fbpx

Treść artykułu

Piąty wpis z cyklu artykułów „12 Przykazań ulgi B+R” odnosi się do wynagrodzeń i ma na celu bardziej szczegółowe wyjaśnienie, co dokładnie stanowi tzw. koszt kwalifikowany uprawniających do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą B+R. Każdy z artykułów dotyczy odrębnego zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium wiedzy na temat ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

W wielu firmach wydatki na wynagrodzenia stanowią największy koszt przy realizacji projektów związanych z badaniem i rozwojem.

Wynagrodzenie jako koszt kwalifikowany

Zgodnie z art. 26e ust. 2 pkt 1 i 1a Ustawy PIT oraz 18d ust. 2 pkt 1 i 1a Ustawy CIT kosztami kwalifikowanym są:

 1. poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy PIT (umowa o pracę), oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w Ustawie ZUS, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;
 2.  poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c Ustawy PIT (umowa zlecenie/umowa o dzieło), oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w Ustawie ZUS, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu.

Powyższe przepisy oznaczają, że kosztem kwalifikowanym może być wynagrodzenie (w tej części ogółu czasu pracy, w jakiej wykonywane przez pracownika były czynności związane z działalnością badawczo-rozwojową), przy czym przez wynagrodzenie należy rozumieć takie składowe jak m.in.:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • nagrody,
 • świadczenia pieniężne,
 • wartości innych nieodpłatnych świadczeń

oraz składki, które zostały określone w Ustawie ZUS, natomiast tylko w tej części, w jakiej zostały sfinansowane przez pracodawcę.

Istotną kwestią – jak już wskazywaliśmy w naszym poprzednim artykule dot. kosztów kwalifikowanych – jest moment ujęcia wynagrodzenia w kosztach uzyskania przychodu. Co do zasady, wynagrodzenia mogą stać się kosztem kwalifikowanym w tym okresie (miesiącu/roku), w którym zostały rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów na gruncie przepisów CIT/PIT. Zwracamy jednocześnie uwagę na art. 15 ust. 4g Ustawy CIT/ art. 22 ust. 6ba Ustawy PIT, który reguluje zasady rozpoznania wynagrodzenia jako kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 Ustawy PIT, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Powyższe oznacza, że dopóki wynagrodzenia nie zostaną rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów, nie będą stanowiły kosztu kwalifikowanego. W tym zakresie problemem mogą być więc wynagrodzenia za grudzień (kiedy rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu). W zależności od miesiąca, w którym zostaną one rozpoznane u podatnika jako koszty uzyskania przychodów, może powstać wątpliwość, w którym roku wynagrodzenie za grudzień powinno stanowić koszt kwalifikowany.

Składki na ubezpieczenia oraz premie

Natomiast w kwestii składek oraz możliwych odliczeń pragniemy zaznaczyć, że wyłącznie składki określone w Ustawie ZUS mogą stanowić koszt kwalifikowany.

Istotnym elementem prawidłowego rozliczenia ulgi jest również ujęcie różnego rodzaju premii (rocznych, uznaniowych, miesięcznych etc.) w kosztach kwalifikowanych oraz uwzględnienie, jaka część danej premii jest wypłacana za prace w zakresie działalności B+R. Kluczowe w tym zakresie jest obliczenie proporcji, tj. jaki czas w ciągu roku/miesiąca dany pracownik poświęcił na wykonywanie prac badawczo-rozwojowych, a następnie na podstawie takiego klucza można uznać część premii za koszt kwalifikowany.

Niejasności związane z urlopem oraz dniami absencji

Wciąż niejasne w zakresie wynagrodzeń pozostaje również to, jak traktować urlopy oraz dni absencji pracownika. Z literalnego brzmienia przepisów wynika bowiem, że wynagrodzenie może być kosztem kwalifikowanym tylko jeżeli praca została faktycznie wykonana. Niemniej jednak, ostatnimi czasy można zaobserwować pewnego rodzaju zmianę stanowiska sądów administracyjnych w tym zakresie (co miejmy nadzieję wpłynie na stanowisko organów podatkowych), czego najlepszym dowodem jest nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym stwierdzono, że:

W istocie ulga B+R miała dotyczyć kosztów kwalifikowanych związanych z przychodami pracowników, którzy zajmują się działalnością B+R. W związku z tym organ interpretacyjny (interpretacje wskazane przez skarżącą) jak i sądy administracyjne (por. WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt III SA/WA 2814/17) zaakceptowały tezę, że do kosztów kwalifikowanych należą przychody pracowników B+R zaliczone na podstawie art. 12 ust. PDOF, w tym sporne w niniejszej sprawie, wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w trakcie urlopu i choroby.

Podsumowując, pracodawca każdorazowo musi rozpoznawać, jaki element wynagrodzenia oraz jaka jego część może stanowić koszt kwalifikowany. Z tego też względu, istotne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy, aby móc określić w jakiej części ogółu czasu pracy pracownik wykonywał prace badawczo-rozwojowe. Na temat samej ewidencji oraz jej prowadzenia przewidziany jest oddzielny artykuł naszego cyklu.

Uważamy, że potencjał ulgi B+R jest duży i w dalszym ciągu nie do końca wykorzystany przez wiele podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Cykl naszych artykułów ma na celu wyjaśnić wątpliwości związane z ulgą B+R oraz korzystaniem z niej.

Cykl „12 Przykazań ulgi B+R” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień:

 1. Czym jest ulga B+R?
 2. Działalność badawczo-rozwojowa w 2019 roku – definicja ustawowa i przykłady
 3. Działalność badawczo-rozwojowa w 2019 roku – orzecznictwo i interpretacje indywidualne
 4. Czym są koszty kwalifikowane B+R?
 5. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z wynagrodzeniami?
 6. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z materiałami?
 7. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z amortyzacją?
 8. Ewidencja podatkowa
 9. Ewidencja czasu pracy
 10. Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?
 11. Strata podatkowa a ulga B+R
 12. Przyszłość ulgi B+R

AUTOR: Łukasz Boszko, Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane