Plany rządzących związane z objęciem opodatkowaniem CIT spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. spowodowały, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy forma spółki komandytowej będzie w dalszym ciągu odpowiednia dla rodzaju prowadzonej przez nich działalności oraz planów związanych z dalszym rozwojem biznesu. Wspólnicy spółek komandytowych, którzy zdecydują się na zmianę formy prawnej mają do wyboru, między innymi, formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

AKTUALIZACJA z dnia 24.03.2021 r.

1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r, poz. 2123); (dalej: Ustawa Nowelizująca).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy Nowelizującej, przepisy o objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT mają zastosowanie od 1 stycznia 2021 r., a w stosunku do spółek komandytowych, które podjęły decyzję o odroczeniu objęcia opodatkowaniem CIT od 1 maja 2021 r.

Jak wygląda proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.?

Proces przekształcenia rozpoczyna sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami, takimi jak projekt uchwały o przekształceniu, projekt umowy spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej. Następnie, konieczne jest dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia.

Uchwała o przekształceniu powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Ważny fragment

W odniesieniu do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. poza standardowymi wymogami stosowanymi do wszystkich rodzajów przekształceń, do przekształcenia w spółkę z o.o. konieczna jest zgoda wszystkich komplementariuszy, a także komandytariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. jest skuteczne w dniu rejestracji przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z uwagi na obowiązki związane z przekształceniem spółek wskazane w ustawie o rachunkowości, a polegające na zamknięciu ksiąg rachunkowych spółki przekształcanej na dzień poprzedzający dzień wpisu przekształcenia do KRS oraz otwarciu ksiąg rachunkowych spółki przekształconej na dzień wpisu przekształcania do rejestru, w celu uproszczenia rozliczeń księgowych, rejestracja przekształcenia sp. k. w sp. z o.o. w KRS zazwyczaj planowana jest na pierwszy roboczy dzień miesiąca. Sądy w większości przychylają się do wniosku o wpis przekształcenia na konkretny dzień, jednak należy pamiętać, że wniosek o rejestrację, zawierający wszystkie wymagane dokumenty powinien trafić do sądu z odpowiednym, najlepiej około 3-4 tygodniowym wyprzedzeniem.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Milena May-Kałużna jest do Twojej dyspozycji.

Koszty procesu przekształcenia

Nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 1 marca 2020 r., skróciła procedurę przekształcenia oraz obniżyła koszty procesu przekształcenia. Przekształcenie spółki w spółkę inną niż spółka akcyjna nie wymaga już badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Ponadto, podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej. Przekształcenie w spółki z o.o. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), o ile ustalony kapitał zakładowy spółki z o.o. po przekształceniu nie będzie wyższy niż wartość uprzednio opodatkowanych PCC wkładów wspólników do spółki, przy czym minimalna wartość kapitału zakładowego to 5 tys. zł.

Należy ponadto liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów notarialnych związanych ze sporządzeniem aktu notarialnego zawierającego uchwałę o przekształceniu, a także opłaty sądowej od wniosku o przekształcenie oraz za ogłoszenie o rejestracji przekształcenia w MSiG.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Spółka komandytowa a spółka z o.o.

Pomimo że spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych, a spółka z o.o. do spółek kapitałowych, oba typy spółek łączy ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy spółki w ogóle nie odpowiadają za jej zobowiązania – odpowiada za nie wyłącznie spółka swoim majątkiem. W spółce komandytowej, w sposób ograniczony, odpowiadają komandytariusze – do wysokości sum komandytowych. W spółce z o.o. do odpowiedzialności za zobowiązania pod pewnymi warunkami mogą zostać pociągnięci członkowie zarządu tej spółki.

W odniesieniu do popularnych w ostatnich latach spółek komandytowych, których komplementariuszem (zazwyczaj jedynym) jest spółka z o.o., przekształcenie oznacza uproszczenie struktury, ponieważ spółka z o.o. pełniąca rolę komplementariusza stanie się zbędną i możliwa będzie jej likwidacja.

Rozwiązanie dotychczasowego komplementariusza przyczyni się do obniżenia kosztów stałych związanych z prowadzoną działalnością takich jak wydatki księgowe czy czynsz najmu siedziby. Warto również zwrócić uwagę, że wspólnicy wieloosobowych spółek z o.o. nie są zobowiązani do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, podczas gdy taki obowiązek występuje w stosunku do wspólników spółek komandytowych. Do korzyści związanych z wyborem formy spółki z o.o. jako docelowej formy prowadzenia działalności gospodarczej zaliczyć można także zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) pożyczek udzielanych spółce z o.o. przez wspólnika. Pożyczki udzielane przez wspólnika spółce komandytowej podlegają opodatkowaniu PCC. Przedsiębiorcy planujący tworzenie struktur holdingowych lub posiadających obecnie więcej niż jedną spółkę, powinni zwrócić uwagę na fakt, że tylko spółki z o.o. mogą podlegać procesom połączeń i podziałów spółek. Ponadto, w pionowych strukturach holdingowych wypłata zysku pomiędzy spółkami korzysta ze zwolnienia dywidendowego, czego na razie nie przewidziano w projekcie nowelizacji Ustawy CIT, w stosunku do spółek komandytowych.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Przekształcenie spółki
Dowiedz się więcej

Dużą zaletą spółki z o.o. w stosunku do sp. k. jest większa elastyczność w zakresie zmiany struktury własnościowej poprzez zbywanie udziałów. Wspólnik spółki z o.o. może przenieść część swoich udziałów na rzecz innej osoby, podczas gdy „udział” w spółce komandytowej tj. ogół praw i obowiązków wspólnika (opio) jest niepodzielny i może być przez wspólnika zbyty wyłącznie w całości. Nie ma możliwości przekazania przez wspólnika spółki komandytowej części swojego opio innej osobie, co stanowi istotne utrudnienie w zakresie dokonywania zmian własnościowych, zarówno wynikających ze zbycia udziałów spółki na rzecz inwestora, jak i zmian w związku z sukcesją biznesu.

W każdym przypadku, do kwestii wyboru formy prawnej należy podejść indywidualnie, uwzględniając specyfikę biznesu oraz plany wspólników.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może okazać się ciekawą alternatywą wobec spółki komandytowej. Popularny w ubiegłych latach trend przekształceń spółek z o.o. w spółki komandytowej może się zatem w najbliższym czasie odwrócić. Choć proces ten wymaga spełnienia określonych formalności, można przeprowadzić go stosunkowo sprawnie i już nawet po niespełna dwóch miesiącach działać w zmienionej formie prawnej.

Przekształcenie spółki  – pakiet informacji

  1. Opodatkowanie spółek komandytowych od 2021 r.
  2. Spółka komandytowa podatnikiem CIT – jak zareagują przedsiębiorcy
  3. Czy warto szybko przekształcać spółki komandytowe?
  4. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?
  5. Różnice i podobieństwa między spółką komandytową a spółką jawną
  6. Ile trwa przekształcenie spółki?
  7. Ile kosztuje przekształcenie spółki?
  8. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przekształcenie spółki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.