fbpx

Treść artykułu

4 września 2020 r. rząd ujawnił zakres planowanych zmian w podatkach dochodowych mających wejść w życie począwszy od 2021 r. Najbardziej zaskakującą i kontrowersyjną zmianą było objęcie spółek komandytowych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

AKTUALIZACJA z dnia 15.10.2020 r. >> Spółki komandytowe podatnikiem CIT dopiero od 1 maja 2021 r.?

Po niespełna 2 tygodniach, na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji Ustawy CIT i Ustawy PIT. Co prawda jest to wstępna faza legislacyjna i szereg elementów może ulec jeszcze modyfikacji, a część przepisów zostanie z pewnością jeszcze sprecyzowanych, niemniej jednak ujawniony projekt w powiązaniu z obszernym uzasadnieniem nowelizacji, pozwala na wyciągniecie pierwszych wniosków istotnych dla dziesiątek tysięcy przedsiębiorców.

Spółki komandytowe i CIT – 10 kluczowych wniosków z projektu ustawy

1. Każda spółka komandytowa podatnikiem CIT

Przed pojawieniem się projektu pojawiały się spekulacje odnośnie zakresu spółek komandytowych, które będą objęte CIT.

Na ten moment projekt przewiduje, iż wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT niezależnie m.in. od skali oraz rodzaju prowadzonej działalności, struktury własnościowej, czy też statusu wspólników.

2. Tylko wybrana, wąska grupa spółek jawnych podatnikiem CIT

Projekt ustawy przewiduje, iż również spółki jawne mogą zostać podatnikami CIT. Zgodnie z projektem, spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą podatnikami CIT, jeżeli:

  • wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz
  • spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki

W efekcie, przykładowo spółka jawna, której wspólnikiem jest osoba fizyczna oraz spółka z o.o., po dopełnieniu odpowiednich formalności utrzyma obecny status podmiotu transparentnego podatkowo.

3. Wypłata „starych” zysków ze spółki komandytowej na dotychczasowych zasadach

Analiza projektowanych przepisów przejściowych w powiązaniu z opublikowanym uzasadnieniem wskazuje, iż wypłata zysków wygenerowanych z działalności spółek komandytowych przed 1 stycznia 2021 r., powinna być traktowana na obecnie obowiązujących zasadach. Tym samym należy zakładać, iż wypłata zysków wygenerowanych przed 1 stycznia 2021 r. do wspólników nie powinna podlegać opodatkowaniu CIT i PIT.

4. Wypłaty zysków na rzecz komplementariusza opodatkowane jednokrotnie

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej ma prawo do odliczenia od podatku od dywidendy podatku CIT zapłaconego przez spółkę w zakresie odpowiadającym % udziałowi w zysku komplementariusza.

Należy zakładać bazując na projekcie nowelizacji, że intencją projektodawcy jest objęcie komplementariuszy spółek komandytowych analogicznymi zasadami, co powinno prowadzić do tego, iż wypłata zysku na rzecz komplementariusza odpowiadającego pełnym majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej nie powinna wiązać się z ponownym opodatkowaniem.

5. Wypłaty zysków na rzecz komandytariusza opodatkowane dwukrotnie, z wyjątkiem o marginalnym znaczeniu w praktyce

Projekt nowelizacji przewiduje zwolnienie dla komandytariuszy przychodów osiąganych za pośrednictwem spółki komandytowej w kwocie odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Aby komandytariusz mógł skorzystać ze zwolnienie musi jednak spełnić szereg warunków, w szczególności nie może:

  • posiadać bezpośrednio lub pośrednio ponad 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,
  • być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej,
  • być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.

W efekcie, wypłata zysku ze spółki komandytowej na rzecz osoby fizycznej będącej komandytariuszem co do zasady będzie opodatkowana. Proponowane warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania są tak skonstruowane, iż praktyczne jego znaczenie będzie marginalne.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

6. Spółka komandytowa z prawem m.in. do 9% CIT

Projekt nowelizacji zakłada, iż spółka komandytowa zostanie objęta większością (choć nie wszystkimi) regulacjami, które dotyczą spółek kapitałowych. W efekcie, jeżeli spółka komandytowa będzie uzyskiwała rocznie przychody nie wyższe niż 2 mln EUR, co do zasady będzie mogła stosować obniżoną 9% stawkę podatkową. Projekt ustawy zgodnie z zapowiedziami przewiduje bowiem również zwiększenie limitu przychodu z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR.

7. Spółka komandytowa podatnikiem CIT, choć nie na równych zasadach z innymi

Specyfika spółek komandytowych powoduje, iż najprawdopodobniej zostanie ona wyłączona z grupy spółek, w odniesieniu do których stosuje się szereg regulacji dotyczących m.in.:

a) Wymiany udziałów
b) Podatkowych grup kapitałowych
c) Połączeń spółek
d) Zwolnienia dywidendowego

Mimo nadania spółkom komandytowych statusu podatnika, trzeba będzie być bardzo ostrożnym przyjmując założenie, iż skutki podatkowe szeregu zdarzeń będą tożsame z tymi, których uczestnikami są inni podatnicy CIT.

8. Kontynuacja wartości podatkowej aktywów przez spółkę komandytową

Spółka komandytowa po 1 stycznia 2021 r. będzie kontynuować dokonaną wycenę wartości podatkowej składników majątkowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przyjętej metody amortyzacji, stawek oraz okresu amortyzacji, a także wysokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokonanych od tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

9. Szczególne zasady dla zbywania opio w spółkach komandytowych, likwidacji, czy też wystąpienia ze spółek komandytowych utworzonych przed 1 stycznia 2021 r.

W przypadku obecnych wspólników spółki komandytowej, którzy po 1 stycznia 2021 r. rozpoznają przychód z tytułu:

  • odpłatnego zbycia tych udziałów,
  • ich wniesienia do innej spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
  • wystąpienia ze spółki komandytowej
  • likwidacji spółki komandytowej

będą mogli pomniejszyć ten przychód o koszty jego uzyskania odpowiadające zasadniczo wydatkom na nabycie lub objęcie udziału w takich spółkach z uwzględnieniem części zysków, które były przez nich opodatkowane przed 2021 r. a nie zostały wypłacone.

10. Zmiany od 1 stycznia 2021 r., niezależnie od roku obrotowego spółki komandytowej.

Zgodnie z projektem nowelizacji, Przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych (i spółek jawnych) CIT wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Jeżeli jednak przyjęty przez taką spółkę przed dniem 1 stycznia 2021 r. rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, spółka jest obowiązana do zamknięcia z dniem 31 grudnia 2020 r. ksiąg rachunkowych i od 1 stycznia 2021 r. stanie się podatnikiem CIT, choćby nie był to początek jej roku obrotowego.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane