Ulga na ekspansję (zwana również ulgą prowzrostową) jest jedną z najatrakcyjniejszych ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Preferencja pozwala podatnikom na pomniejszenie podstawy opodatkowania o podwójną wartość wydatków na marketing – raz rozliczonych jako standardowy koszt uzyskania przychodu oraz drugi raz w ramach ulgi. W niniejszym wpisie został wskazany krąg podatników uprawnionych do skorzystania z ulgi prowzrostowej.

Ulga na ekspansję: ustawowy krąg adresatów

Ustawy o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2022 r. zawierają zupełnie nowe rozwiązanie – tzw. ulgę na ekspansję.

Przepisy stanowią, że podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Natomiast rzez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

W konsekwencji, ulga jest dedykowana dla przedsiębiorstw, które wytwarzają własne produkty, a następnie je sprzedają. Takie podmioty mogą skorzystać z preferencji, pod warunkiem, że ponoszą koszty w celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów.

Ponadto ustawodawca ogranicza możliwość odliczenia jedynie do przychodów z działalności operacyjnej. Zatem podatnicy notujący niewielki dochód bądź ponoszący stratę, będą mieli ograniczone możliwości skorzystania z ulgi.

Takie podmioty będą mogły dokonać rozliczenia ulgi w zeznaniach podatkowych za kolejno następujących po sobie sześciu latach podatkowych bezpośrednio po roku, w którym  skorzystały lub miały prawo skorzystać z odliczenia.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Ograniczenia dotyczące możliwości skorzystania z ulgi na ekspansję

Ustawy przewidują również inne ograniczenia dotyczące możliwości skorzystania z ulgi na ekspansję. Niemniej zakres włączeń jest relatywnie wąski, a także w pełni uzasadniony w świetle ogólnych zasad prawa podatkowego.

Po pierwsze, z ulgi nie skorzystają przedsiębiorstwa, które zwiększają swoje obroty, poprzez powiększenie sprzedaży własnych produktów do podmiotów powiązanych. Oczywiście, sam fakt sprzedaży produktów do podmiotów powiązanych nie przekreśla możliwości skorzystania z ulgi. Niemniej wartość transakcji z podmiotami powiązanymi, nie będzie wliczana do kwoty zwiększającej przychód ze sprzedaży produktów.

Częściowe wyłączenie dotyczy również podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych bądź na podstawie decyzji o wsparciu. W przypadku takich podmiotów, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku.

Jacy producenci skorzystają z ulgi na ekspansję?

Ustawodawca nakazuje rozumieć przez produkty rzeczy wytworzone przez podatnika (przedsiębiorstwo).

Zatem ulga na ekspansję jest dedykowana jedynie firmom prowadzącym własną produkcję. Tym samym z ulgi nie mogą skorzystać m.in. podmioty zajmujące się pośrednictwem w sprzedaży, a także hurtownie.

Należy również zwrócić uwagę, że rzeczami w świetle przepisów prawa cywilnego są tylko przedmioty materialne. W konsekwencji podmioty produkujące rzeczy niematerialne (np. oprogramowanie) nie będą mogły skorzystać z ulgi.

A contrario – w gronie podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi znajdują się przedsiębiorcy produkujący jakiekolwiek przedmioty materialne.

Rozważając skorzystanie z ulgi na ekspansję warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, stosowane na podobnych zasadach:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na ekspansję:

Podsumowując, ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa) stanowi niezwykle atrakcyjny bodziec dla firm produkcyjnych inwestujących w swój rozwój. Niemal każde przedsiębiorstwo produkcyjne -zaangażowane we własną ekspansję – będzie mogło pomniejszyć wysokość swoich zobowiązań podatkowych.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.