W związku z opublikowanym w połowie września projektem ustawy, zakładającej objęcie spółek komandytowych opodatkowaniem CIT od 1 stycznia 2021 r., wspólnicy wielu spółek komandytowych rozważają zmianę formy prawnej na inną, nieopodatkowaną podatkiem CIT. Jedyną, dostępną dla szerokiego grona przedsiębiorców formą prawną spółki, której nie będzie dotyczyć opodatkowanie CIT (pod pewnymi warunkami) jest forma spółki jawnej. Przed podjęciem decyzji o zmianie formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę jawną warto sprawdzić, czym różnią się oba typy spółek.

Różnice między spółka komandytową a spółką jawną

 • Kategorie wspólników i odpowiedzialność za zobowiązania

W spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników: komplementariusz odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem oraz komandytariusz odpowiadający za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. W spółce jawnej nie wyróżniono kategorii wspólników ze względu na odpowiedzialność za zobowiązania – wszyscy wspólnicy spółki jawnej odpowiadają wobec wierzycieli za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny, co oznacza, że w pierwszej kolejności za swoje zobowiązania odpowiada spółka jawna swoim majątkiem, jednak w przypadku gdy okaże się on niewystarczający na zaspokojenie wierzycieli i skuteczne przeprowadzenie egzekucji, wierzyciele będą mieli możliwość egzekwować zaspokojenie roszczeń z majątku osobistego wspólników spółki jawnej.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Milena May-Kałużna jest do Twojej dyspozycji.

 • Reprezentacja spółki

W spółce komandytowej do reprezentowania spółki wobec osób trzecich uprawniony jest komplementariusz. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. W spółce jawnej do reprezentacji spółki uprawnieni są wszyscy wspólnicy, przy czym na mocy umowy spółki możliwe jest pozbawienie wspólnika prawa do reprezentacji spółki lub wprowadzenie wymogu reprezentacji łącznej z innym wspólnikiem.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

 • Prowadzenie spraw spółki

Od reprezentacji spółki należy odróżnić prowadzenie spraw spółki. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, prowadzenie spraw spółki tj. podejmowanie decyzji w sprawach bieżących, związanych z funkcjonowaniem spółki komandytowej należy do komplementariusza. Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba, że co innego zapisano w umowie spółki. Na podjęcie czynności przekraczających zakres zwykłych, bieżących spraw np. na zakup nieruchomości, wymagana jest zgoda komandytariusza. W spółce jawnej, co do zasady każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Zarówno umowa spółki jawnej, jak i komandytowej, może odmiennie regulować kwestie związane z prowadzeniem spraw spółki przez wspólników.

 • Firma spółki

Firma (nazwa) spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko lub firmę jednego lub kilku komplementariuszy oraz oznaczenie „spółka komandytowa”. Firma spółki komandytowej nie powinna zawierać nazwisk komandytariuszy – zamieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spółki powoduje, że odpowiada on za zobowiązania spółki komandytowej na równi z jej komplementariuszem Spółka jawna powinna zawierać nazwisko lub firmę jednego, kilku lub wszystkich wspólników oraz oznaczenie „spółka jawna”.

 • Forma umowy spółki

Umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku umowy spółki jawnej brak takiego obowiązku. Wystarczające jest, aby umowa spółki jawnej została sporządzona w zwykłej formie pisemnej. W przypadku obu form prawnych możliwe jest zawarcie umowy spółki, a także pozostałych dokumentów potrzebnych do rejestracji spółki w KRS,  systemie elektronicznym s24.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Przekształcenie spółki
Dowiedz się więcej

Podobieństwa spółki komandytowej i spółki jawnej

 • Rozporządzenie „udziałem” w spółce

Zarówno w spółce komandytowej jak i w spółce jawnej, zbycie „udziału” tj. ogółu praw i obowiązków (OPIO) wspólnika w spółce możliwe jest tylko jeśli umowa spółki tak stanowi i wymaga zgody wszystkich pozostałych wspólników, o ile nic innego nie wynika z umowy spółki. OPIO jest niepodzielny – nie ma możliwości zbycia na rzecz innej osoby wyłącznie części OPIO wspólnika.

 • Wypłata zaliczek na poczet zysku w trakcie roku

Kodeks spółek handlowych nie reguluje kwestii wypłaty zaliczek na poczet zysku w trakcie roku podatkowego w spółkach osobowych (tj. m. in komandytowych i jawnych), jednak powszechnie przyjmuje się, ze taka wypłata jest dopuszczalna, jeśli wspólnicy uwzględnią taką możliwość w umowie spółki. Kodeks spółek handlowych nie wprowadza żadnych szczególnych warunków, czy ograniczeń w związku z wypłatą.

 • Rozwiązanie spółki

Zarówno w spółce komandytowej, jak i w spółce jawnej, wspólnicy mogą zdecydować o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania procedury likwidacji.

Opodatkowanie dochodów wspólników spółki komandytowej i spółki jawnej

Zasady opodatkowania obu typów spółek są obecnie takie same. Zarówno spółki komandytowe, jak i spółki jawne są transparentne podatkowo, a dochody są opodatkowywane na bieżąco PIT na poziomie wspólników. W związku z projektem nowelizacji ustawy CIT i PIT od 1 stycznia 2021 r. może się to zmienić. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, wszystkie spółki komandytowe, niezależnie m.in. od skali oraz rodzaju prowadzonej działalności, struktury własnościowej, czy też statusu wspólników staną się dodatkowo podatnikiem CIT. Zyski wypracowane przez spółkę komandytową, o ile wspólnicy zdecydują się na ich wypłatę będą opodatkowane dwukrotnie, raz na poziomie spółki, podatkiem CIT, a drugi raz na poziomie wspólnika, podatkiem PIT. Planowane zmiany dotkną spółek jawnych tylko w przypadku, gdy  wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku podatkowego do Urzędu Skarbowego zgłoszenia, zawierającego informację o podatnikach podatku CIT i PIT, posiadających prawa do udziału w zysku tej spółki. O szczegółach projektu tej ustawy pisaliśmy tutaj.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Spółki komandytowe i jawne należą do kategorii spółek osobowych i w wielu kwestiach przepisy kodeksu spółek handlowych są wspólne dla obu tych form prawnych.  Podstawową różnicą jest kwestia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki – wszyscy wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za jej zobowiązania jak komplementariusze spółki komandytowej tj. całym swoim majątkiem. Wobec planów objęcia spółek komandytowych opodatkowaniem CIT od 1 stycznia 2021 r.  wkrótce zmienić się mogą zasady opodatkowania dochodów wspólników spółek komandytowych, które obecnie są takie same dla obu form prawnych.

Przekształcenie spółki  – pakiet informacji

 1. Opodatkowanie spółek komandytowych od 2021 r.
 2. Spółka komandytowa podatnikiem CIT – jak zareagują przedsiębiorcy
 3. Czy warto szybko przekształcać spółki komandytowe?
 4. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?
 5. Różnice i podobieństwa między spółką komandytową a spółką jawną
 6. Ile trwa przekształcenie spółki?
 7. Ile kosztuje przekształcenie spółki?
 8. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przekształcenie spółki

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Milena May-Kałużna

Specjalista, Aplikant Radcowski

Specjalizacje

Skontaktuj się

Milena May-Kałużna

Specjalista, Aplikant Radcowski

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.