fbpx

Treść artykułu

Dwunasty wpis, zamykający cykl artykułów „12 Przykazań ulgi B+R” odnosi się do oceny przyszłości preferencji podatkowej jaką jest ulga B+R. W naszym cyklu przedstawiliśmy najistotniejsze kwestie związane z ulgą B+R. W każdym z wpisów szczegółowo przedstawiliśmy odrębne zagadnienie, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium wiedzy na temat ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Wzrost zainteresowania ulgą B+R

Bez wątpienia zainteresowanie korzystaniem z ulgi B+R wzrasta z każdym rokiem. Przedsiębiorcy coraz częściej inwestują w swoich działalnościach w badania i rozwój, w tym również w odpowiednią kadrę pracowniczą. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, liczba zatrudnionych w sektorze B+R w latach 2015-2017 wzrosła o 31,9%, co plasuje Polskę na wysokiej pozycji w skali całej Unii Europejskiej. Z raportu wynika także, że wzrost odnotowuje się również w ilości składanych wniosków patentowych składanych do Europejskiego Urzędu Patentowego (w 2018 roku wzrost wyniósł 19,7%). Ponadto, zgodnie z Raportem w 2017 r. udział wydatków na badania i rozwój w polskim PKB wyniósł blisko 1,03%.

W naszej opinii jednak, pomimo wzrostu poziomu wsparcia z zastosowania tej preferencji, ulga B+R nadal nie jest wykorzystywana na odpowiednim poziomie. Wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu nie korzysta w swojej działalności z rezultatów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, na co pływa wiele czynników, m.in. brak wiedzy na temat podatkowych narzędzi wsparcia, przeszkody finansowe w przypadku firm z mniejszym kapitałem, ale również obawa o zmienność przepisów oraz prawdopodobieństwo zakwestionowania wielkości odliczenia przez organy podatkowe.

Problematyczne kwestie związane z ulgą B+R

Wiele kwestii związanych z ulgą B+R nadal wymaga wyjaśnienia. Największa trudność sprawia odpowiednia identyfikacja kosztów kwalifikowanych, które powiększają kwotę do odliczenia. Istnieją zagadnienia, co do których organy podatkowe nie opracowały jednolitego stanowiska, m. in. w zakresie urlopów i dni absencji pracowników, o czym wspominaliśmy w opublikowanym 16 kwietnia artykule pt. „Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z wynagrodzeniami?”.

Dodatkową trudnością dla polskich przedsiębiorców jest ewidencjonowanie czasu pracy pracowników wykonujących swoje obowiązki w zakresie działań B+R. Przepisy podatkowe nie stanowią o obowiązku, ani sposobie ewidencjonowania czasu osób wykonujących prace badawczo-rozwojowe. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że koszt kwalifikowany będzie stanowić wynagrodzenie za faktycznie wykorzystywane czynności o charakterze B+R. Ewidencja niezbędna jest do określenia części wynagrodzenia stanowiącej koszt kwalifikowany w przypadku wykonywania przez pracownika zarówno działań niezwiązanych z B+R, jak również działań o takich charakterze. Ustawodawca nie narzucił konkretnego sposobu prowadzenia ewidencji, pozostawiając przedsiębiorcom dowolność w tej kwestii. W praktyce może się to wiązać z możliwością kwestionowania przez organy podatkowe kompletności systemu raportowania czasu pracy.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na fakt, że przepis odnoszący się do kosztów poniesionych na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot z art. 7 – Prawo o szkolnictwie wyższym wciąż narusza zasadę swobody świadczenia usług ze względu na to, że przedsiębiorcom nie przysługuje odliczenie z tytułu zakupu wyżej wymienionych usług od podmiotów zagranicznych, nawet jeżeli w swoim kraju podmioty te posiadają status jednostki naukowej.

To tylko przykładowe kwestie związane z ulgą B+R, które przez swoje niejasności często zniechęcają przedsiębiorców do skorzystania z omawianej preferencji podatkowej.

Przyszłość preferencji podatkowych związanych z innowacyjnością

Jak już wskazaliśmy, sukcesywnie rośnie z roku na rok zainteresowanie ulgą jak i poszerza się zakres, w jakim przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencji podatkowych. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 27712 z dnia 7 grudnia 2018 r., która odnosiła się do przyszłości ulg na innowacje w Polsce, Filip Świtała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wskazał:
„Jednocześnie pragnę zapewnić, odnosząc się do pytania nr 2, że Ministerstwo Finansów nie planuje likwidacji tej preferencji. Nie są obecnie planowanie również zmiany w zasadach rozliczenia tej ulgi. Natomiast stale analizowane są efekty wprowadzenia ulgi B+R i w razie potrzeby podejmowane będą dalsze działania zmierzające do zwiększenia jej atrakcyjności.”

Tym samym, obecnie przedsiębiorcy nie mają powodów do obaw, że ulga przestanie funkcjonować w niedalekiej przyszłości.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za utrzymywaniem przez polskiego ustawodawcę w przepisach ulg na innowacyjność są nowe przepisy, które weszły w życie wraz z początkiem bieżącego roku dotyczące tzw. IP Box.

Ulga IP Box stanowi zachętę do inwestowania w działalność związaną z prawem własności intelektualnej powstałej na skutek działalności B+R. Stawka podatkowa dla dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w takim przypadku wynosi 5%, zamiast standardowych 19%.

Nowa ulga w założenia ma na celu wspieranie rozwoju technologii i inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy w branżach związanych w własnością intelektualną, takich jak IT. Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz odpowiednie zaewidencjonowanie przychodów oraz kosztów związanych z poszczególnymi prawami własności intelektualnej.

Preferencja w postaci ulga IB Box zostanie szczegółowo opisana w naszym kolejnym cyklu artykułów.

Uważamy, że potencjał ulgi B+R jest duży i w dalszym ciągu nie do końca wykorzystany przez wiele podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Cykl naszych artykułów ma na celu wyjaśnić wątpliwości związane z ulgą B+R oraz korzystaniem z niej.

Cykl „12 Przykazań ulgi B+R” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień:

 1. Czym jest ulga B+R?
 2. Działalność badawczo-rozwojowa w 2019 roku – definicja ustawowa i przykłady
 3. Działalność badawczo-rozwojowa w 2019 roku – orzecznictwo i interpretacje indywidualne
 4. Czym są koszty kwalifikowane B+R?
 5. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z wynagrodzeniami?
 6. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z materiałami?
 7. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z amortyzacją?
 8. Ewidencja podatkowa
 9. Ewidencja czasu pracy
 10. Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?
 11. Strata podatkowa a ulga B+R
 12. Przyszłość ulgi B+R

AUTOR: Karolina Milan Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane