fbpx

Treść artykułu

Dla polskich przedsiębiorców rok 2021 to kolejne podatkowe obowiązki sprawozdawcze, w tym obowiązek publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej. O czym jeszcze podatnicy będą musieli pamiętać?

1. Obowiązek publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej

Od 1 stycznia 2021 r. podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów, oraz inni podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym zakończonym przed 30 września danego roku przekroczyła równowartość 50 mln EUR będą obowiązani opublikować informacje o realizowanej strategii podatkowej.  Informacje o realizowanej strategii podatkowej trzeba będzie opublikować na stronie internetowej podatnika lub podmiotu z nim powiązanego, a adres www przekazać do urzędu skarbowego.

Projekt nie zawiera przepisów przejściowych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów po raz pierwszy taka publikacja będzie miała miejsce już za 2020 r.; w terminie do końca grudnia 2021 r. Podatnicy o roku podatkowym innym niż rok kalendarzowy mają odpowiednio więcej czasu.

Więcej informacji można znaleźć w naszym Purpurowym Informatorze Strategia podatkowa: jak, kiedy i kto musi ją stworzyć?

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Małgorzata Samborska, tel. +48 661 538 580, malgorzata.samborska@pl.gt.com

2. Obowiązki sprawozdawcze – spółki nieruchomościowe

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze będą obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, oraz o liczbie posiadanych przez każdego ze wspólników takich i praw. Informację tę trzeba będzie podać według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Obowiązywanie: od 1 stycznia 2021 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Katarzyna Ciesielska, tel. +48 601 723 540, katarzyna.ciesielska@pl.gt.com

3. Rozszerzenie obowiązków dokumentacji cen transferowych w transakcjach z rajami podatkowymi

Znowelizowane przepisy Ustawy PIT i CIT z początkiem 2021 roku uszczelniają dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie obowiązków przygotowania przez podatników dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Dotychczasowe regulacje są istotnie ograniczone co do rodzaju transakcji, które muszą być udokumentowane, jeżeli podatnik zawierał je z podmiotem z „raju podatkowego” – przepis mówi tylko o bezpośrednim lub pośrednim dokonaniu zapłaty należności na rzecz podmiotu z „raju podatkowego. Zatem tylko transakcje niekontrolowane o charakterze zakupowym, gdzie wartość transakcji przekracza 100 kPLN , musiały być dokumentowane.

Obecnie ustawodawca znacząco rozszerzył obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podatników oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, którzy zawierają wszelkiego rodzaju transakcje zarówno kontrolowane (czyli zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi) oraz jak niekontrolowane (zawierane pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami) z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, których próg przekracza 100 kPLN (transakcje bezpośrednie).

Od 2021 r. dokumentować będzie trzeba także transakcje kontrolowane lub niekontrolowane pośrednie – jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy/obrotowy przekroczy próg 500 kPLN. Dla podatników oznacza to jedno: przy zawieraniu wszelkiego rodzaju transakcji o wartości przekraczające powyższy próg będą musieli zbadać, kto jest rzeczywistym właścicielem należności – jeżeli podmiot z „raju podatkowego”, trzeba będzie udokumentować transakcję.

Domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w raju podatkowym. Przy ustalaniu tych okoliczności należy dochować należytej staranności. Problem w tym, w jaki sposób sprawdzać i ustalać rzeczywistego właściciela – z uwagi na tajemnice kontraktów handlowych w praktyce może być to utrudnione.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).

Obowiązywanie: od 1 stycznia 2021 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Dominika Dobek, tel. +48 693 332 618, dominika.dobek@pl.gt.com

4. Nowy JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. obowiązują przepisy dotyczącego nowego pliku JPK, a 25 listopada br. podatnicy po raz pierwszy byli obowiązani do jego złożenia. Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji zostały zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. Ponadto podatnicy są zobowiązani do prawidłowego oznaczania „nowymi” kodami GTU oraz innymi symbolami faktur dotyczących sprzedaży wybranych towarów oraz usług. Prawidłowe oznaczanie takich faktur jest kluczowe, aby nie narazić się na poniesienie sankcji w wysokości 500 PLN, którą może nałożyć organ podatkowy, za każdy popełniony błąd. Jak się okazuje w praktyce, kody te oraz symbole mogą nasuwać podatnikom wiele pytań oraz wątpliwości.. Należy również pamiętać m.in. o prawidłowym stosowaniu takich kodów jak np. TP (transakcje z podmiotami powiązanymi), MPP (obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności) czy IMP (import towarów). Pomimo, że Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi do wybranych pytań dotyczących nowego JPK, nadal bardzo wiele zagadnień nie zostało dostatecznie wyjaśnionych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Obowiązywanie: od 1 października 2020 r.

Czytaj więcej w artykule Krótka historia JPK

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Michał Rodak, tel. +48 661 538 594, michal.rodak@pl.gt.com

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

5. Retrospektywne zgłoszenia schematów transgranicznych

Pomimo, że przepisy dotyczące schematów podatkowych obowiązują od 1 stycznia 2019 r., nadal pozostają zmorą dla podatników. Z uwagi na duży stopień skomplikowania przepisów MDR trudno jest mieć pewność, że poszczególne czynności, transakcje nie podlegają raportowaniu.

Tak jest również przy schematach transgranicznych, które wielu podatników musi zaraportować ponowienie lub po raz pierwszy, jeżeli schematy te zostały  udostępnione, wdrożone lub podjęto pierwszą czynność, związana z wdrożeniem schematu podatkowego pomiędzy 25 czerwca 2018 roku a 30 czerwca 2020 roku.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że na mocy art. 31y ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Ustawa COVID) w przypadku schematu podatkowego terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zatem o ile terminy do raportowania schematów podatkowych innych niż transgraniczne zostały zawieszone do czasu zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, o tyle terminy raportowania schematów transgranicznych zostały zawieszone początkowo do dnia 30 czerwca 2020 r., a następnie przedłużone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Rozporządzenie).

Zgodnie z Rozporządzeniem terminy raportowania schematów transgranicznych (w tym wymagających ponownego zgłoszenia)  zostały odroczone odpowiednio w stosunku do:

  • Promotorów – do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • Korzystających – do dnia 31 stycznia 2021 r.
  • Wspomagających – do dnia 28 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami.

Obowiązywanie: od 30 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej w artykule Jak rozminować firmę, czyli Audyt MDR

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Łukasz Kempa tel. +48 693 141 146, lukasz.kempa@pl.gt.com 

6. Nowe zasady rejestracji podatników akcyzowych

Funkcjonujący obecnie system rejestracji podmiotów na potrzeby podatku akcyzowego jest rozproszony. Każdy podatnik akcyzy, czy pomiot korzystający ze zwolnień z podatku ze względu na przeznaczenie lub z zerowej stawki, jest zobowiązany przed rozpoczęciem działalności zarejestrować się we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. Odrębny też system ewidencjonowania obejmuje podmioty handlujące wyrobami węglowymi oraz wyrobami gazowymi – odpowiednio węglowe oraz gazowe podmioty pośredniczące, aby nabyć ten status, zobowiązane są złożyć do właściwego dla siebie urzędu skarbowego, powiadomienie, a lista tych podmiotów publikowana jest na poziomie centralnym na stronach internetowych resortu finansów.

Zarówno zgłoszenia rejestracyjnie, czyli formularze AKC-R, jak i powiadomienia składane są zasadniczo w formie tradycyjnej, na papierowych formularzach. Złożenie AKC-R wiąże się też z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz z wystawieniem przez urząd skarbowy, również papierowego, potwierdzenia złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR).

Nowelizacja przepisów akcyzowych przewiduje, że w miejsce lokalnych rejestrów zostanie powołany Centralny Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Ma być on prowadzony przez jedną, wybraną przez Ministra Finansów, izbę administracji skarbowej. Przy czym, co najważniejsze, rejestr ten będzie miał formę elektroniczną. W konsekwencji przestaną funkcjonować papierowe formularze zgłoszeń AKC-R oraz powiadomienia. Ich miejsce zajmą elektroniczne zgłoszenia rejestracyjne.

Rejestr ten nie będzie natomiast obejmował podmiotów, które zużywają objęty preferencyjną stawką akcyzy olej opałowy. Podmioty te będą nadal podlegały funkcjonującym obecnie uproszczonym zgłoszeniom rejestracyjnym, dokonywanym we właściwych dla nich urzędach skarbowych.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych powstać ma na bazie funkcjonującego od wielu lat systemu tzw. SZPROT (System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców Obrotu Towarowego). System ten jest z kolei dostępny z poziomu tzw. PUESC czyli Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Powyższe oznacza, że zarejestrowanie się na potrzeby podatku akcyzowego wymagać będzie utworzenia przez zainteresowany podmiot konta na ww. platformie. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego będzie możliwe wyłącznie z poziomu tego konta. Zgłoszenie będzie musiało być podpisane elektronicznie, w szczególności kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP) ewentualnie z użyciem tzw. zaawansowanego podpisu elektronicznego weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Samo złożenie kompletnego zgłoszenia będzie już skutkowało zarejestrowaniem podmiotu na potrzeby akcyzowe. W konsekwencji nie będą wydawane potwierdzenia złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR). Nie będzie też pobierana opłata skarbowa. Powyższa procedura rejestracyjna będzie dotyczyć również wspomnianych wyżej pośredniczących podmiotów węglowych oraz pośredniczących podmiotów gazowych, których listy będą publikowane na PUESC.

Co ciekawe, nowe przepisy przewidują również procedurę przymusowego wykreślania podmiotów z CRPA przez organy podatkowe. Wykreślenie takie będzie fakultatywne np. w przypadku niemożności skontaktowania się z podmiotem, a obligatoryjne, gdy nie zostanie złożone zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania działalności akcyzowej, mimo że taki obowiązek wystąpił, albo gdy podmiot nie istnieje lub dane podane w zgłoszeniu są niezgodne z prawdą.

Na uwagę zasługują przepisy przejściowe dotyczące wprowadzenia CRPA. Wprawdzie przewidują one, że podmioty zarejestrowane już na starych zasadach zostaną z urzędu wpisane do nowego rejestru, ale pod warunkiem uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotychczas niewymagane, a mianowicie dotyczące właściwego dla tego podmiotu organu podatkowego. W praktyce więc koniecznym będzie, aby podmiot taki uzupełnił zgłoszenie rejestracyjne w sposób elektroniczny, oczywiście za pośrednictwem portalu PUESC i takie uzupełnienie podpisał podpisem elektronicznym. W konsekwencji więc również podmiot zarejestrowany już na potrzeby podatku na starych zasadach będzie zmuszony założyć konto na platformie PUESC. Obowiązek dokonania takiego uzupełnienia zgłoszenia powinien być dopełniony do 30 czerwca 2021 r., w przeciwnym razie podmiot ten nie będzie widniał w CRPA, a w konsekwencji, będzie zobowiązany przeprowadzić proces rejestracyjny na nowo.

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie. W sytuacji, w której większość przedsiębiorców, zwłaszcza w dobie epidemii, szeroko stosuje narzędzia i systemy informatyczne, a posiadanie podpisu elektronicznego jest standardem, zastąpienie dotychczasowego, w dobie informatyzacji, już trochę archaicznego modelu papierowych rejestracji akcyzowych, to krok we właściwym kierunku.

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 720 (wersja z dnia 28.10.2020)

Planowana data wejścia w życie: 01.02.2021 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Paweł Kaczmarek tel. +48 693 140 584, pawel.kaczmarek@pl.gt.com 

Sprawdź Podatek akcyzowy Grant Thornton

7. Akcyza – kiedy elektroniczne dokumenty dostawy będą obowiązkowe i jakie zmiany w tym zakresie nas czekają?

Regulacje, na podstawie których do przemieszczeń wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniami od podatku oraz zerową stawką, stosuje się elektroniczne dokumenty e-DD (w ramach EMCS), wprowadzone zostały już na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Przepisy przejściowe pozostawiały jednak nadal możliwość stosowania dokumentów papierowych, najpierw do 1 stycznia 2019 r., a następnie do 31.01.2021 r. Za każdym razem prolongatę uzasadniano tym, że przedsiębiorcy są nieprzygotowani do wdrożenia systemu obsługi elektronicznych dokumentów dostawy.

Z projektu nowelizacji, który właśnie trafił do Sejmu wynika, że po raz kolejny zdecydowano się przedłużyć okres przejściowy. Uzasadniono to tym, żeby w okresie epidemii nie nakładać na przedsiębiorców dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wdrożenia tego systemu. W konsekwencji forma papierowa dokumentów dostawy będzie mogła być stosowana jeszcze przez rok, a dokładnie do 31 stycznia 2022 r.

Planuje się również zmienić dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące dokumentów e-DD. Jedną z ważniejszych jest rozszerzenie stosowania tych dokumentów oraz systemu EMCS, również na sprzedaż wyrobów węglowych przez te podmioty, u których sprzedaż taka w roku poprzedzającym przekroczyła 30 mln kg. Podmioty te, aby móc korzystać ze zwolnienia będą musiały więc do każdej faktury sprzedaży węgla generować w systemie elektroniczny komunikat e-DD.

Na uwagę zasługuje również zmiana dotyczące procedury zawieszenia poboru akcyzy, polegająca na dodaniu nowej okoliczności powodującej zakończenie tej procedury, a w konsekwencji powstanie zobowiązania w podatku akcyzowym. Okolicznością taką ma być celowe poświadczenie przez odbiorcę w raporcie odbioru, danych co do tożsamości lub ilości otrzymanego wyrobu. Stosowanie przez organ podatkowe tego przepisu będzie więc wymagało udowodnienia, że dany podmiot z pełną świadomością i premedytacją poświadczył w dokumentach nieprawdę.

Odnosząc się do tej propozycji zmiany, zasadnym jest zwrócić uwagę, że wyciąganie konsekwencji z tego rodzaju postępowania powinno być raczej domeną przepisów karnych lub karnych skarbowych. Nie jest wskazane, aby rozszerzać ocenę takiego nagannego działania na grunt prawa podatkowego, a w szczególności przepisów w dużej mierze technicznych, jakimi są regulacje dotyczące dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Jak wynika z planowanej nowelizacji, informatyzacja procedur akcyzowych, wprawdzie powoli, ale postępuje. Krok po kroku zmierzamy ku temu, że dokumentowanie przemieszczeń wyrobów akcyzowych, i to nie tylko korzystających z zawieszenia poboru akcyzy, ale również podlegających zwolnieniom czy zerowej stawce akcyzy, zostaną kompleksowo objęte systemami informatycznymi.

Z Ministerstwa Finansów dochodzą też sygnały, że prowadzone są prace nad tym, aby wykluczyć możliwość prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie papierowej, i zastąpić je obowiązkowymi ewidencjami elektronicznymi. Przedsiębiorcy, którzy mają do czynienia z wyrobami akcyzowymi muszą się więc liczyć z koniecznością wdrożenia nowych systemów akcyzowych oraz ich integracją z wewnętrznymi funkcjonującymi w firmie systemami. To z kolei wiązać się będzie nie tylko z koniecznością poniesienia nakładów o charakterze materialnym (sprzęt, oprogramowanie), ale również odpowiednim przeszkoleniem kadr niezbędnych do obsługi tych systemów.

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 720 (wersja z dnia 28.10.2020)

Planowana data wejścia w życie: 01.02.2021 r.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Paweł Kaczmarek tel. +48 693 140 584, pawel.kaczmarek@pl.gt.com 

8. Rozliczenie ulgi na złe długi w zeznaniu rocznym

Od 1.01.2020 r. w podatku CIT obowiązuje tzw. ulga na złe długi, która oznacza określone uprawnienia dla wierzycieli, ale również obowiązki dla dłużników.

Z jednej strony wierzyciel uzyskuje prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty o wartość wierzytelności, o ile taka wierzytelność została zaliczona do przychodów należnych;

  • nie została uregulowana lub zbyta;
  • była przeterminowana co najmniej 90 dni (tj. upłynęło 90 dni od terminu płatności).

Natomiast dłużnik jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane przez co najmniej 90 dni od terminu płatności.

Korekty tej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności, pod warunkiem, że do dnia złożenia tego zeznania wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta, albo dług nie został uregulowany.

Ulgę na złe długi podatnicy, którzy płacili zaliczę na podatek w sposób klasyczny, tj. od dochodu skumulowanego od początku roku – rozliczają także w zaliczkach. Warto pamiętać, że przepisy anty-COVID również w tym zakresie przewidywały szczególne rozwiązania dla podmiotów, które poniosły negatywne konsekwencje, w tym także dla podmiotów płacących zaliczkę w sposób uproszczony.

Obowiązek przekazania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Pragniemy przypomnieć, że podmioty podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy o przychodach powyżej 50 mln euro, na mocy art. 13a ustawy o o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przekazują, drogą elektroniczną, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Małgorzata Samborska, tel. +48 661 538 580, malgorzata.samborska@pl.gt.com

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane