Kwota nieodliczonej ulgi B+R może być rozliczania przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową przez 6 kolejnych lat podatkowych. Podatnicy uzyskujący stratę na swojej działalności, przy spełnieniu innych wymogów, mogą zawnioskować o bezpośredni zwrot gotówkowy wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Jedenasty wpis z cyklu artykułów „12 Przykazań ulgi B+R” odnosi się do rozliczenia ulgi B+R w przypadku poniesienia straty w danym roku podatkowym. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą B+R. Każdy z artykułów dotyczy odrębnego zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium wiedzy na temat ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Strata i zwrot bezpośredni w uldze B+R

Zgodnie z art. 18d ust. 8 Ustawy CIT oraz odpowiednio 26e ust. 8 Ustawy PIT, w przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Powyższe oznacza więc, że w przypadku gdy podatnik poniósł stratę ze swojej działalności albo osiągnął dochód niższy niż przysługujące odliczenie z tytułu ulgi B+R, ma prawo przenieść na kolejne 6 lat koszty kwalifikowane w celu ich późniejszego uwzględnienia w zeznaniu rocznym, obniżając tym samym kwotę podatku do zapłaty.

Inne zasady zostały przewidziane dla podatników w pierwszym roku prowadzenia przez nich działalności gospodarczej oraz dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców również w drugim roku prowadzenia działalności. Ci podatnicy bowiem mogą zawnioskować o bezpośredni zwrot gotówkowy wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, o którym mowa w art. 18da Ustawy CIT oraz art. 26ea Ustawy PIT. Zwrot nieodliczonych kosztów kwalifikowanych stanowi iloczyn nieodliczonych kosztów oraz stawki podatku stosowanej przez podatników w danym roku podatkowym.

W podatku CIT stawka podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania lub 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli przychód podatnika w danym roku podatkowym nie przekroczył wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Jeżeli chodzi o podatek PIT to stawka podatku wynosi odpowiednio 12% lub 32% w przypadku podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych lub 19% w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem liniowym.

W przypadku skorzystania ze zwrotu gotówkowego, podatnicy nie mają prawa do przeniesienia kosztów kwalifikowanych nieuwzględnionych w danym roku podatkowym na lata kolejne (art. 18d ust. 9 Ustawa CIT oraz art. 26e ust. 9 Ustawa PIT).

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Załącznik BR do zeznania rocznego

Jak już wskazaliśmy w naszym poprzednim artykule „Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?”, skorzystanie z ulgi wiąże się z obowiązkiem złożenia odpowiedniego załącznika do rocznego zeznania podatkowego CIT/BR lub PIT/BR.

Podatnik wykazuje w załącznikach kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych z podziałem na ich kategorie, m.in. wynagrodzenie pracowników, odpisy amortyzacyjne, czy właśnie kwoty poniesionej straty w danym roku podatkowym.

W przypadku posiadania statusu centrum badawczo-rozwojowego należy wskazać dodatkowo:

 • odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługo równorzędne, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe

Poniesienie wspomnianej straty w danym roku podatkowym i niemożliwość odliczenia całości wydatków na badania naukowe/prace rozwojowe, podatnicy wskazują w obu formularzach (CIT/BR i PIT-BR), w polu 46 wskazując sumę nieodliczonych „standardowych” kosztów kwalifikowanych oraz w polu 47 w przypadku posiadania statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Przy wypełnianiu deklaracji podatkowej wraz z załącznikami CIT/BR lub PIT/BR w latach następnych, kwoty przeniesione na działalność B+R należy wykazać polu 40 oraz 41, a następnie uwzględnić je przy obliczaniu finalnego odliczenia w danym roku podatkowym.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Polski Ład wprowadził do polskiego prawa podatkowego zupełnie nową regulację, stanowiącą rozwinięcie ulgi B+R – tzw. ulgę na innowacyjnych pracowników. Przedmiotowa ulga umożliwia podatnikom, będących płatnikami obniżenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych o wysokość nieodliczonej części ulgi. Ma zastosowanie u podatników, którzy w danym roku podatkowym ponieśli stratę, albo wysokość przysługującego im odliczenia przekroczyła wysokość osiągniętego dochodu.

Obniżenie zaliczek jest możliwe w stosunku osób osiągających dochody (przychody) z tytułu:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • praw autorskich

Warunkiem odliczenia będzie spełnienie jednego z dwóch poniższych warunków:

 1. poświęcenie przez danego pracownika co najmniej 50% ogólnego czasu pracy bezpośrednio na realizację działalności B+R w danym miesiącu lub
 2. czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.

Preferencja przysługuje w okresie od miesiąca w którym podatnik złożył roczną deklarację podatkową, do końca trwającego roku podatkowego. Zatem podmioty planujące skorzystanie z ulgi powinny dochować staranności, w celu jak najszybszego złożenia deklaracji rocznej.

Uważamy, że potencjał ulgi B+R jest duży i w dalszym ciągu nie do końca wykorzystany przez wiele podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Cykl naszych artykułów ma na celu wyjaśnić wątpliwości związane z ulgą B+R oraz korzystaniem z niej.

AUTOR: Łukasz Boszko, Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Cykl „12 Przykazań ulgi B+R” składa się z poniższych artykułów:

 1. Czym jest ulga B+R?
 2. Działalność badawczo-rozwojowa w 2023 roku – definicja ustawowa i przykłady
 3. Działalność badawczo-rozwojowa w 2022 roku – orzecznictwo i interpretacje indywidualne
 4. Czym są koszty kwalifikowane B+R?
 5. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z wynagrodzeniami?
 6. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z materiałami?
 7. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z amortyzacją?
 8. Ewidencja podatkowa w uldze B+R
 9. Ewidencja czasu pracy w uldze B+R
 10. Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?
 11. Strata podatkowa a ulga B+R
 12. Przyszłość ulgi B+R

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.