Spółka komandytowa objęta podatkiem CIT od 1 maja 2021 r. Sejm odrzuca stanowisko Senatu i ostatecznie uchwala ustawę. Blisko trzymiesięczny proces legislacyjny bardzo ważnej nowelizacji przepisów podatkowych dobiega końca.

Wszystko zaczęło się na początku września, gdy Rząd zaskoczył dziesiątki tysięcy przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki komandytowej, od tego momentu mnożyły się wątpliwości i pytania o ostateczny kształt nowych przepisów, termin ich wejścia w życie, a druga połowa listopada to coraz większe znaki zapytania o możliwość zakończenia procesu legislacyjnego z uwzględnieniem wymaganego minimum miesięcznego vacatio legis (szerzej o przebiegu procesu tutaj >> ).

Poniżej przedstawiamy 10 kluczowych w naszej ocenie wniosków dotyczących opodatkowania spółek komandytowych CIT wynikających z ostatecznej wersji uchwalonej i opublikowanej ustawy.

Spółki komandytowe i CIT – 10 kluczowych wniosków z projektu ustawy

1. Każda spółka komandytowa podatnikiem CIT

Przed pojawieniem się projektu pojawiały się spekulacje odnośnie zakresu spółek komandytowych, które będą objęte CIT.

Ustawa przewiduje, iż wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT niezależnie m.in. od skali oraz rodzaju prowadzonej działalności, struktury własnościowej, czy też statusu wspólników.

2. Tylko wybrana, wąska grupa spółek jawnych podatnikiem CIT

Ustawa przewiduje, iż również spółki jawne mogą zostać podatnikami CIT. Dotyczy to spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą podatnika CIT, jeżeli:

  •  wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz
  •  spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego (lub aktualizacji w przypadku zmian informacji, o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki

W efekcie, przykładowo spółka jawna, której wspólnikiem jest osoba fizyczna oraz spółka z o.o., po dopełnieniu odpowiednich formalności utrzyma obecny status podmiotu transparentnego podatkowo.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Grzegorz Szysz jest do Twojej dyspozycji.

3. Wypłata „starych” zysków ze spółki komandytowej na dotychczasowych zasadach

Analiza przepisów przejściowych w powiązaniu z uzasadnieniem wskazuje, iż wypłata zysków wygenerowanych z działalności spółek komandytowych przed 1 stycznia lub 1 maja 2021 r. (zależnie kiedy spółka stanie się podatnikiem), powinna być traktowana na obecnie obowiązujących zasadach. Tym samym należy zakładać, iż wypłata zysków wygenerowanych w obecnym reżimie prawnych nie powinna podlegać opodatkowaniu CIT i PIT.

4. Wypłaty zysków na rzecz komplementariusza opodatkowane jednokrotnie

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej ma prawo do odliczenia od podatku od dywidendy podatku CIT zapłaconego przez spółkę w zakresie odpowiadającym % udziałowi w zysku komplementariusza.

Intencją projektodawcy jest objęcie komplementariuszy spółek komandytowych analogicznymi zasadami, co prowadzi do tego, iż wypłata zysku na rzecz komplementariusza odpowiadającego pełnym majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej co do zasady nie powinna wiązać się z ponownym opodatkowaniem.

5. Wypłaty zysków na rzecz komandytariusza opodatkowane dwukrotnie, z wyjątkiem o marginalnym znaczeniu w praktyce

Ustawa przewiduje zwolnienie dla komandytariuszy przychodów osiąganych za pośrednictwem spółki komandytowej w kwocie odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Aby komandytariusz mógł skorzystać ze zwolnienie musi jednak spełnić szereg warunków, w szczególności nie może:

  • posiadać bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
  • być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
  • być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

W efekcie, wypłata zysku ze spółki komandytowej na rzecz osoby fizycznej będącej komandytariuszem co do zasady będzie opodatkowana. Proponowane warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania są tak skonstruowane, iż praktyczne jego znaczenie będzie marginalne.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

6. Spółka komandytowa z prawem m.in. do 9% CIT

Spółka komandytowa zostanie objęta większością (choć nie wszystkimi) regulacjami, które dotyczą spółek kapitałowych. W efekcie, jeżeli spółka komandytowa będzie uzyskiwała rocznie przychody nie wyższe niż 2 mln EUR, co do zasady będzie mogła stosować obniżoną 9% stawkę podatkową. Ustawa zgodnie z zapowiedziami przewiduje bowiem również zwiększenie limitu przychodu z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR.

7. Spółka komandytowa podatnikiem CIT, choć nie na równych zasadach z innymi

Specyfika spółek komandytowych powoduje, iż zostanie ona – choć konstrukcja przepisów budzi pewne wątpliwości i można spodziewać się sporów – wyłączona z grupy spółek, w odniesieniu do których stosuje się szereg regulacji dotyczących m.in.:

a) Wymiany udziałów
b) Podatkowych grup kapitałowych
c) Połączeń spółek
d) Zwolnienia dywidendowego

Mimo nadania spółkom komandytowych statusu podatnika, trzeba będzie być bardzo ostrożnym przyjmując założenie, iż skutki podatkowe szeregu zdarzeń będą tożsame z tymi, których uczestnikami są inni podatnicy CIT.

8. Kontynuacja wartości podatkowej aktywów przez spółkę komandytową

Spółka komandytowa będzie kontynuować dokonaną wycenę wartości podatkowej składników majątkowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przyjętej metody amortyzacji, stawek oraz okresu amortyzacji, a także wysokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

9. Szczególne zasady dla zbywania opio w spółkach komandytowych, likwidacji, czy też wystąpienia ze spółek komandytowych

W przypadku obecnych wspólników spółki komandytowej, którzy rozpoznają w przyszłości przychód z tytułu:

  • odpłatnego zbycia tych udziałów,
  • ich wniesienia do innej spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
  • wystąpienia ze spółki komandytowej
  • likwidacji spółki komandytowej

będą oni mogli pomniejszyć ten przychód o koszty jego uzyskania odpowiadające zasadniczo wydatkom na nabycie lub objęcie udziału w takich spółkach z uwzględnieniem części zysków, które były przez nich opodatkowane zanim spółka stała się podatnikiem a nie zostały wypłacone.

10. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. z możliwością odroczenia do 1 maja 2021 r.

Zgodnie z projektem nowelizacji, Przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych (i spółek jawnych) CIT wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Na etapie prac legislacyjnych wprowadzono jednak zmianę, zgodnie z którą spółki komandytowe mogą zdecydować o odroczeniu stosowania nowych regulacji i w efekcie uzyskaniu statusu podatnika dopiero 1 maja 2021 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.