Na mocy ustawy zmieniającej ustawy o podatkach dochodowych, ogłoszonej w dniu 30 listopada, od 1 stycznia 2021 r. wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami CIT (z możliwością odroczenia tego terminu do 1 maja 2021 r.). Dla wielu firm działających do tej pory w formie spółki komandytowej jest to powód do rozważenia zmiany formy prawnej, np. na spółkę jawną.

Spółka jawna – alternatywa dla spółki komandytowej?

Jak do tej pory popularnym kierunkiem zmiany formy prawnej były przekształcenia spółek jawnych w spółki komandytowe. Istotną przewagą spółki komandytowej nad spółką jawną jest bowiem możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników – komandytariuszy za zobowiązania spółki, przy jednoczesnym zachowaniu korzystnych zasad opodatkowania.

Do tej pory dochody uzyskiwane z działalności spółek jawnych, jak i komandytowych były opodatkowane jednokrotnie – podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie wspólników tych spółek, same spółki nie były natomiast podatnikami podatku dochodowego.

Uchwalenie zmian opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych  (CIT) mogą tę tendencję odwrócić. Nowelizacja ustaw o PIT i CIT wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany. Zgodnie z nowelizacją – w przeciwieństwie do spółek jawnych – wszystkie spółki komandytowe mają zostać objęte CIT-em, co w praktyce oznaczać będzie podwójne opodatkowanie dochodów uzyskanych z ich działalności – podatkiem CIT na poziome spółki, oraz podatkiem PIT na poziomie wspólników. Nowelizacja przewiduje, że również spółki jawne mogą zostać podatnikami CIT. Dotyczy to spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą podatnika CIT, jeżeli:

  • wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz
  • spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru (lub aktualizacji w przypadku zmian informacji), o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

W efekcie zarówno spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, jak i np. spółka jawna, której wspólnikami są osoba fizyczna oraz spółka z o.o., po dopełnieniu odpowiednich formalności utrzyma obecny status podmiotu transparentnego podatkowo. To powoduje, że zmiana formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę jawną może być jednym z rozważanych przez przedsiębiorców kierunków przekształcenia.

Ważny fragment

Projekt przewiduje również zmiany dotyczące spółek jawnych, choć zakłada przy tym, że większość wspólników spółek jawnych będzie płacić podatki na dotychczasowych zasadach. To powoduje, że zmiana formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę jawną może być jednym z rozważanych przez przedsiębiorców kierunków przekształcenia.

Należy przy tym mieć na uwadze, że zmiana formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę jawną może co prawda pozwolić wspólnikom na utrzymanie korzystnych zasad opodatkowania, jednak wiąże się również ze zmianą zasad ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W spółce jawnej, inaczej niż w spółce komandytowej, wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania tej spółki swoim majątkiem osobistym, subsydiarnie wobec spółki oraz solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Oznacza to, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiada przede wszystkim sama spółka jawna jako podmiot odrębny od wspólników i dysponujący własnym majątkiem, jednak w przypadku gdy majątek spółki jawnej nie wystarcza na zaspokojenie wierzycieli i skuteczne przeprowadzenie egzekucji, wierzyciele mogą egzekwować zaspokojenie roszczeń z majątku osobistego wspólników spółki jawnej. Zmiana formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę jawną nie będzie więc dobrym kierunkiem dla tych przedsiębiorców, dla których ze względu na charakter prowadzonego biznesu i ryzyko z nim związane, ograniczenie odpowiedzialności wspólników majątkiem osobistym za zobowiązania spółki jest istotnym aspektem. Tacy przedsiębiorcy powinni rozważyć inne formy prawne pozwalające na ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania, jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Marcin Żmuda jest do Twojej dyspozycji.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – ile trwa?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną to stosunkowo szybki proces. Do przekształcenia spółki komandytowej konieczne jest bowiem przygotowanie planu przekształcenia, a także wszystkich załączników, w tym sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia. Ponadto, proces przekształcenia w spółkę jawną wymaga dwukrotnego zawiadomienia wspólników o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu, przy czym pierwsze z zawiadomień powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały (choć jak pokazuje praktyka, z elementu tego można w określonych okolicznościach zrezygnować). Tak, jak w innych procesach przekształcenia, istotnym czynnikiem wpływającym na czas finalizacji procesu jest tempo rozpatrywania wniosku o wpis przez sąd rejestrowy. Dodatkowo, warto pamiętać, że przekształcenie może wymagać powiadomienia kontrahentów, banków czy innych instytucji bądź nawet uzyskania stosownych zgód. W zależności zatem od rodzaju prowadzonej przez spółkę działalności, posiadanego przez nią majątku, zawartych umów oraz tempa pracy sądu rejestrowego, proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną może trwać od jednego czy dwóch do nawet kilku miesięcy.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – ile kosztuje?

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną wymaga wizyty u notariusza i poniesienia kosztów notarialnych związanych z podjęciem uchwały o przekształceniu, a ponadto uiszczenia opłaty sądowej i za ogłoszenie w MSiG. Dodatkowo należy liczyć się z tym, że przekształcenie będzie wymagało dodatkowej pracy po stronie księgowości, np. w związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia. Warto przy tym wspomnieć, że od marca bieżącego roku, proces przekształcenia w spółkę komandytową nie wymaga poniesienia kosztów związanych z badaniem biegłego rewidenta.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Przekształcenie spółki
Dowiedz się więcej

W świetle Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przekształcenie spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeżeli w wyniku przekształcenia następuje zwiększenie majątku spółki osobowej (art. 1 ust. 3 pkt 3 tej ustawy). Taka regulacja powoduje istotne rozbieżności interpretacyjne po stronie notariuszy, którzy zobowiązani są do pobrania PCC w odpowiedniej wysokości przy czynnościach notarialnych związanych z przekształceniem. W zależności od sytuacji majątkowej spółki, a także interpretacji notariusza, przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną może zatem generować konieczność zapłaty PCC.

Masz pilne pytanie w sprawie swojej spółki? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Grzegorz Szysz, tel. +48 661 530 233, grzegorz.szysz@pl.gt.com

Wielu przedsiębiorców w najbliższym czasie zapewne będzie rozważać przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. Decyzję tę warto rozważyć, uwzględniając w szczególności zmianę zasad ponoszenia odpowiedzialności prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki.

Przekształcenie spółki  – pakiet informacji

  1. Opodatkowanie spółek komandytowych od 2021 r.
  2. Spółka komandytowa podatnikiem CIT – jak zareagują przedsiębiorcy
  3. Czy warto szybko przekształcać spółki komandytowe?
  4. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?
  5. Różnice i podobieństwa między spółką komandytową a spółką jawną
  6. Ile trwa przekształcenie spółki?
  7. Ile kosztuje przekształcenie spółki?
  8. Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Przekształcenie spółki

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Magdalena Bilicka

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Magdalena Bilicka

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.