Ulga na prototyp jest jedną z zupełnie nowych ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Korzystanie z preferencji podatkowych jest obwarowane spełnieniem wielu różnych warunków. Niniejszy artykuł dotyczy kwestii, na które powinni zwrócić podatnicy korzystający z ulgi na prototyp.

Ulga na prototyp – informacje wstępne

Ulga na prototyp stanowi nowość w polskim prawie podatkowym. Ma ona stanowić wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na tworzeniu nowych produktów.

Niemniej, istotnym utrudnieniem dla podatników chcących skorzystać z preferencji jest skomplikowany, momentami wręcz wieloznaczny charakter przepisów dotyczących ulgi. Wątpliwości dotyczą m.in. pojęcia nowego produktu oraz prawidłowego sposobu rozliczenia ulgi.

Co istotne, przepisy dotyczące ulgi obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Zatem obecnie brakuje praktyki interpretacyjnej – zarówno w wykonaniu organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych.

W związku z tym podatnicy nie mogą obecnie korzystać ze wskazówek interpretacyjnych przy dokonywaniu swoich rozliczeń podatkowych. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan rzeczy, korzystanie z ulgi na prototyp wiąże się z ryzykiem podatkowym.

Jak bezpiecznie skorzystać z ulgi na prototyp?

Mając na względzie dotychczasowe praktyki urzędów skarbowych, podatnicy chcący skorzystać z ulgi powinni kierować się należytą starannością przy korzystaniu z preferencji.

Po pierwsze podatnicy powinni prawidłowo ustalić, czy ich działalność spełnia definicję prac badawczo-rozwojowych.

Kolejnym etapem jest kwalifikacja, czy wytwarzany przez podatnika produkt posiada cechę nowości. Niemniej w tym zakresie brakuje obecnie definicji ustawowej – w związku z tym każdy produkt powinien być indywidualnie weryfikowany pod kątem jego „nowości”.

Następnym elementem jest weryfikacja, czy środek trwały, za pomocą którego podatnik będzie wytwarzał nowy produkt, mieści się we właściwej Klasyfikacji Środków Trwałych (objętej preferencją).

Finalnym etapem jest prawidłowa identyfikacja kosztów kwalifikowanych. Podatnik powinien dokonać prawidłowej oceny, czy każdy z wydatków poniesionych na czynności związane z nowym produktem, mieści się w katalogu kosztów kwalifikowanych.

Ważny fragment

W obecnym stanie rzeczy (niejasność przepisów oraz niepewność ich wykładni przez organy) uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej stanowi narzędzie zmniejszające ryzyko podatkowe.

Należy również pamiętać, że prawidłowa interpretacja indywidualna powinna zawierać rzetelny opis stanu faktycznego oraz zawierać jak najdokładniejsze opisanie wszystkich elementów mających wpływ na prawo do skorzystania z ulgi. Moc ochronna interpretacji niezawierającej przedmiotowych elementów jest istotnie ograniczona.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Właściwe udokumentowanie kosztów kwalifikowanych

Kolejnym obszarem wzbudzającym potencjalne ryzyko podatkowe jest prawidłowa dokumentacja kosztów kwalifikowanych. Niestety przepisy dotyczące ulgi na prototyp milczą w tym zakresie.

Niemniej biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę organów podatkowych, podatnicy powinni w niniejszym zakresie dochować należytej staranności. Obowiązek ten nie wynika z bezpośredniego brzmienia przepisów, niemniej stanowi dla podatników wzorzec zachowania, który zabezpiecza ich interesy.

Ważny fragment

W praktyce niezbędnym rozwiązaniem jest posiadanie przez podatnika dodatkowego dokumentu ze wskazanymi wszystkimi kosztami kwalifikowanymi. Ewidencja przedmiotowych zdarzeń gospodarczych może być utrwalona, co do zasady, w dowolny sposób – np. w formie dokumentu Excel, bądź specjalnego konta księgowego.

Istotnym elementem dla organów podatkowych będzie również uzasadnienie dla zakwalifikowania danego wydatku do kosztów kwalifikowanych.

Jak najrzetelniejsze prowadzenie dokumentacji kosztów kwalifikowanych – zgodnie z powyższymi wskazówkami, będzie elementem istotnie zmniejszającym ryzyko sporu z organami podatkowymi.

Podmioty korzystające z ulgi powinny dochować również dodatkowej staranność celem uniknięcia jakichkolwiek innych błędów. Należy bowiem oczekiwać, że organy będą wnikliwie analizować każdy wydatek zawarty w ewidencji podatnika. Ewentualne błędy w dokumentacji mogą bowiem wzbudzić podejrzenia organów, co do prawidłowości rozliczeń podatnika.

Beneficjenci ulgi muszą również pamiętać o gromadzeniu tradycyjnych dowodów wskazujących na poniesienie kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Rozważając skorzystanie z ulgi na prototyp warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na prototyp:

  1. Polski Ład: ulga na prototyp
  2. Ulga na prototyp – terminy
  3. Ulga na prototyp – koszty
  4. Ulga na prototyp – dla kogo?
  5. Ulga na prototyp – jak bezpiecznie to zrobić

Podsumowując, podatnicy korzystający z ulgi na prototyp, powinni pamiętać o dochowaniu staranności przy dokumentacji zdarzeń mających wpływ na korzystanie z preferencji. Ponadto przepisy dotyczące ulgi obowiązują krótko oraz mają niejednoznaczne brzmienie, zatem warto potwierdzić prawo do skorzystania z preferencji poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.