do zawarcia takiej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane.

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • Jednoosobowa działaność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka z. o. o.
 • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Podsumowując – nie tylko cena transferowa powinna być rynkowa, ale sam fakt zawarcia transakcji powinien być ekonomicznie uzasadniony zgodnie z tym jak postąpiłyby podmioty od siebie niezależne.

Podsumowując – będąc podatnikiem estońskiego CIT realizującym transakcje z podmiotami powiązanymi należy szczegółowo zbadać kwestię ukrytych zysków. W transakcjach kontrolowanych nie tylko cena transferowa powinna być rynkowa, ale sam fakt zawarcia transakcji powinien być ekonomicznie uzasadniony i zgodny z tym, jak postąpiłyby podmioty od siebie niezależne.

W przypadku najmu nieruchomości zwracamy uwagę, że zostały wydane także pozytywne dla podatnika orzeczenia o braku wystąpienia ukrytych zysków. Poza dyskusją pozostaje fakt, że jeśli podatnik wybrał estoński CIT jako formę opodatkowania, nadal musi przestrzegać przepisów dotyczących cen transferowych.

WSPÓŁAUTORKA: Krystyna Szydłowska

Estoński CIT – dowiedz się więcej:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.