Treść artykułu

Opublikowany 10 maja 2017 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej zawiera propozycje zmian w przepisach o uldze B+R. Dotyczą one m.in. kwestii związanych z katalogiem kosztów kwalifikowanych, jak i zapowiadanego od kilku miesięcy podniesienia poziomu kwot możliwych do odliczenia.

Koszty pracownicze jednak proporcjonalnie

Zgodnie z projektem, do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć koszty pracownicze (wynagrodzenia, składki finansowane przez pracodawcę) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika. Kwestia ta budzi w ostatnich miesiącach dosyć duże wątpliwości interpretacyjne i dobrze, że ma zostać w końcu jednoznacznie rozstrzygnięta.

Podobnie będzie z kosztami dotyczącymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło – tutaj również zastosowanie znajdzie częściowe zaliczenie ich do kosztów kwalifikowanych. Wydatki związane z zatrudnieniem takich osób w obecnym stanie prawnym nie mogą w ogóle stanowić kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi B+R. Proponowana w tym zakresie zmiana od 1 stycznia 2018 r. jest więc bardzo dobrą informacją dla podatników, którzy będą mogli uwzględniać w kosztach kwalifikowanych nie tylko wydatki związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Ulga na działalność badawczo-rozwojową Grant Thornton

 

Ekspertyzy, opinie i usługi doradcze wyłącznie od jednostek naukowych

Jedna z proponowanych zmian dotyczy ograniczenia w prawie do zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych tylko do tych, które są świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r., poz. 2045). Dotychczasowy kształt regulacji w tym zakresie sugerował, że to wyłącznie wyniki badań naukowych muszą zostać nabyte od jednostki naukowej, a usługi doradcze, opinie czy ekspertyzy mogą zostać zakupione od dowolnego podmiotu.

Nowa kategoria kosztów kwalifikowanych

Od dnia 1 stycznia 2018 r. katalog kosztów kwalifikowanych ma zostać rozszerzony o wydatki na nabycie sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, niebędących środkami trwałymi. Ta niewątpliwie korzystna dla podatników zmiana jest realizacją postulatów niektórych środowisk, zwracających uwagę, że niektóre z wydatków ponoszonych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową nie muszą dotyczyć środków trwałych lecz sprzętu specjalistycznego, o wartości nieprzekraczającej 3500 złotych. Planowane umożliwienie podatnikom zaliczania takich wydatków do kosztów kwalifikowanych należy ocenić jako bardzo dobry krok ze strony autorów projektu zmian.

Podniesienie kwoty odliczeń

Podatników z pewnością zadowoli zmiana w zakresie kwot kosztów kwalifikowanych możliwych do odliczenia. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, kwota odliczenia nie może przekroczyć 50%. W przypadku dużych przedsiębiorców jest to 50% kosztów pracowniczych oraz 30% kosztów pozostałych (z wyłączeniem wydatków na ochronę prawa własności intelektualnej).

Ważny fragment

Zmiany od dnia 1 stycznia 2018 r. mają wprowadzić odliczenie na poziomie 100% ww. kosztów kwalifikowanych. W ten sposób osiągnęlibyśmy taki stan prawny, w którym każda złotówka zainwestowana w działalność badawczo-rozwojową to złotówka mniej podatku do zapłaty przez podatnika.

Ulga B+R możliwa także dla podatników prowadzących działalność w strefie

Obecny kształt przepisów dotyczących ulgi B+R wyłącza możliwość skorzystania z niej przez podmioty prowadzące działalność w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Zgodnie z projektem ma się to zmienić, a podatnicy uzyskają prawo do odliczenia w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności objętej tym zezwoleniem.

AUTOR: Jakub Makarewicz, Doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane