Konstrukcja ulgi B+R zakłada odliczenie wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową dwukrotnie – jako koszty uzyskania przychodów oraz jako ulga podatkowa. Wysokość ulgi zależy od wielkości kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z działalnością B+R. Podatnik może skorzystać z ulgi B+R po zakończeniu roku podatkowego – wymagane jest wykazanie kosztów kwalifikowanych w rocznym zeznaniu.

Dziesiąty wpis z cyklu artykułów „12 Przykazań ulgi B+R” odnosi się do ujęcia kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem działalności B+R w zeznaniu podatkowym. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą B+R. Każdy z artykułów dotyczy odrębnego zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium wiedzy na temat ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Zeznanie podatkowe a ulga B+R

Wydatki poniesione na działalność B+R mogą zostać dwukrotnie odliczone przez podatnika. Po raz pierwszy wydatki te podlegają odliczeniu przez ujęcie ich w kosztach uzyskania przychodów firmy. Po raz drugi natomiast podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania – jako ulga podatkowa – w zeznaniu rocznym.

Jak stanowi art. 18d ust. 8 ustawy CIT oraz art. 26e ust. 8 Ustawy PIT odliczenia z tytułu ulgi na działalność badawczo-rozwojową dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym koszty B+R zostały poniesione.

Powyższe przepisy dokładnie wskazują, że odliczenia należy dokonywać w oparciu o podstawowy okres rozliczeniowy, którym jest rok podatkowym a co za tym idzie odliczenia od podstawy opodatkowania w ramach ulgi B+R należy dokonywać w rocznym zeznaniu podatkowych. Nabywając zatem w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 Ustawy CIT oraz art. 26e ust. 1 Ustawy PIT, nie ma możliwości dokonywania odliczeń kosztów kwalifikowanych, poniesionych na działalność badawczo – rozwojową już w trakcie tego roku podatkowego.
Takie stanowisko potwierdzane jest w wielu interpretacja indywidualnych organów podatkowych. W jednej z nich Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że

„Końcowo, wskazać należy, że rok podatkowy jest podstawowym okresem rozliczeniowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 18d ust. 8 updop, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, a w myśl art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.”

Skorzystanie z ulgi wiąże się z obowiązkiem złożenia odpowiedniego załącznika do rocznego zeznania podatkowego:

 • Załącznik CIT/BR do zeznania CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B, lub
 • Załącznik PIT/BR do zeznania PIT-36 lub PIT-36L.

Od 1 stycznia 2022 r.  istnieje możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku z tytułu ulgi B+R do 100% kosztów kwalifikowanych dla wszystkich przedsiębiorców, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 200%. Ponadto wszyscy podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 200% wydatków na wynagrodzenia pracownicze.

W załączniku CIT/BR lub PIT/BR podatnik wykazuje kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych z podziałem na ich kategorie, tj.:

 1. wynagrodzenia pracowników;
 2. wynagrodzenia poniesione z tytułu umów cywilnoprawnych;
 3. nabycie materiałów i surowców;
 4. nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego;
 5. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne;
 6. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;
 7. nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej;
 8. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 9. odpisy amortyzacyjne.

Co istotne, podatnik może skorzystać z ulgi B+R także po złożeniu zeznania za rok podatkowy. W takim przypadku załącza CIT/BR lub PIT/BR do składanej korekty rocznego zeznania.

Należy również pamiętać, że przepisy ograniczają maksymalne odliczenie. Wysokość odliczenia ma odpowiadać iloczynowi kwoty nieodliczonej oraz stawki podatku stosowanej przez podatnika w danym roku podatkowym.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Przygotowanie ewidencji na koniec roku podatkowego w uldze B+R

Tak jak wspominaliśmy w artykule nr 7 „Ewidencja podatkowa”, w myśl art. 9 ust. 1b Ustawy CIT oraz art. 24 ust. 1b ustawy PIT, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d Ustawy CIT i odpowiednio art. 26e Ustawy PIT, są obowiązani w ewidencji rachunkowej, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Dodatkowo, według art. 18e ustawy CIT oraz art. 26f Ustawy PIT, podatnicy korzystający z odliczenia jakim jest ulga B+R, oraz podatnicy, którym przysługuje zwrot gotówkowy, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

Z powyższych przepisów wynika, że sporządzenie ewidencji wskazującej na wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych z działalności badawczo-rozwojowej jest niezbędne do skorzystania z ulgi B+R. Co więcej, prawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowej umożliwia właściwie sporządzenie załącznika do rocznego zeznania podatkowego.

Uważamy, że potencjał ulgi B+R jest duży i w dalszym ciągu nie do końca wykorzystany przez wiele podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Cykl naszych artykułów ma na celu wyjaśnić wątpliwości związane z ulgą B+R oraz korzystaniem z niej.

AUTOR: Karolina Milan, Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Cykl „12 Przykazań ulgi B+R” składa się z poniższych artykułów:

 1. Czym jest ulga B+R?
 2. Działalność badawczo-rozwojowa w 2023 roku – definicja ustawowa i przykłady
 3. Działalność badawczo-rozwojowa w 2022 roku – orzecznictwo i interpretacje indywidualne
 4. Czym są koszty kwalifikowane B+R?
 5. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z wynagrodzeniami?
 6. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z materiałami?
 7. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z amortyzacją?
 8. Ewidencja podatkowa w uldze B+R
 9. Ewidencja czasu pracy w uldze B+R
 10. Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?
 11. Strata podatkowa a ulga B+R
 12. Przyszłość ulgi B+R

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.