W wielu firmach wydatki na wynagrodzenia stanowią największy koszt przy realizacji projektów związanych z badaniem i rozwojem. Istotny jest moment zaliczenia wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów. Wynagrodzenie jest kosztem kwalifikowanym tylko w tej części ogółu czasu pracy, w jakiej wykonywana przez pracownika praca była związana z badaniem lub rozwojem, a składki na ubezpieczenia społeczne – tylko w tej części, w jakiej zostały sfinansowane przez pracodawcę.

Piąty wpis z cyklu artykułów „12 Przykazań ulgi B+R” odnosi się do wynagrodzeń i ma na celu bardziej szczegółowe wyjaśnienie, co dokładnie stanowi tzw. koszt kwalifikowany uprawniających do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą B+R. Każdy z artykułów dotyczy odrębnego zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium wiedzy na temat ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Wynagrodzenie jako koszt kwalifikowany

Zgodnie z art. 26e ust. 2 pkt 1 i 1a Ustawy PIT oraz 18d ust. 2 pkt 1 i 1a Ustawy CIT kosztami kwalifikowanym są:

 1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy PIT (umowa o pracę), oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w Ustawie ZUS, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
 2.  poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c Ustawy PIT (umowa zlecenie/umowa o dzieło), oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w Ustawie ZUS, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Powyższe przepisy oznaczają, że kosztem kwalifikowanym może być wynagrodzenie (w tej części ogółu czasu pracy, w jakiej wykonywane przez pracownika były czynności związane z działalnością badawczo-rozwojową), przy czym przez wynagrodzenie należy rozumieć takie składowe jak m.in.:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • nagrody,
 • świadczenia pieniężne,
 • wartości innych nieodpłatnych świadczeń

oraz składki, które zostały określone w Ustawie ZUS, natomiast tylko w tej części, w jakiej zostały sfinansowane przez pracodawcę.

Istotną kwestią – jak już wskazywaliśmy w naszym poprzednim artykule dot. kosztów kwalifikowanych – jest moment ujęcia wynagrodzenia w kosztach uzyskania przychodu. Co do zasady, wynagrodzenia mogą stać się kosztem kwalifikowanym w tym okresie (miesiącu/roku), w którym zostały rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów na gruncie przepisów CIT/PIT. Zwracamy jednocześnie uwagę na art. 15 ust. 4g Ustawy CIT/ art. 22 ust. 6ba Ustawy PIT, który reguluje zasady rozpoznania wynagrodzenia jako kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 Ustawy PIT, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Powyższe oznacza, że dopóki wynagrodzenia nie zostaną rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów, nie będą stanowiły kosztu kwalifikowanego. W tym zakresie problemem mogą być więc wynagrodzenia za grudzień (kiedy rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu). W zależności od miesiąca, w którym zostaną one rozpoznane u podatnika jako koszty uzyskania przychodów, może powstać wątpliwość, w którym roku wynagrodzenie za grudzień powinno stanowić koszt kwalifikowany.

Składki na ubezpieczenia oraz premie

Natomiast w kwestii składek oraz możliwych odliczeń pragniemy zaznaczyć, że wyłącznie składki określone w Ustawie ZUS mogą stanowić koszt kwalifikowany.

Istotnym elementem prawidłowego rozliczenia ulgi jest również ujęcie różnego rodzaju premii (rocznych, uznaniowych, miesięcznych etc.) w kosztach kwalifikowanych oraz uwzględnienie, jaka część danej premii jest wypłacana za prace w zakresie działalności B+R. Kluczowe w tym zakresie jest obliczenie proporcji, tj. jaki czas w ciągu roku/miesiąca dany pracownik poświęcił na wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, a następnie na podstawie takiego klucza można uznać część premii za koszt kwalifikowany.

Niejasności związane z urlopem oraz dniami absencji

Wciąż niejasne w zakresie wynagrodzeń pozostaje również to, jak traktować urlopy oraz dni absencji pracownika. Z literalnego brzmienia przepisów wynika bowiem, że wynagrodzenie może być kosztem kwalifikowanym tylko jeżeli praca została faktycznie wykonana. Niemniej jednak, ostatnimi czasy można zaobserwować ugruntowanie się w orzecznictwie sądowym  korzystnego dla podatników stanowiska sądów administracyjnych w tym zakresie (co jak dotąd nie wpłynęło niestety na zmianę stanowiska organów podatkowych), czego najlepszym dowodem jest m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2021 r., sygn.: II FSK 65/21, w którym stwierdzono, że:

W przypadku, gdy pracownik wykonuje prace związane z działalnością badawczo-rozwojową, to przychody podatnika związane z taką pracą oraz sfinansowane przez płatnika składek z tytułu stosunku pracy, w tym należności z tytułu urlopu lub choroby, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowią koszt kwalifikowany na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. (por. wyrok NSA z 5 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 1038/19).

Wynagrodzenia pracowników stanowią istotny koszt kwalifikowany w uldze B+R. Dlatego podatnik powinien w odpowiedni sposób udokumentować ten rodzaj wydatku. Co ważne, od 2022 roku limit kosztów kwalifikowanych dla wynagrodzeń pracowników wynosi 200%. Oznacza to, że każde 10.000 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników, możemy odliczyć dodatkowo w ramach ulgi B+R w wysokości 20.000 zł; czyli finalny koszt podatkowy z 10.000 zł wydatku wynosi 30.000 zł.

Podsumowując, pracodawca każdorazowo musi rozpoznawać, jaki element wynagrodzenia oraz jaka jego część może stanowić koszt kwalifikowany. Z tego też względu, istotne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy, aby móc określić w jakiej części ogółu czasu pracy pracownik wykonywał prace badawczo-rozwojowe. Na temat samej ewidencji oraz jej prowadzenia przewidziany jest oddzielny artykuł naszego cyklu.

Uważamy, że potencjał ulgi B+R jest duży i w dalszym ciągu nie do końca wykorzystany przez wiele podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Cykl naszych artykułów ma na celu wyjaśnić wątpliwości związane z ulgą B+R oraz korzystaniem z niej.

AUTOR: Łukasz Boszko, Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Cykl „12 Przykazań ulgi B+R” składa się z poniższych artykułów:

 1. Czym jest ulga B+R?
 2. Działalność badawczo-rozwojowa w 2023 roku – definicja ustawowa i przykłady
 3. Działalność badawczo-rozwojowa w 2022 roku – orzecznictwo i interpretacje indywidualne
 4. Czym są koszty kwalifikowane B+R?
 5. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z wynagrodzeniami?
 6. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z materiałami?
 7. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z amortyzacją?
 8. Ewidencja podatkowa w uldze B+R
 9. Ewidencja czasu pracy w uldze B+R
 10. Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?
 11. Strata podatkowa a ulga B+R
 12. Przyszłość ulgi B+R

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.