W ostatnich dniach została wydana precedensowa w wielu aspektach interpretacja indywidualna dotyczącą rozliczania ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej).

Rozważania zaprezentowane przez Dyrektora KIS stanowią cenne kompendium wiedzy dla wszystkich podatników zamierzających skorzystać z ulgi na ekspansję. Należy przypomnieć, że przepisy dedykowane tej preferencji pozostawiają w wielu miejscach szerokie pole do interpretacji.

Wynagrodzenia pracownicze w katalogu kosztów ekspansji

W ramach stanu faktycznego w interpretacji przedstawiony został bardzo szeroki katalog kosztów kwalifikowanych, które wnioskodawca ma zamiar rozliczyć w ramach ulgi na ekspansję. Dyrektor KIS potwierdził prawo do odliczenia wobec niemal całego katalogu zaprezentowanych wydatków. Organ dopuścił możliwość rozliczenia w ramach ulgi m.in. wydatków poniesionych na:

  1. wynagrodzenia pracowników zaangażowanych działania sprzedażowe i marketingowe;
  2. pozycjonowanie strony internetowej przedsiębiorstwa;
  3. zakup przestrzeni reklamowej.

Organ odmówił natomiast prawa do rozliczenia w ramach ulgi m.in. kosztów dojazdów samochodem służbowym do miejsca targów branżowych (w przeciwieństwie do biletów lotniczych). Niemniej takie stanowisko – pomimo jego absurdalności – znajduje poparcie w literalnym brzmieniu ustawy.

Kiedy następuje zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów?

Dyrektor KIS przedstawił również swoją wykładnie pojęcia zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. We wniosku zostały zaprezentowane aż cztery konkurencyjne sposoby rozumienia tego zwrotu.

Ważny fragment

Ostatecznie organ stwierdził, że wzrost przychodów powinien nastąpić zarówno w roku poniesienia wydatków na ekspansję, a także w kolejnym roku podatkowym.

Zatem podatnik który poniósł koszty ekspansji w 2022 r. będzie zobligowany do uzyskania wzrostu przychodów zarówno w roku poniesienia wydatków, a także w następnym roku podatkowym. Punktem odniesienia w obu przypadkach będzie rok podatkowy poprzedzający rok poniesienia kosztów kwalifikowanych (w naszym przypadku 2021 r.).

W związku z tym możliwe jest skorzystanie z ulgi również w przypadku efektywnego spadku przychodów pomiędzy rokiem 2022 oraz 2023 (o ile nadal zyski przedsiębiorstwa w obu przypadkach będą wyższe niż w roku bazowym, tj. 2021). Stanowisko organu w zakresie tego pytania wydaje się usprawiedliwione treścią przepisów oraz względnie korzystne dla podatników.

Kiedy podatnik nie kreuje nowych produktów?

W interpretacji stwierdzono również, że różnice w zakresie gramatury, receptury, formy opakowania oraz technologii wytwarzania produktów nie stanowią u podatnika produktów dotychczas nieoferowanych.

Ważny fragment

Organ stwierdził, iż możliwe jest, że zmiana receptury (np. mała zmiana w zakresie składników, użycie zamienników itp.) nie spowoduje, że produkt stanie się dotychczas nieoferowanym.

W tym zakresie jednak nie zostały przedstawione żadne wskazania dla podatnika – jakie konkretnie zmiany w recepturze będą skutkowały powstaniem produktu dotychczas nieoferowanego. Stanowisko organu w tym zakresie zdaje się nie korespondować z treścią ustawy.

Bez wykazywania związku przyczynowo-skutkowego

W środowisku doradców podatkowych były podnoszone poglądy, iż ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z ulgi na ekspansję od wykazania związku przyczynowego pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wzrostem przychodów. Takie stanowisko w praktyce uniemożliwiałoby bezpieczne korzystanie z preferencji. Bowiem wykazanie związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem np. na SEO lub baner reklamowy a konkretną wartością wzrostów przychodu jakie te inwestycje wygenerowały dla danego podmiotu jest w praktyce niemożliwe.

W tym zakresie stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora KIS jest jednoznacznie pozytywne dla podatników. Wskazał on jednoznacznie, iż dowodzenie przedmiotowej zależności nie stanowi obowiązku podatnika. Przeciwne rozstrzygnięcie organu poddawałoby pod wątpliwość sens istnienia ulgi na ekspansję.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Koszty złożenia oferty obecnemu kontrahentowi do rozliczenia w ramach ulgi

Organ uznał również, że koszty złożenia oferty obecnemu kontrahentowi mogą być rozliczone w ramach ulgi na ekspansję. Przepisy w tym zakresie są niejednoznaczne. Zatem stanowisko Dyrektora KIS również w tym zakresie jest pozytywną informacją dla podatników.

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na ekspansję:

Podsumowując, stanowisko Dyrektora KIS jest dobrą wiadomością dla podatników rozważających skorzystanie z ulg na ekspansję (ulgi prowzrostowej). Organ podatkowy rozstrzygnął szereg niejasnych kwestii – w zdecydowanej większości przypadków na korzyść podatników. Przedsiębiorcy powinni jednak mieć na względzie, iż przedmiotowa interpretacja posiada funkcję ochronną jedynie wobec wnioskodawcy. Podatnicy planujący skorzystanie z preferencji powinni rozważyć wystąpienie o własne interpretacje indywidualne – pozwoli im to uchronić się przed ewentualną zmianą stanowiska organów w przyszłości.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.