Ulga na prototyp jest jedną z zupełnie nowych ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Preferencja umożliwia podatnikom ponowne odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków, które zostały poniesione w ramach prac nad nowym produktem. W niniejszym wpisie został wskazany krąg podatników uprawnionych do skorzystania z ulgi.

Ulga na prototyp – ustawowy krąg adresatów

Ustawy o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2022 r. zawierają zupełnie nowe rozwiązanie – tzw. ulgę na prototyp.

Preferencja dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego – niezależnie od formy prowadzenia działalności, a także  wielkości obrotów.

W praktyce ulga znajdzie zastosowanie u podatników, którzy w ramach działalności badawczo-rozwojowej wytworzyli nowy produkt i planują dokonanie jego komercjalizacji.

Przepisy stanowią, że podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.

Przez produkt rozumie się produkt w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem usługi.

Ważny fragment

Mając na względzie brzmienie przepisów ustawy o rachunkowości, należy stwierdzić, że produktem na gruncie przepisów dotyczących ulgi na prototyp są wytworzone lub przetworzone przez jednostkę rzeczowe aktywa obrotowe zdatne do sprzedaży (z wyłączeniem usług) lub w toku produkcji, jak również półprodukt.

Podmioty posiadające aktywa znajdujące w zakresie przytoczonej definicji, będą mogły skorzystać z ulgi pod warunkiem poniesienia wydatków na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie na rynek nowego produktu.

Podkreślenia wymaga fakt, iż ustawa definiuje dokładnie zarówno pojęcie produkcji próbnej nowego produktu oraz wprowadzenia na rynek nowego produktu, a także wskazuje zamknięty katalog wydatków podlegających odliczeniu.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Produkcja próbna nowego produktu

Przez produkcję próbną nowego produktu rozumie się etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Za koszty produkcji próbnej nowego produktu uznaje się:

 1. cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych;
 2. wydatki na ulepszenie środka trwałego (z grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych), poniesione w celu dostosowania go do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 3. koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu

Przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumie się działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się koszty:

 1. badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 2. badania cyklu życia produktu;
 3. systemu weryfikacji technologii środowiskowych.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Dodatkowe zastrzeżenia

Koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług

Odliczenie przysługuje, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu:

 1. zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane odliczenie;
 2. nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Częściowe wyłączenie dotyczy również podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych bądź na podstawie decyzji o wsparciu. W przypadku takich podmiotów, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku

Rozważając skorzystanie z ulgi na prototyp warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na prototyp:

 1. Polski Ład: ulga na prototyp
 2. Ulga na prototyp – terminy
 3. Ulga na prototyp – koszty
 4. Ulga na prototyp – dla kogo?
 5. Ulga na prototyp – jak bezpiecznie to zrobić

Podsumowując, ulga na prototyp stanowi niezwykle atrakcyjny bodziec dla firm ponoszących koszty na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie tego produktu na rynek. Przedmiotowa preferencja stanowi dla takich podmiotów uzupełnienie ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.