11 czerwca Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulegną m.in. przepisy regulujące obowiązki informacyjne w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR). Jakie zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca? O tym piszemy poniżej.

Co więcej organy podatkowe podczas kontroli coraz częściej pytają podatników czy określone zdarzenia zostały zaraportowane jako schemat. Jak prezentują się statystyki? Jak wywiązać się z obowiązków? Przedstawiamy je w poniższym artykule.

Konieczność aktualizacji procedury MDR

Zmiany Ordynacji Podatkowej w zakresie raportowania schematów podatkowych powodują konieczność aktualizacji obowiązujących w organizacjach procedur MDR. W sytuacji natomiast braku wdrożonej procedury w organizacji, poniżej opisane przez nas zmiany, powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu dokumentu.

Ponadto, zmiany te mogą być motywacją dla organizacji, które jeszcze takiego dokumentu nie posiadają, aby taką procedurę w swojej organizacji wdrożyć. Warto również pamiętać, że na organizacjach ciąży obowiązek prawidłowej realizacji procesu identyfikowania i raportowania schematów podatkowych oraz dochowania należytej staranności, a za brak posiadania procedury MDR grożą wysokie kary finansowe.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Cel wprowadzenia nowelizacji ustawy o MDR

Celem wprowadzenia nowelizacji była implementacja dyrektywy Rady UE 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, zwana DAC7.

Dyrektywa stanowi odpowiedź na problemy w zakresie ograniczonej dostępności danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Procedury podatkowe
Dowiedz się więcej

Zmiany dotyczące raportowania schematów podatkowych

Jedną ze zmienianych przez nowelizację ustaw jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa. W zakresie tej ustawy, dodane zostały dodatkowe obowiązki na promotorów i wspomagających związane z raportowaniem schematów podatkowych.

Zmiany, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

  • Dodano definicję terminu „osoba kontrolująca”. Termin ten został zdefiniowany w Załączniku I dyrektywy 2011/16/UE, jednak przepisy Ordynacji Podatkowej nie zawierały wcześniej pojęcia tego terminu. Nowelizacja odsyła w tym zakresie do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zawartej tam definicji beneficjenta rzeczywistego.
  • Konieczne stało się implementowanie normy prawnej, zawartej w dyrektywnie unijnej, odnoszącej się do pośredników i zawierającej obowiązki spoczywające na tych podmiotach. Co za tym idzie, promotor i wspomagający przekazujący informacje o schemacie podatkowym zobowiązani będą do udzielania na piśmie osobie fizycznej, której informacje o schemacie podatkowym dotyczą, informacji o: gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji zgodnie z rozdziałem 11a. Ordynacji Podatkowej.
  • Zgodnie z nowelizacją, wskazane w punkcie wyżej informacje nie są jedynymi, które promotor i wspomagający przekazujący informację o schemacie podatkowym będą obowiązani do udzielania na piśmie. Osobę fizyczną, której informacje o schemacie podatkowym dotyczą, należy informować również o przysługującym tej osobie prawie do uzyskania od administratora danych informacji, jakie ma prawo ona od tego administratora uzyskać, w czasie wystarczającym do skorzystania z jej praw do ochrony danych osobowych, zanim informacje zostaną przekazane.
  • Co więcej nowelizacja nakłada również na promotorów i wspomagających przekazujących informację o schemacie podatkowym obowiązek niezwłocznego zawiadomienia na piśmie osoby fizycznej której informacje dotyczą, o prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa jej danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie to wpłynie negatywnie na ochronę danych osobowych tej osoby fizycznej.

Zmiany te wchodzą w życie już od 1 lipca 2024 r.

Wprowadzone w ustawach zmiany spowodowane są implementacją dyrektywy DAC7 do polskich przepisów. W związku z nowelizacją, zmianie ulegną również przepisy regulujące obowiązki informacyjne w zakresie schematów podatkowych (MDR) co może prowadzić do konieczności aktualizacji procedur wewnętrznych wdrożonych w organizacjach. W przypadku chęci uzyskania procedury, lub pomocy przy jej aktualizacji warto kontaktować się z ekspertami w dziedzinie procedur podatkowych.

AUTORKA: Gabriela Borowa, Bieżące doradztwo podatkowe

Czytaj więcej o MDR: 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.